Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy (Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file.php?id=405715

ZP.271.15.2.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy
(Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu „MŁODZI  NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”.

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Zamawiający

Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów  ze  szkoły podstawowej z terenu gminy Rokietnica (Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na poniższe części:


Cześć 1: Doradztwo edukacyjne. Doradca edukacyjno - zawodowy.

Doradztwo zawodowe obejmuje doradztwo edukacyjno-zawodowe i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Zostanie wykonanych 116 Indywidualnych Planów Działania dla gimnazjalistów w trybie spotkań 1:1 (w ciągu 3,5h przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradców zawodowych + 0,5h konsultacja Indywidualnego Planu Działania z rodzicem/opiekunem). Doradca Zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, testy kompetencji, określenie atutów i słabych stron (ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych oraz kompetecji kluczowych w obszarze wyboru dalszej ścieżki kształcenia) – badanie będzie dostosowane swoim zakresem do uczniów SPEDU, uczniów. młodszych i niepełnosprawnych w efekcie czego powstanie kompleksowy Indywidualny Plan Działania, który będzie odwoływał się do potrzeb rynku pracy i oferty edukacyjnej regionu oraz wprost do indywidualnych cech każdego z uczniów.

 

Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy.
 

Część 2: Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów: Magia liczb zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów wykazujących problemy z matematyką dostosowane treścią i zakresem do deficytów i obszarów przysparzających największych trudności przy wykorzystaniu technik pamięciowych. wraz z zakupem materiałów dla każdego ucznia: materiały drukowane (min.40 stron A4), ćwiczenia i zadania w formie elektronicznej.

- program: ze względu na wyrównawczy charakter programy i zagadnienia będą określone po konfrontacji z problemami uczniów z poszczególnych grup.

- liczba uczestników: 3  grup po 10 osób, łącznie 30 osób.

- liczba godzin zajęć: 60 godzin na grupę, łącznie 180 godzin (w trybie zajęć pozalekcyjnych).

- materiały na zajęcia dla każdego ucznia: materiały drukowane (wydruki zadań, dodatkowe ćwiczenia), ćwiczenia i zadania w formie elektronicznej.

- program (wybrane zagadnienia):

- efekty: u min.45% uczniów (dot. Uczniów SPEDU) - nastąpi wzrost kompetencji kluczowej matematycznej o min.40%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze 30 min. zajęć) i ex-post (ostatnie 30 min. zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji.

- 1 godzina zajęć = 45 minut.

 

Część 3: Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Matematyka to lubię wraz zakupem  materiałów na zajęcia dla każdego ucznia: materiały drukowane (min. 40 stron A4), plansze, ćwiczenia i zadania w formie drukowanej oraz elektronicznej.

Zajęcia rozwijające dla uczniów wykazujących predyspozycje do nauki matematyki, realizacja zajęć z wykorzystaniem technik pamięciowych.

- liczba uczestników: 3 grupy po 10 osób, łącznie 30 osób.

- liczba godzin zajęć: 30 godzin na grupę, łącznie 180 godzin (w trybie zajęć pozalekcyjnych).

- metody: wykład, ćwiczenia i zadania.

- materiały na zajęcia dla każdego ucznia: materiały drukowane (min. 40 stron A4), ćwiczenia, plansze i zadania w formie elektronicznej.

- efekty: u 65% uczniów nastąpi wzrost kompetencji kluczowej matematycznej o min.60%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze 30 min. zajęć) i ex-post (ostatnie 30 min. zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji.

- 1 godzina zajęć = 45 minut.

 

Część 4: Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów:  Angielski na pamięć.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik pamięciowych.

-  liczba uczestników 5 grup po 10 osób, łącznie 50 osób.

-  liczba godzin zajęć: 60 godzin na grupę, łącznie 300 godzin.

- program szkolenia: w przypadku każdej grupy dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów Uczniowie dzięki poznanym technikom nabywają umiejętność samodzielnego uczenia się poprzez tworzenie indywidualnych skojarzeń. Połączenie skojarzenia, zobaczenia, posłuchania się i zapisania powoduje, że nauka przebiega multisensorycznie. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystuje różnorodne formy np. memory, fiszki, historyjki, gry, zabawy.

- metody: aktywizujące m.in. warsztaty, praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, ćwiczenia na tablicach interaktywnych.

- efekty szkolenia: u min.45% uczniów (dot. uczniów SPEDU) nastąpi wzrost kompetencji kluczowej jęz. Obcego o min.40%.,

- 1 godzina zajęć = 45 minut.

 

Część 5:

a) Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Angielski NA 6 z PLUSEM - kółko zainteresowań (zajęcia rozwijające) z wykorzystaniem technik pamięciowych.

- liczba uczestników 3 grupy po 10 osób, łącznie 30 osób.

- liczba godzin zajęć: 30 godzin na grupę, łącznie 90 godzin.

- program: Zajęcia z języka obcego oparte na barwnych skojarzeniach. Połączenie skojarzenia, zobaczenia, posłuchania się i zapisania powoduje, że nauka przebiega multisensorycznie. optymalnie prowadzone przez nativespeaker. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystuje różnorodne formy np. memory, fiszki, historyjki, gry językowe, zabawy, metoda dramy, scenki sytuacyjne,nagrywanie filmików, multimedia.

 W trakcie zajęć prowadzący wykorzystuje różnorodne formy np. memory, fiszki, historyjki, gry, zabawy.

- metody: techniki pamięciowe, ćwiczenia wykorzystujące metody wymienione powyżej.

- efekty szkolenia: u min. 65% uczniów nastąpi wzrost kompetencji kluczowej matematycznej o min. 60%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze 30 minut zajęć) i ex-post (ostatnie 30 minut zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji.

- 1 godzina zajęć = 45 minut.

 

b) Angielski na pamięć i angielski na 6 Z PLUSEM – zakup podręczników do nauki z wykorzystaniem technik pamięciowych- 80 sztuk.


Część 6: Zajęcia dodatkowe dla uczniów: EXPERYMENTATORIUM – zajęcia rozwijające przy wykorzystaniu technik pamięciowych (fizyka, chemia, biol. geogr.).

-  liczba uczestników 4 grupy po 10 osób, łącznie 40 osób.

-  liczba godzin zajęć: 30 godzin na grupę, łącznie 120 godzin.

- program:                                                                                                                                    

- metody: techniki pamięciowe, doświadczenia, eksperymenty, wyjścia terenowe.

- efekty szkolenia: u min 65% uczniów nastąpi wzrost kompetencji kluczowej matematyczno-przyrodniczej (fizyka, chemia, biologia i geografia) związanej z wykonaniem i interpretacją eksperymentów naukowych o min. 60%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze 30 minut zajęć) i ex-post (ostatnie 30 minut zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji.

- 1 godzina zajęć = 45 minut.

 

                                    
Część 7: EXPERIMENTALDAY - profesjonalne pokazy naukowe na zasadzie FESTIWALU NAUKI w szkole.

- liczba uczestników 2 grupy po 50 uczestników, łącznie 100 uczestników.

- 1 dzień/semestr szkolny, 5 godzin/dzień, łącznie 2 dni, 10 godzin.

- tryb: wg harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- metody: doświadczenia/eksperymenty, prezentacja, w tym prezentacja uczestnicząca – włączanie uczniów w pokazy.

- program: Celem festiwalu (minimum 3 prowadzących) jest promowanie nauk ścisłych wśród uczniów w bardzo atrakcyjnej i różnorodnej formie z udziałem zaproszonych gości z otoczenia szkoły, w tym z gminy. Na każdej z festiwalowych aktywności uczniowie będą mieli szansę obserwowania, badania, dociekania, odkrywania praw i zależności otaczającego ich świata. Festiwal składać się będzie z pokazu przeznaczonego dla 50 uczniów szkoły, będzie miał charakter naukowego show z zaangażowaniem osób siedzących na widowni. Jako obligatoryjny w programie należy uznać pokaz z ciekłym azotem. Wykonawca w ramach zlecenia będzie wykorzystywał własne materiały w celu przeprowadzenia festiwalu. Obligatoryjne eksperymenty w ramach zlecenia:

1)      Pokaz z ciekłym azotem,

2)      Pokaz chemiczny,

3)      Pokazy z suchym lodem,

4)      Pokaz robotów,

5)      Pokaz fizyczny.

 

Część 8:

a) Organizacja wyjazdów do centrum eksperymentów na terenie woj. Wlkp.(przejazdy, zakup biletów, wyżywienie) – 4 wyjazdy.

- liczba uczestników 25 osób + 2 opiekunów  2 wyjazdy/semestr.

- program: 1 lekcja pokazowa (45 min.) na wybrany, aktualny podczas zwiedzania temat, wystawy czasowe, obejście centrum eksperymentów przez każdą wycieczkę i możliwość wykonania samodzielnie eksperymentów w centrum  (czas ok. 3 godziny lekcyjne).

 

b) Zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji wyjazdów do centrum eksperymentów:

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA POSIŁKU:

1)      napój niegazowany (sok owocowy) o pojemności min. 300 ml,

2)      zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml),

3)      drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron, bigos, fasolka po bretońsku, itp. o gramaturze 400 gram na porcje.

 

- informacje dodatkowe: Wykonawca zapewnia we własnym zakresie sztućce (łyżka, widelec, nóż) oraz pomieszczenie do spożycia posiłków z niezbędną infrastrukturą.

- harmonogram: dni, godziny, szczegółowe menu i miejsce wydania posiłków zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po określeniu szczegółowych terminów i miejsca odbywania się wycieczek do centrum eksperymentów.

 

c) Przejazdy autokarowe ze szkół do centrum eksperymentów i z powrotem w ramach wycieczek edukacyjnych.


Część 9:

a) Zajęcia dodatkowe dla uczniów – GRAJFAIR zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych. Uczniowie mają wypracować nawyk pracy zespołowej w małych grupach .
Zajęcia mają na celu wyrobienie w uczniach decyzyjności, rozbudzić ich ciekawość świata, zajęcia mają nauczyć młodzież podstaw przedsiębiorczości i marketingu. Preferowane: symulacja tworzenia firmy lub przedsiębiorstwa.

-  liczba uczestników 6 grup  po 10 osób, łącznie 60 osób

-  liczba godzin zajęć: 20 godzin na grupę, łącznie 120 godzin.

- program: zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych kształtujące kreatywność i innowacyjność.

- metody: praca w małych podzespołach, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką.

- efekty szkolenia: u min. 65% uczniów nastąpi wzrost właściwych postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej o min. 60%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze 30 minut zajęć) i ex-post (ostatnie 30 minut zajęć) oraz raportu postępu z podsumowaniem stopnia osiągnięć – porównawcze zastawienie punktacji.

- 1 godzina zajęć = 45 minut.

b) Zakup kompletu gier symulacyjnych na potrzeby zajęć GRAJFAIR.

 

Część 10:

W ODMĘTY EXPERYMENTÓW - Półkolonie wakacyjne

a)    Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dla uczniów szkoły Podstawowej w Rokietnicy: Półkolonii wakacyjnych w zakresie zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu „W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW”

- tryb: wg harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, okresy wakacyjne w latach 2017 i 2018r. (6h/dzień * 5 dni zajęć półkolonijnych).

- liczba uczestników 5 grup

- liczba osób w grupie 8 osób. Łącznie 40 uczestników.

- liczba godzin zajęć : 30 godzin na grupę.

- łączna liczba zajęć: 150 godzin.

- metody:       doświadczenia/eksperymenty

- program: Zajęcia w formie doświadczeń i eksperymentów mają na celu polubienie przez uczniów przedmiotów przyr., a także zagospodarowanie czasu w okresie wakacji (brak oferty szkół do tej porze). Uczniowie pracować będą w mniejszych grupach niż na lekcjach szkolnych, zajęcia trwają dłużej co daje większe możliwości przy realizacji doświadczeń/eksperymentów. Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonają rozmaite doświadczenia, eksperymenty oraz konstrukcje, maszyny proste i przyrządy zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodniczych oraz techniczn., dostosowane do ich poziomu rozwoju i edukacji. Uczniowie będą mogli zabrać do domu wykonane projekty. Każdemu przeprowadzonemu eksperymentowi towarzyszyć będzie pogadanka, która wyjaśni prezentowane zagadnienie tak aby utrwalić pozyskaną w trakcie zajęć wiedzę i ją dodatkowo wzbogacić.


b)  Zakup materiałów zużywalnych podczas półkolonii W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW dla 40 uczniów:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DLA 1 KOMPLETU:  Woda destylowana (1l) , Olej (0,5l), Ocet (0,5l), Soda oczyszczona (30g), Sól (20g), Skrobia ziemniaczana (0,5kg), Gips (1kg), Fenoloftaleina (10ml), Oranż metylowy (10ml), Chlorek kobaltu (10g), Chlorek niklu (10g), Nadmanganian potasu (20g) , Siarczan miedzi (50g), Szkło wodne (1l) , Suchy lód (1kg), Drewno (5mb), Gwoździe (20szt.), Wkręty do drewna 3x20mm (30szt.), Bateria 9V (2szt.), Przewód 2 żyłowy (1mb), Buzzer (4szt.), Dioda (4szt.), Złącze do baterii (2szt.), Włącznik (2szt.), Drut miedziany 1,5mm2 (2mb), Strzykawka 10ml (2szt.) , Świeczki urodzinowe (10szt.), Słomki (5szt.), Wężyk igielitowy 10mm (1mb), Lusterko 5x5cm (4szt.), Pva (10g), Probówki (10szt.), Boraks (10g), Blok techniczny A3 (1szt.), Gumki recepturki (20szt.), Klej na gorąco (2szt.), Patyczki do szaszłyków (20szt.), Kubeczki plastikowe (10szt.), Sosjerki plastikowe (10szt.),  Mleko (1l), Piłeczki ping pong (4szt.), , Sznurek (2mb), Plastelina (1 opakowanie 6 kolorów), Taśma dwustronna (1mb), Folia lustrzana (1m2), Brystol (2 arkusze).

 

c)    Wyżywienie podczas półkolonii W ODMETY EKSPERYMENTÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA POSIŁKU:

1)      napój niegazowany (sok owocowy) o pojemności min. 300 ml,

2)      zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml),

3)      drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron, bigos, fasolka po bretońsku, itp. o gramaturze 400 gram na porcje.

 

sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż.

łączna liczba posiłków: 400

Dowóz zapewnia we własnym zakresie Wykonawca zamówienia.

harmonogram: dni, godziny, szczegółowe menu i miejsca dostarczenia posiłków zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po określeniu szczegółowych terminów półkolonii „W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW” na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego turnusu.


Wszystkie zajęcia odbywać się będą w salach Szkoły Podstawowej w Rokietnicy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający udostępni również w miarę potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu sprzęt komputerowy, projektor multimedialny, ekran multimedialny, tablicę interaktywną.

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

80.10.00.00-5 Usługi szkolnictwa podstawowego

 

3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do  31.08.2018 r.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych i zawodowych:

4.1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, a także przygotowanie merytoryczne w tematyce szkolenia właściwej dla danego zakresu (ukończone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczniów w tematyce właściwej dla danego zakresu, w szczególności:

- dla części 1 – doradca edukacyjno-zawodowy posiadający doświadczenie w udzielaniu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów minimum 1 rok,

- dla części 2-3 – matematyk posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć matematycznych dla dzieci/ młodzieży w ilości minimum – 3 lata.

- dla części 4-5 – anglista z umiejętnościami wykorzystania  technik pamięciowych w pracy z uczniem, posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci/młodzieży z wykorzystaniem technik pamięciowych  w ilości minimum – 3 lata,

- dla części 6 – 10 osoba (trener) lub nauczyciel posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla dzieci/młodzieży w ilości minimum 50 godzin.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 18), 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 25.09.2017 r. do godziny 12:00.

 

Kryteria oceny i ich waga:

KRYTERIUM   WAGA
Cena oferty brutto 100%

 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami >>> LINK

wzór umowy >>> LINK 

 

Rokietnica, dnia 14.09.2017 r.


/-/  up. Wójta Gminy Rokietnica
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta 


Informacja z otwarcia złożonych ofert do zapytania >>> LINK


ZP.271.15.2.2.2017                                                                                 

Rokietnica, dnia 27.09.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługi społeczne udzielone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz.1579) pn.  Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy (Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu „MŁODZI  NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”.

Część 1  Doradztwo edukacyjne.  Doradca edukacyjno - zawodowy.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy
- EXPLORIUM Sylwia Lipińska oś. Kalinowe 3A/11, 62-090 Rokietnica
cena jednostkowa brutto za doradztwo edukacyjne + opracowanie 1 Indywidualnego Planu Działania  (konsultacja IPDZ wraz konsultacją i badaniem predyspozycji) 70,00zł słownie: siedemdziesiąt x 116 IPDz = wartość brutto 8.120,00 zł, słownie: osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 100.

Do tej części postępowania złożyły również oferty następujące firmy:
- Smart Idea Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 6/6, 10-116 Olsztyn
cena jednostkowa brutto za doradztwo edukacyjne + opracowanie 1 Indywidualnego Planu Działania  (konsultacja IPDZ wraz konsultacją i badaniem predyspozycji) 360,00 zł, słownie: trzysta sześćdziesiąt x 116 IPDz= wartość brutto 41.760,00 zł, słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt.
Liczba otrzymanych punktów kryterium cena- 19,44

- Synergia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
cena jednostkowa brutto za doradztwo edukacyjne + opracowanie 1 Indywidualnego Planu Działania  (konsultacja IPDZ wraz konsultacją i badaniem predyspozycji) 500,00 zł, słownie: pięćset x 116 IPDz= wartość brutto 58.000 zł, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena -14,00

- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
cena jednostkowa brutto za doradztwo edukacyjne + opracowanie 1 Indywidualnego Planu Działania  (konsultacja IPDZ wraz konsultacją i badaniem predyspozycji) 79,00zł słownie: siedemdziesiąt dziewięć x 116 IPDz = wartość brutto 9.164,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 88,60
- NGO and Nusiness Service Przemysław Rajchel ul. Sportowa 1B/20 LOK 39, 62-200 Częstochowa.
cena jednostkowa brutto za doradztwo edukacyjne + opracowanie 1 Indywidualnego Planu Działania  (konsultacja IPDZ wraz konsultacją i badaniem predyspozycji) 319,80 zł słownie: trzysta dziewiętnaście 80/100  x 116 IPDz = wartość brutto 37.096,80 zł, słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 80/100.
 Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 21,89

 

Część 2  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Magia liczb.
Do tej części zamówienia została złożona jedna oferta przetargowa.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 69,00 zł, słownie: sześćdziesiąt dziewięć x 180 godz. szkoleniowych = 12.420,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadziescia.

b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 10,00 zł, słownie: dziesięć złotych x 180 kompletów = 1.800 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset złotych,

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych):  14.220,00 zł,
słownie: czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100Część 3  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Matematyka to lubię.
Do tej części zamówienia została złożona jedna oferta przetargowa.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
 a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 64,00 zł, słownie: sześćdziesiąt cztery x 180 godz. szkoleniowych = 11.520,00 zł, słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych.
b) cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 15,00 zł słownie: piętnaście złotych x 30  kompletów = 450,00 zł, słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych,

c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów szkoleniowych):  11.970,00 zł,
słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100
 

Część 4  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów:  Angielski na pamięć.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- EXPLORIUM Sylwia Lipińska oś. Kalinowe 3A/11, 62-090 Rokietnica
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 70,00 zł, słownie: siedemdziesiąt złotych x 300 godz. szkoleniowych = wartość brutto 21.000,00 zł, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena -100

Do tej części postępowania ofertę złożyła również firma:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 79,00 zł, słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych x 300 godz. szkoleniowych = wartość brutto 23.700,00 słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena -88,60

 

Część 5 Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Angielski NA 6 z PLUSEM.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 79.00 zł, słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych x 90 godz. szkoleniowych = wartość brutto 7.110,00 zł, słownie: siedem tysięcy sto dziesięć złotych.
b) Angielski na pamięć i angielski na 6 Z PLUSEM – zakup podręczników do nauki z wykorzystaniem technik pamięciowych - 80 sztuk
cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 45,00 zł, słownie: czterdzieści pięć zł x 80 kompletów = wartość brutto 3.600,00 zł, słownie: trzy tysiące sześćset.
c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i podręczników):  10.710,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziesięć zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena -100

Do tej części złożyła ofertę firma:
- EXPLORIUM Sylwia Lipińska oś. Kalinowe 3A/11, 62-090 Rokietnica.
a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 70.00 zł, słownie: siedemdziesiąt  złotych x 90 godz. szkoleniowych = wartość brutto 6.300,00 zł, słownie: sześć tysięcy trzysta złotych.
b) Angielski na pamięć i angielski na 6 Z PLUSEM – zakup podręczników do nauki z wykorzystaniem technik pamięciowych- 80 sztuk
cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów 100,00 zł, słownie: sto zł x 80 kompletów = wartość brutto 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy.
c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i podręczników):  14.300,00 zł, słownie: czternaście tysięcy trzysta zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena -74,89Część  6 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów: EXPERYMENTATORIUM

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 79,00 zł, słownie: siedemdziesiąt dziewięć zł
x 120  godz. szkoleniowych = wartość brutto 9.480,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt.
Do tej części została złożona jedna oferta.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 100Część  7
Zajęcia dodatkowe dla uczniów- EXPERIMENTALDAY - profesjonalne pokazy naukowe na zasadzie FESTIWALU NAUKI w szkole.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc zł. x 10  godz. szkoleniowych = wartość brutto 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 100
Do tej części  postępowania złożony oferty również firmy:.
- EDUTAINMENT Michał Kaczmarek ul. Obodrzycka 12B/7, 62-400 Gorzów Wielkopolski.
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 1.200,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście zł. x 10  godz. szkoleniowych = wartość brutto 12.000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 83,33

- Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzieckiego 1/15, 84-100 Puck
cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 1.230,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł. x 10  godz. szkoleniowych = wartość brutto 12.300,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy trzysta zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 81,30

 

Część 8  Organizacja wyjazdów do centrum eksperymentów na terenie woj. wlkp.
Do tej części nie złożono żadnej oferty. Część postępowania unieważniona.

 

Część 9  Zajęcia dodatkowe dla uczniówGRAJFAIR zajęcia z zakresu pracy zespołowej  przy wykorzystaniu gier symulacyjnych .
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- NGO and Business Service Przemysław Rajchel ul. Sportowa 1B/20 lok.39,62-200 Częstochowa a)cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 79,95 zł, słownie: siedemdziesiąt dziewięć 95/100 x 120 godz. szkoleniowych = wartość brutto 9.594,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery.

b) Zakup kompletu gier symulacyjnych na potrzeby zajęć GRAJFAIR.
cena jednostkowa brutto za 1 komplet gier symulacyjnych 2.800,00 zł, słownie: dwa tysiące osiemset  x 1 komplet = wartość brutto 2.800,00 zł,
c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i gier symulacyjnych): 12.394,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 100
Do postępowania złożony oferty również firmy:
- - Smart Idea Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 6/6, 10-116 Olsztyn.
a) cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 90,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt zł x 120 godz. szkoleniowych = wartość brutto 10.800,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy osiemset.
b) Zakup kompletu gier symulacyjnych na potrzeby zajęć GRAJFAIR.
cena jednostkowa brutto za 1 komplet gier symulacyjnych 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące,
c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i gier symulacyjnych): 13.800,00 zł, słownie: trzynaście tysięcy osiemset.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 89,81

- - Synergia Biznesu Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
a)cena jednostkowa brutto za 1 godz. szkoleniową zajęć 120,00 zł, słownie: sto dwadzieścia x 120 godz. szkoleniowych = wartość brutto 14.400,00 zł, słownie: czternaście tysięcy czterysta.
b) Zakup kompletu gier symulacyjnych na potrzeby zajęć GRAJFAIR.
cena jednostkowa brutto za 1 komplet gier symulacyjnych 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy  x 1 komplet = wartość brutto 5.000,00 zł,
c) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i gier symulacyjnych): 19.400,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 63,88

 

Część 10 Zajęcia dodatkowe dla uczniów – W ODMĘTY EXPERYMENTÓW - Półkolonie wakacyjne
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzieckiego 1/15, 84-100 Puck
a)cena jednostkowa brutto za 1 godz. zajęć 140,00 zł, słownie: sto czterdzieści złotych x   150 godz. zajęć = wartość brutto 21.000,00, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy.
b) zakup materiałów zużywalnych podczas półkolonii W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW dla 40 uczniów
Cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów zużywalnych 80,00 zł słownie: osiemdziesiąt zł x 40 kompletów = wartość brutto 3.200,00 zł, słownie: trzy tysiące dwieście zł.
c) wyżywienie podczas półkolonii W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW dla 40 uczniów.
Cena jednostkowa brutto za wyżywienie dla 1 uczestnika 90,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt zł. x 40 uczestników = wartość brutto 3.600,00 zł. słownie: trzy tysiące sześćset zł.

d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów zużywalnych oraz wyżywienia):  27.800,00 zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100


Do postępowania ofertę złożyła również firma:
 - EDUTAINMENT Michał Kaczmarek ul. Obodrzycka 12B/7, 62-400 Gorzów Wielkopolski.
a)cena jednostkowa brutto za 1 godz. zajęć 120,00 zł, słownie: sto dwadzieścia złotych x   150 godz. zajęć = wartość brutto 18.000,00 słownie: osiemnaście tysięcy.
b) zakup materiałów zużywalnych podczas półkolonii W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW dla 40 uczniów
Cena jednostkowa brutto za 1 komplet materiałów zużywalnych 170,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt zł x 40 kompletów = wartość brutto 6.800,00 zł, słownie: sześć tysięcy osiemset zł.
c) wyżywienie podczas półkolonii W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW dla 40 uczniów.
Cena jednostkowa brutto za wyżywienie dla 1 uczestnika 90,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt zł. x 40 uczestników = wartość brutto 3.600,00, słownie: trzy tysiące sześćset zł.
d) wartość brutto ogółem (suma wartości zajęć i materiałów zużywalnych oraz wyżywienia):  28.400,00 zł, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta zł.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 97,88.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy


ZP.271.15.2.2.2017

Rokietnica, dnia 09.10.2017 r.

                                                                       

 

Informacja o udzieleniu zamówienia.


Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1579) zamieszczamy informację o udzieleniu zamówienia:
Zostały podpisane umowy z następującymi Wykonawcami:
Część 1.  Doradztwo edukacyjne.  Doradca edukacyjno - zawodowy.
- NGO and Nusiness Service Przemysław Rajchel ul. Sportowa 1B/20 LOK 39, 62-200 Częstochowa.

Część 2.  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Magia liczb.
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.

Część 3.  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Matematyka to lubię.
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.

Część 4.  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów:  Angielski na pamięć.
- EXPLORIUM Sylwia Lipińska oś. Kalinowe 3A/11, 62-090 Rokietnica.

Część 5. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów: Angielski NA 6 z PLUSEM.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.

Część  6. Zajęcia dodatkowe dla uczniów: EXPERYMENTATORIUM
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.

Część  7. Zajęcia dodatkowe dla uczniów- EXPERIMENTALDAY - profesjonalne pokazy naukowe na zasadzie FESTIWALU NAUKI w szkole.

- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań.

Część 8.  Organizacja wyjazdów do centrum eksperymentów na terenie woj. wlkp.
Do tej części nie złożono żadnej oferty. Część postępowania unieważniona.

Część 9.  Zajęcia dodatkowe dla uczniówGRAJFAIR zajęcia z zakresu pracy zespołowej  przy wykorzystaniu gier symulacyjnych .
- NGO and Business Service Przemysław Rajchel ul. Sportowa 1B/20 lok.39,62-200 Częstochowa
.

Część 10 Zajęcia dodatkowe dla uczniów – W ODMĘTY EXPERYMENTÓW - Półkolonie wakacyjne
- Inter_Edu Dawid Kubacki ul. Sędzieckiego 1/15, 84-100 Puck.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

                         

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2017-09-14)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-09-14 13:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-10-09 12:33:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki