☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

 W 2018 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2018 roku

 

Lp.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Podmioty udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1.

Urząd Miejski Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11,

62-060 Stęszew

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek:

w godz. od 9.00 do 13.00
 

Adwokaci

3.

Biblioteka Publiczna

ul. Poznańska 16,

62-095 Murowana Goślina

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

w godz. od 14.00 do 18.00

środa, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

Organizacja pozarządowa:
Fundacja Honesta Vita

ul. P Włodkowica 10/12

50-072 Wrocław

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1,

62- 040 Puszczykowo

Poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

Adwokaci, radcowie prawni

5.

Urząd Gminy Czerwonak,

ul. Źródlana 39,

62-004 Czerwonak

środa:

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

Siedziba Straży Gminnej

os. Leśne 16

62-028 Koziegłowy

poniedziałek, wtorek, czwartek

w godz. od 14.00 do 18.00

 piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25,

62-020 Swarzędz

Poniedziałek, wtorek, środa,  czwartek, piątek:

w godz. od 13.00 do 17.00

Radcowie prawni

7.

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

Poniedziałek:

w godz. 12.30 – 16.30

Wtorek:    w godz. 10.00 – 14.00

Środa:       w godz. 10.00 – 14.00

Czwartek:  w godz.   7.15 – 11.15

Piątek:      w  godz.   8.00 - 12.00

Organizacja pozarządowa:
Fundacja Honesta Vita

ul. P Włodkowica 10/12

50-072 Wrocław

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

8.

Ośrodek Pomocy

Społecznej, Budynek „C” Urzędu Gminy

ul. Poznańska 94

62-080 Tarnowo Podgórne

Poniedziałek:

w godz. od 14.00 do 18.00

wtorek, środa, czwartek:

w godz. od 11.00 do 15.00

piątek: w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

9.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

wtorek: w godz. od 14.00 do 18.00

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

10.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Źródlana 1

62-030 Luboń

Poniedziałek, wtorek, środa:

w godz. od 11.00 do 15.00

czwartek, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kaczyńska 26,

62-010 Pobiedziska

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.00 do 15.00

 

Organizacja pozarządowa:
Fundacja Honesta Vita

ul. P Włodkowica 10/12

50-072 Wrocław

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

12.

Lokal

ul. Dworcowa 3

62-050 Mosina

Poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00

Środa, piątek: w godz. od 11.30 do 15.30

Wtorek, czwartek: w godz. od 9.00 do 13.00

Adwokaci

13.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 34A

62-035 Kórnik

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 11.30 do 15.30

Organizacja pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział
w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22
60-837 Poznań

Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci

14.

Kino „Wielkopolanin”

ul. Plac Stanisława Reszki 29

64-320 Buk

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

wtorek: w godz.  13.00 - 17.00

Adwokaci

15.

Klub Sołecki

ul. Szamotulska 7

62-090 Cerekwica,

gm. Rokietnica

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

w godz. od 10.00 do 14.00

 

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy

ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica

Pomocy udziela radca prawny

Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osoby wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy, które m.in. ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7. osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
 8. kobiety w ciąży – po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-01-31 13:10:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-01-31 13:14:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560