deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Symbol:
RS.6233

Nr karty:
RS-10

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty:

deklaracja za okres od 1 stycznia 2020 r.

deklaracja za okres od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

deklaracja za okres od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

deklaracja za okres od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Podstawa prawna

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)

Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
brak

Jednostka odpowiadająca:
Aleksandra Tomaszewska Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, tel. 61 8960616

Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rokietnicy osobiście. Za pośrednictwem osób trzecich, wysłać pocztą lub za pomocą zaufanego profilu na państwowej platformie ePUAP.  Nie można wysyłać deklaracji e- mailem ani faksem.

Wytworzył:
Aleksandra Tomaszewska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-03-10 08:55:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Różańska
(2024-03-08 10:34:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki