☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 846/1-846/5

RZP.6721.6.2017                                                                 Rokietnica, dnia 21.08.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 846/1-846/5


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały Nr XLVI/395/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 846/1-846/5;
  • przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica, w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 18.00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 08.00 do 12.00 (pok. nr 8).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 19.09.2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica, e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 19.09.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

                                                                                           Z up. Wójta
                                                                                           mgr inż. Arkadiusz Klapiński
                                                                                           Zastępca Wójta

 

 

Wytworzył:
Radosław Duda
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-08-21 14:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-08-21 17:28:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621