Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy (Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file.php?id=405715

ZP.271.15.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Podstawa prawna:
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający
Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Doposażenie pracowni gimnazjum w Rokietnicy w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych) w  ramach projektu  „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY - kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
(Zadanie 1 Typ 1)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.(załącznik nr 2)

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

39162100 - 6   pomoce dydaktyczne
39162000 - 5   pomoce naukowe

 

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.10.2017 r.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 18), 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 02.10.2017 r. do godziny 11:00.

 

Kryteria oceny i ich waga:

KRYTERIUM     WAGA
Nr 1 - cena oferty brutto  100%

 

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami  >>> LINK 

Formularz rzeczowo-finansowy >>> LINK 

Wzór umowy >>> LINK

 

Zatwierdzono, dnia 21.09.2017 r.

 

/-/  up. Wójta Gminy Rokietnica
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta 


Rokietnica, dnia 02.10.2017 r.

 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica

/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gmin
y

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-09-21 09:32:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-10-02 12:10:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki