☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śląskich w Kiekrzu

ZARZĄDZENIE NR 88/2017

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 446 ze zmianami) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kiekrz,  w sprawie projektu Budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A” piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 05 października 2017 r. o godzinie 16:00,

2) 06 października 2017 r. o godzinie 08:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie miejscowości lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. miejscowości

§ 2.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu.

2. Proponowane rozwiązanie budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wlkp., Powstańców Śl. w Kiekrzu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Rokietnica oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy, piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

3. Uwagi do projektu można składać w formie papierowej lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@rokietnica.pl, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Kiekrz-Pawłowice w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są pracownicy Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski i Paulina Strzykała.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Paulina Strzykała
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-09-20 14:40:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-09-20 15:04:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470