Wsparcie nauczycieli gimnazjum w Rokietnicy w ramach projektu MŁODZI NOBLISCI Z ROKIETNICY- kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

EFS_Samorzad_skala_szarosci

ZP.271.15.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający: Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wsparcie nauczycieli gimnazjum w Rokietnicy  w ramach projektu „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY- kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
(Zadanie 4 Typ 4)


Zamówienie zostało podzielone na poniższe części:

Część I. Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystaniem technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych.

- liczba uczestników: 4 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).


Część II. Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystaniem technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych.

- liczba uczestników: 7 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).


Część III. Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystaniem metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka) wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych

- liczba uczestników: 4 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Część IV. Kurs doskonalący ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych. (indywidualizacja).

- liczba uczestników: 10 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Część V. Kurs doskonalący z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznymi wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych. (indywidualizacja)

- liczba uczestników: 10 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Część VI. Kurs doskonalący dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym:

- liczba uczestników: 10 uczestników,

- liczba godzin zajęć: 4h zajęć na jedną grupę (1 sesja weekendowa 4h lub 2 sesje po 2h – elastyczne dopasowanie do możliwości uczestników).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe

 

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.12.2017r.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 18, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 30.08.2017 r. do godziny 09:00.

 

Kryteria oceny i ich waga:

 

KRYTERIUM    WAGA
Nr 1 - cena oferty brutto   90%
Nr 2 – doświadczenie osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia  10%

 

Szczegółowy opis oceny kryteriów znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami  >>> LINK

 

Zatwierdzono, dnia 18.08.2017 r.

 

/-/ Z up. Wójta Gminy Rokietnica

Arkadiusz Klapiński

Zastępca Wójta

 


Rokietnica, dnia 23.08.2017 r.

 

Uwaga

Aktualizacja - WZÓR UMOWY >>> LINK 

 


Rokietnica, dnia 30.08.2017 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017 r. zostały złożone dwie oferty.

 

Oferta Nr 1 

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera,
os. Oświecenia 24/13
61-131 Poznań

Oferta nie zawiera cen w części 1, 2, 4, 5 i 6.

Część III

Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka) wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych:

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 350,00 zł, x 4 godz. szkoleniowych =1 400,00 zł, 

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 70,00 zł, x 4 kompletów = 280,00 zł,

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 680,00 zł, 

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 420,00 zł,

Łącznie 4 osoby: 1 680,00 zł.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 100 godzin szkoleń dla dorosłych w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

 

 

Oferta Nr 2

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Część I

Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego (wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych):

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 250,00 zł  x 4 godz. szkoleniowych = 1 000,00 zł,

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 0,00 zł x 4 kompletów = 0,00 zł,

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 000,00 zł,

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 250,00 zł, 

łącznie 4 osoby: 1 000,00 zł. 

Łączna wartość w pkt. c) i d) powinna być taka sama.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 40 godzin szkoleń dla dorosłych dotyczących wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego.

 

Część II

Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych):

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 250,00. zł x 4 godz. szkoleniowych = 1 000,00 zł,

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 0,00 zł x 7 kompletów = 0,00 zł, 

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 000,00 zł, 

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 142,86 zł, 

Łącznie 7 osób: 1 000,00 zł.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 214 godzin szkoleń dla dorosłych dotyczących wykorzystania technik pamięciowych.

 

Część III

Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka) wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych:

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 250,00 zł, x 4 godz. szkoleniowych =1 000,00 zł, 

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 0,00 zł, x 4 kompletów = 0,00 zł,

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 000,00 zł, 

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 250,00 zł,

Łącznie 4 osoby: 1 000,00 zł.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 80 godzin szkoleń dla dorosłych w zakresie nauczania metodą eksperymentu.

 

Część IV

Kurs doskonalący z skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych (indywidualizacja):

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 250,00 zł,  x 4 godz. szkoleniowych = 1 000,00 zł, 

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 0,00 zł  x 10 kompletów = 0,00 zł,

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 000,00 zł, 

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 100,00 zł, 

Łącznie 10 osób: 1 000,00 zł.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 50 godzin szkoleń dla dorosłych w zakresie skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem.

 

Część V

Kurs doskonalący z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych (indywidualizacja):
 

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 250,00 zł x 4 godz. szkoleniowych = 1 000,00 zł,

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 0,00 zł x 10 kompletów = 0,00 zł, 

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 000,00 zł, 

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 100,00 zł, 

Łącznie 10 osób: 1 000,00 zł.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 80 godzin szkoleń dla dorosłych w zakresie skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznymi.

 

Część VI

Kurs doskonalący dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych (indywidualizacja):

a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 250,00 zł  x 4 godz. szkoleniowych = 1 000,00 zł, 

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 0,00 zł x 10 kompletów = 0,00 zł, 

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych): 1 000,00 zł, 

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych) na 1 uczestnika zajęć 100,00 zł, 

Łącznie 10 osób: 1 000,00 zł.

Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji szkolenia 32 godzin szkoleń w prowadzeniu zajęć w zakresie alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym lub w pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 


W dniu 7.09.2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Katarzyny Paulus a

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

została podpisana umowa na realizację zamówienia z kwotą 6.000,00 zł brutto.

 

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2017-08-18)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-08-18 12:33:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-10-23 12:52:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki