☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Koralewskiej do granic miejscowości polegająca na budowie chodnika

1. Ogłoszenie o zamówieniu>>> kliknij tutaj

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

    1. Formularz ofertowy   – załącznik nr 1

     2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

     3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3

     4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     5. Wykaz robót - załącznik nr 5

     6. Wzór umowy - załącznik nr 6

3. Dokumentacja:


Informacja z otwarcia ofert

Nr
oferty

Wykonawca/adres

Cena
brutto

Okres gwarancji

1.

Konsorcjum firm
Lider: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”
Anna Białobrzycka,  ul. Wodna 18
62-200 Gniezno
Partner: Firma Budowlano-Remontowo- Drogowa Dariusz Białobrzycki

Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno

474.011,11

60 m-cy

2.

„M –BUD-TRANS  Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń

375.859,71

60 m-cy

3.

INFRAKOM  KOŚCIAN  Sp. z o.o. Sp.k.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

401.930,18

60 m-cy

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 311.762,12  zł brutto.
 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że prowadzone przez Gminę Rokietnica postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może  zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 311.762,12 zł brutto.
Cena oferty najkorzystniejszej wynosiła 375.859,71 zł brutto.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2018-04-24 14:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2018-04-24 14:49:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760