Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne

Symbol:
RS. 6131

Nr karty:
RS-12

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

Dokumenty do pobrania: zgłoszenie - (doc), (pdf)]

W przypadku jeśli drzewa mają być usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej/rolniczej, w tym sprzedaż działki, zastosowanie ma procedura WNIOSKU o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni (informacje o sposobie załatwienia sprawy dostępna w poprzedniej karcie usługi).

Zgłoszenie musi zawierać:

- imię, nazwisko i adres posiadacza lub właściciela nieruchomości;

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością;

- wskazanie ilości drzew przeznaczonych do usunięcia, których obwód pnia podlega obowiązkowi zgłoszenia;

- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;

Obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

Opłaty:

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

17 zł  - za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Termin odpowiedzi:

Czas załatwienia sprawy: do 35 dni w tym:

- Czas na przeprowadzenie oględzin: 21 dni od daty złożenia zgłoszenia

- Czas na wniesienie sprzeciwu: 14 dni od daty oględzin

Kopia protokołu z wizji i ewentualne zaświadczenie czy sprzeciw wysyłane są pocztą lub są możliwe do odbioru osobistego w siedzibie Organu.

Jednostka odpowiadająca:

Referat Ochrony Środowiska, pok. nr 15, tel. 61 896 06 11

Tryb odwoławczy:
Wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu.

Uwagi:

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich informacji, właściwy Organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie zgłoszenia o wzywanie braki skutkuje wydaniem sprzeciwu lub postanowieniem sprawy bez rozpoznania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-09-22 10:39:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2023-08-08 10:59:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki