☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 389 - 406, 407/1, 407/2, 408 - 416 i części działki nr 699

Rokietnica, dnia 25.01.2018 r.

RZP.6721.4.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Mrowino dla działek nr 389 - 406, 407/1, 407/2, 408 - 416 i części działki nr 699

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica Uchwały Nr XLIV/411/2017 z dnia 02 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Mrowino dla działek nr 389 - 406, 407/1, 407/2, 408 - 416 i części działki nr 699 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Granice obszaru objętego zmianą planu uwidoczniono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Rokietnica, pokój nr 8 w godzinach urzędowania oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@rokietnica.pl w terminie do 23.02.2018 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY ROKIETNICA

Wytworzył:
Bartosz Twardowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-01-25 13:33:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-01-25 13:35:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621