Doposażenie pracowni gimnazjum w Rokietnicy w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych)

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file.php?id=405715

 

ZP.271.15.1.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Zamawiający

Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Doposażenie pracowni gimnazjum w Rokietnicy w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych) w  ramach projektu  „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY - kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(Zadanie 1 Typ 1)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.(załącznik nr 2)

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

39162100-6   pomoce dydaktyczne
39162000-5   pomoce naukowe

 

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.10.2017r.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 18, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 20.09.2017 r. do godziny 09:00.

 

Kryteria oceny i ich waga:

KRYTERIUM WAGA
Nr 1 - cena oferty brutto 100 %

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami  >>> LINK 

Formularz rzeczowo-finansowy >>> LINK 

 

Zatwierdzono, dnia 07.09.2017 r.

 

/-/  Wójt Gminy Rokietnica

Bartosz Derech

 


Aktualizacja wzoru umowy >>> LINK

Rokietnica, dnia 11.09.2017 r.

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2017-09-07)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-09-07 14:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-09-11 14:15:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki