Doposażenie pracowni gimnazjum w Rokietnicy w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych)

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file.php?id=405715

ZP.271.15.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający

Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Doposażenie pracowni gimnazjum w Rokietnicy w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych) w  ramach projektu  „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY - kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(Zadanie 1 Typ 1)


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.(załącznik nr 2)


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

39162100 - 6   pomoce dydaktyczne
39162000 - 5   pomoce naukowe


Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.10.2017r


Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 18), 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 11.10.2017 r. do godziny 09:00.


Kryteria oceny i ich waga:

KRYTERIUM WAGA
Nr 1 - cena oferty brutto  100%

 

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami  >>> LINK 

Formularz rzeczowo-finansowy >>> LINK 

Wzór umowy >>> LINK

  

Zatwierdzono, dnia 02.10.2017 r.

Z up. Wójta Gminy Rokietnica

/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy


ZP.271.15.1.1.2017                                                                                

  Rokietnica, dnia 12.10.2017roku

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Doposażenie pracowni gimnazjum w Rokietnicy w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów ( w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych) w ramach projektu „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY”- kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę:
JT MEBEL Sp. z o.o. ul. Gdańska 45, 83-300 KARTUZY z ceną 82.892,50 zł brutto.

Do postępowania została złożona jedna oferta przetargowa.
Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy


 

Rokietnica,  dnia 16.10.2017 r.

W dniu 16.10.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Katarzyny Paulus a firmą JT MEBEL Sp. z o.o. ul. Gdańska 45, 83-300 KARTUZY z ceną 82.892,50 zł brutto.

 

 

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2017-10-02)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-10-02 11:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-10-16 11:27:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki