Wsparcie nauczycieli gimnazjum w Rokietnicy w ramach projektu MŁODZI NOBLISCI Z ROKIETNICY- kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

EFS_Samorzad_skala_szarosci

ZP.271.15.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający: Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wsparcie nauczycieli gimnazjum w Rokietnicy  w ramach projektu „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY- kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
(Zadanie 4 Typ 4)


Zamówienie zostało podzielone na poniższe części:

Część I. Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystaniem technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych.

- liczba uczestników: 4 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).


Część II. Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystaniem technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych.

- liczba uczestników: 7 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).


Część III. Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystaniem metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka) wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych

- liczba uczestników: 4 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Część IV. Kurs doskonalący ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych. (indywidualizacja).

- liczba uczestników: 10 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Część V. Kurs doskonalący z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznymi wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych. (indywidualizacja)

- liczba uczestników: 10 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Część VI. Kurs doskonalący dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym:

- liczba uczestników: 10 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe

 

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.12.2017r.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 18, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 17.08.2017 r. do godziny 09:00.

 

Kryteria oceny i ich waga:

 

KRYTERIUM    WAGA
Nr 1 - cena oferty brutto   90%
Nr 2 – doświadczenie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia  10%

 

Szczegółowy opis oceny kryteriów znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami  >>> LINK

 

Zatwierdzono, dnia 08.08.2017 r.

 

/-/ Z up. Wójta Gminy Rokietnica

Arkadiusz Klapiński

Zastępca Wójta

 


 

Do postępowania nie złożono żadnej oferty.

 

Rokietnica, dnia 18.08.2017 r.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2017-08-08)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-08-08 13:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-08-18 12:23:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki