☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński w miejscowościach Rokietnica i Krzyszkowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Trakt Napoleoński w miejscowościach Rokietnica i Krzyszkowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (publ. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Krzyszkowo i Rokietnica, w sprawie zmiany numeracji porządkowej w miejscowości Krzyszkowo i Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński.

§2

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna:

1) 30 maja 2017 r. o godzinie 16:00,

2) 31 maja 2017 r. o godzinie 08:00.

§3

W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały lub które wykażą, że stale zamieszkują na terenie miejscowości Krzyszkowo i Rokietnica.

§ 4

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) Badania opinii mieszkańców polegające na zebraniu uwag do proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej na ul. Trakt Napoleoński w Krzyszkowie i Rokietnicy, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Proponowany wariant zmiany numeracji porządkowej zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez:

1) Umieszczenie wersji elektronicznej proponowanych zmian w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Konsultacje społeczne” i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, zakładka „Konsultacje społeczne”.

2) Wyłożenie wersji papierowej proponowanej zmiany w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminach określonych w § 2.

§5

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy, tablicach Sołectwa Krzyszkowo i Rokietnica, w BIP Urzędu Gminy Rokietnica http://bip.rokietnica.pl, zakładka: „Konsultacje społeczne”, oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl, zakładka: „Konsultacje społeczne”.

§6

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§7

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectw Rokietnica i Krzyszkowo, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§8

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy w Rokietnicy: Dorota Jóźwiak i Łukasz Janikowski.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Dorota Jóźwiak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-05-12 13:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-05-12 13:29:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470