☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2018 roku

50. sesja - 29 stycznia 2018
L/462/2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż samorząd oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania DZ. URZ. WOJ. 2018.1164
Ogłoszony: 05.02.2018
link
rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2018.2121
Ogłoszony: 07.03.2018
link
L/463/2018 wyrażenia zgody na zawieranie z Miastem Poznań porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego w zakresie organizowania nauki religii w punktach katechetycznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe inne niż katolickie nd. link
L/464/2018 ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” DZ. URZ. WOJ. 2018.1165
Ogłoszony: 05.02.2018
link
L/465/2018 ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2018.1166
Ogłoszony: 05.02.2018
link
L/466/2018 ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica DZ. URZ. WOJ. 2018.1167
Ogłoszony: 05.02.2018 
link
L/467/2018 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018 nd. link
L/468/2018 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności DZ. URZ. WOJ. 2018.1168
Ogłoszony: 05.02.2018 
link
L/469/2018 zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie na lata 2018-2021 nd. link
L/470/2018 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok DZ. URZ. WOJ. 2018.1205
Ogłoszony: 05.02.2018
link
L/471/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 nd. link
L/472/2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Leszczynowa] DZ. URZ. WOJ. 2018.1169
Ogłoszony: 05.02.2018
link
L/473/2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Migdałowa] DZ. URZ. WOJ. 2018.1170
Ogłoszony: 05.02.2018
link
L/474/2018 rozpatrzenia skargi dotyczącej utrzymania ul. Dobrowita w Mrowinie nd. link
L/475/2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2018 rok nd. link
L/476/2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu nd. link
51. sesja - 5. marca 2018
LI/477/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica  DZ. URZ. WOJ. 2018.2241
Ogłoszony: 12.03.2018 
link
LI/478/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  DZ. URZ. WOJ. 2018.2242
Ogłoszony: 12.03.2018
link
LI/479/2018 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
LI/480/2018 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki nd. link
LI/481/2018 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
LI/482/2018 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok  DZ. URZ. WOJ. 2018.2243
Ogłoszony: 12.03.2018
link
52. sesja - 26 marca 2018
LII/483/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Leśnej, Szkolnej i ul. Bukowej DZ. URZ. WOJ. 2018.3455
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/484/2018 szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych  DZ. URZ. WOJ. 2018.3456
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/485/2018 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  DZ. URZ. WOJ. 2018.3457
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/486/2018 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica  nd. link
LII/487/2018 wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 331/28 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nd. link
LII/488/2018 przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Rokietnica w 2018 roku DZ. URZ. WOJ. 2018.3458
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/489/2018 udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania polegającego na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. nd. link
LII/490/2018 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok oczekiwanie link
LII/491/2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018  nd. link
LII/492/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028  nd. link
LII/493/2018 podziału Gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym DZ. URZ. WOJ. 2018.3459
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/494/2018 utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Rokietnica, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych DZ. URZ. WOJ. 2018.3460
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/495/2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Gen. Józefa Bema]  DZ. URZ. WOJ. 2018.3461
Ogłoszony: 16.04.2018 
link
LII/496/2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Noblistów] DZ. URZ. WOJ. 2018.3462
Ogłoszony: 16.04.2018
link
LII/497/2018 powołania doraźnej Komisji Statutowej nd. link
LII/498/2018 rozpatrzenia skarg dotyczących procedury opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania nd. link
LII/499/2018 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi nd. link
53. sesja - 23 kwietnia 2018
LIII/500/2018 określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji obowiązkowych zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem  prowadzącym jest  Gmina Rokietnica   DZ. URZ. WOJ. 2018.3868
Ogłoszony: 07.05.2018
link
LIII/501/2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych DZ. URZ. WOJ. 2018.3869
Ogłoszony: 07.05.2018 
link
LIII/502/2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych DZ. URZ. WOJ. 2018.3870
Ogłoszony: 07.05.2018
link
LIII/503/2018 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krzyszkowo nd. link
LIII/504/2018 zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok  DZ. URZ. WOJ. 2018.4272
Ogłoszony: 21.05.2018
link
LIII/505/2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 nd. link
LIII/506/2018 powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników   nd. link
LIII/507/2018 rozszerzenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
LIII/508/2018 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-02-09 15:08:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-06-26 09:32:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760