Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: "Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy"

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia  08.03.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/112/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (pub. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 4942 z 21 listopada 2011 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rokietnica w sprawie projektu Budowy ulicy Sportowej w Rokietnicy.

2. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek „A”, piętro I, Sala Sesyjna, w dniach:

1) 27 marca 2018 r. o godzinie 16:00,

2) 28 marca 2018 r. o godzinie   8:00.

3. W konsultacjach mogą brać udział osoby pełnoletnie i zarazem zameldowane na pobyt stały na terenie ww. sołectwa lub które wykażą, że stale zamieszkują w ww. sołectwie.

§ 2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag do proponowanego wariantu Budowy ulicy Sportowej, na formularzu uwag stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Proponowane rozwiązania projektowe zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rokietnica, oraz wyłożenie w budynku „A” Urzędu Gminy piętro I, Sala Sesyjna, w terminie określonym w § 1 ust. 2.

§ 3

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rokietnica na najbliższej sesji po przeprowadzonych konsultacjach.

§ 4

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach sołectwa Rokietnica, w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy: Łukasz Janikowski.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-12 17:52:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-12 17:57:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki