Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Rokietnica, dn. 19-10-2017 r.

Nr RO.523.3.2017

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Propozycje/uwagi do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2017 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 4 października 2017 roku do 18 października 2017 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi i propozycje na w/w Formularzu mogły być składane na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Rokietnicy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica.

W okresie trwania konsultacji przeprowadzone zostało również bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, zorganizowane w dniu 17 października 2017 roku, o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy, podczas którego szczegółowo omówione zostały poszczególne założenia projektu Programu Współpracy.

Lista organizacji, których przedstawiciele wzięli udział w powyższym spotkaniu konsultacyjnym (17.10.2017 r.):

 

 1. Wanda Koralewska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”
 2. Radosław Babica – Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa
 3. Lidia Rzepczyńska – Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Rokietnica
 4. Janusz Dolata – Klub Sportowy Arka Kiekrz
 5. Damian Nowicki – Stowarzyszenie Rokietnica Biega
 6. Danuta Potrawiak – Sekretarz Gminy Rokietnica
 7. Agnieszka Antczak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji UG Rokietnica

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 27 września 2017 roku na okres od 4 października 2017 roku do 18 października 2017 roku przedstawia się następująco:

L.p.

Propozycje/uwagi organizacji pozarządowych do projektu Programu Współpracy na rok 2018 ze szczegółowym wskazaniem paragrafu, ustępu i punktu Programu

Stanowisko Gminy Rokietnica wraz
z uzasadnieniem

1.

CELE

brak uwag

brak

2.

ZASADY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

3.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

4.

FORMY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

5.

PRIORYTETY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

brak uwag

brak

6.

INNE PROPOZYCJE

brak uwag

brak

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy na 2018 rok”, złożono 1 formularz uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”.

Formularz został złożony przez Klub Sportowy ARKA KIERKZ nie wnosił uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”.

Pełen przebieg prac nad „Programem Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok” przedstawiał się następująco:

 1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok” powstał na bazie „Programu Współpracy na 2018 rok”, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Agnieszka Antczak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem „Programu Współpracy na 2018 rok” przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica  za pośrednictwem strony internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl,  zakładka DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE i strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy 31 sierpnia 2017 roku oraz pisemnie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica informacji o rozpoczęciu prac nad programem współpracy.
 4. Propozycje do projektu „Programu Współpracy na 2018 rok” przyjmowano w okresie od 31 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.antczak@rokietnica.pl), poprzez pisemne składanie propozycji do projektu „Programu Współpracy na 2018 rok” drogą tradycyjnej poczty (Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, Referat Organizacyjny i Promocji.
 5. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły propozycje ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Liczba otrzymanych propozycji:         5

w tym pisemnie: 4

mailowo: 1

Nazwa organizacji

Propozycje organizacji pozarządowych do Programu Współpracy na rok 2018

Stanowisko Gminy Rokietnica

wraz z uzasadnieniem

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR
ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica

Preliminarz planowanych działań Stowarzyszenia

Wszystkie propozycje spójne z kierunkami zawartymi w projekcie.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR
ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica

Rozszerzenie wspierania programów stowarzyszeń w zakresie wspierania kultury fizycznej o stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Propozycja została umieszczona w projekcie programu współpracy.

Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa
ul. Łąkowa 6
62-090 Rokietnica

Prezentacja sfer i kierunków działalności nowego Stowarzyszenia:

 1. Drużyna Akademia Bilardowa Rokietnica
 2. Międzynarodowy Turniej Bilardowy Rokietnica Open – Festiwal Bilardowy w Rokietnicy
 3. Telewizja internetowa SWAB
 4. Wielkopolskie Centrum Bilardowe

Znajduje odzwierciedlenie w kierunkach proponowanych do wsparcia zawartych w projekcie programu współpracy na rok 2018.

Propozycja:

- nr 1, 2 dostępna w ramach konkursu ofert i małych grantów;

- nr 3 – nie jest zadaniem gminy;

- nr 4 – brak lokalu i działki umożliwiającej sprzedaż, dzierżawę, wynajem. Poszukiwać na rynku lokalnym.

Lech Poznań
Football Academy
INEA Stadion
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Prezentacja sfer i kierunków działalności nowego Stowarzyszenia

Znajduje odzwierciedlenie w kierunkach proponowanych do wsparcia zawartych w projekcie programu współpracy na rok 2018.

Stowarzyszenie WITKOWA
ul. Witkowa 37
62-090 Rokietnica

6) ochrona i promocja zdrowia;

15) wypoczynek dzieci i młodzieży;

17) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Propozycja:

- nr 15, 17 i 18 została umieszczona w projekcie programu współpracy;

- nr 6 znajduje odzwierciedlenie
w sferze zadań publicznych wpisanych do programu współpracy
tj. np. we wspieraniu
i upowszechnianiu kultury fizycznej, co stanowi element ochrony i promocji zdrowia.


Zadanie ochrony i promocji zdrowia jest wpisane w program współpracy realizowany przez Powiat Poznański, który organizuje w tym zakresie konkursy dla stowarzyszeń działających na terenie powiatu poznańskiego.

 1. W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), „Program Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”, założenia budżetowe Gminy Rokietnica na 2018 rok oraz wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje, przygotowano projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2018 rok” wraz z Formularzem uwag do projektu Programu Współpracy oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach z dnia 27 września 2017 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy, na gminnej tablicy ogłoszeń oraz pisemnie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica ogłoszenia o konsultacjach projektu „Programu Współpracy na 2018 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2018 rok”, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegał konsultacjom w okresie od 4 października 2017 roku do 18 października 2017 roku.

 

 1. W dniu 17 października 2017 roku, o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy zorganizowano bezpośrednie spotkanie konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu Gminy w Rokietnicy w sprawie szczegółowego omówienia projektu „Programu Współpracy na 2018 rok” z możliwością składania opinii i uwag. W trakcie spotkania przypomniano zasady i formy konsultowania w/w projektu, a także ostateczny termin kończący okres konsultacji 18.10.2017 r.). Podczas spotkania nie wniesiono żadnych uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”.
  Po zakończeniu spotkania konsultacyjnego w dniu 17 października 2017 r. wpłynął 1 formularz nie zawierający uwag.

 

 1. W okresie konsultacji, tj. od 4 października 2017 roku do 18 października 2017 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica nie wniosły żadnych
  uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2018 rok”.
  Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.
Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-19 09:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-19 09:35:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki