Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Symbol:
RS.6233

Nr karty:
RS-09

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty:
Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej.

Wniosek o wykreślenie z rejestru
Oświadczenie

Podstawa prawna
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rokietnica prowadzi Wójt Gminy Rokietnica. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Rokietnica jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Rokietnica na pisemny wniosek przedsiębiorcy. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Opłaty:
dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wykreślenia z rejestru wynosi 17,00 zł.

Termin odpowiedzi:
Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku zostanie dokonane wykreślenie z rejestru. Potwierdzeniem dokonania wykreślenia będzie wysłane przez Wójta Gminy Rokietnica zaświadczenie.

Jednostka odpowiadająca:
Katarzyna Lokke, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, pok. nr 4, tel. 618960616

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np.  nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) Wójt Gminy Rokietnica wezwie do ich uzupełnienia. Na dokonanie uzupełnień wezwany ma 7 dni. Jeśli w tym terminie nie zostanie dokonane uzupełnienie, wykreślenie nie zostanie przeprowadzone.

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-03-10 14:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-23 10:56:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki