Kontrole 2014

I. 

1. Kontrolujący: 
Małgorzata Dworek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
do 23.01.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rokietnicy z zakresu prawidłowości zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu ulg inwestycyjnych i nabycia gruntów na powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego.

4. Kontrolowana jednostka: 
Urząd Gminy w Rokietnicy.

 

II. 

1. Kontrolujący: 
Małgorzata Dworek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
do 23.01.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola realizacji wypełniania obowiązku wobec Gminy Rokietnica składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej.

4. Kontrolowana jednostka: 
Urząd Gminy w Rokietnicy.

 
III. 

1. Kontrolujący: 
Małgorzata Dworek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
do 24.01.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola wewnętrzna obejmująca gospodarkę finansową Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy.
Kontrolą objęte zostały zagadnienia z zakresu:
- ocena dokonywanych wydatków w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych;
- przestrzeganie zasad rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym poprawność dowodów księgowych oraz ocena stosowanych technik księgowych do potrzeb informacyjnych.

4. Kontrolowana jednostka: 
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

 

IV. 

1. Kontrolujący: 
Małgorzata Dworek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
do 19.09.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola kompleksowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.
W szczególności:
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji;
- prawidłowość i terminowość opisywania i wprowadzania do ewidencji dowodów księgowych;
- celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 
- sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz terminowość ich przedkładania do organu;
- terminowość prowadzenia rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym;
- kontrola gospodarki kasowej oraz rozliczanie delegacji;
- wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Kontrolowana jednostka: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

 

V. 

1. Kontrolujący: 
Małgorzata Dworek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
do 19.09.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola sprawdzająca realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym symbol WK-0911/24A/2011 z 14 stycznia 2011 r. w wyniku przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej istniejącej w toku prowadzonej kontroli placówki - Zespołu Szkół w Rokietnicy - obecnie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy skierowanym przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy.

4. Kontrolowana jednostka: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy 

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-03-23 14:16:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-03-23 15:02:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki