Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Symbol:
RP

Nr karty:
RP-14

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:
- Wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:
- art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2569 z późn. zm.),
- art. 217 § 1 w związku z § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz, 2111 z późn. zm.)

 

Opłaty:
Opłata skarbowa za poświadczenie 17,00 zł z chwilą złożenia wniosku na konto: 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:

Anna Krygier-Szymańska – Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61 8 960 624

Agnieszka Spławska – Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61 8 960 624

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie  wydania poświadczenia służy stronie i składane jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Violetta Gawenda
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-06 08:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-15 10:36:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki