Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna

Rokietnica, 23 października 2017 r.

RZP.6721.15.2017

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica Uchwały Nr XXXV/333/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik do w/w Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XXXV/333/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 lutego 2017 roku.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski  do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres urzad@rokietnica.pl w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica.

 

Wytworzył:
Bartosz Twardowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-23 10:31:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-23 10:33:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki