Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyr

Rokietnica, dn. 21-02-2018 r.

Nr RO.420.1.2018

Ogłoszenie dotyczące konsultacji
projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica
w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Rokietnica w dniu 21 lutego 2018 r.
ogłasza:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Rokietnica
w obszarze podlegającym konsultacjom
do zgłaszania uwag/propozycji
do projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień sportowych.

 

1. Przedmiotem konsultacji będzie:

Projekt uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych.

Załączniki nr 1 do uchwały.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Załącznik nr 1 do Zasad.

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rokietnica dla zawodnika za osiągnięcia sportowe.

Załącznik nr 2 do Zasad.

Wniosek o przyznanie nagrody  pieniężnej lub wyróżnienia Wójta Gminy Rokietnica dla trenera oraz zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Termin konsultacji ustala się na okres

od 28 lutego 2018 r. do 14 marca 2018 r.

3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  • zamieszczenia projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń,
  • przyjmowania pisemnych uwag/propozycji do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”
    lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej: agnieszka.antczak@rokietnica.pl lub listownie albo osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pok. Nr 18.

4. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica.

 

Projekt Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych>>>LINK

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym>>>LINK

Formularz uwag>>>LINK

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-02-21 09:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-02-21 09:36:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki