Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Rokietnicy przy ul. Pocztowej 1

RGM.6845.19.2018

WÓJT  GMINY  ROKIETNICA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Rokietnicy przy ul. Pocztowej 1

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni: 45,53 m² składający się z 5 pomieszczeń. Lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie.  Nieruchomość, na której znajduje się lokal zapisana jest w księdze wieczystej  Nr KW PO1A/00038367/4 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 600,00 zł brutto.

(Czynsz waloryzowany będzie corocznie na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Okres umowy na 3 lata od daty podpisania umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2018r. o godzinie 12°° w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, pokój nr 13 (sala sesyjna).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 200,00 zł w terminie do dnia 21.12.2018r.  na konto Gminy Rokietnica:

Poznański Bank Spółdzielczy O/Rokietnica
19904310413041002391100028
z dopiskiem: „Przetarg lokal użytkowy w Rokietnicy”

Podana cena wywoławcza czynszu nie obejmuje:

- opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę);

- kosztów adaptacyjnych przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności (poniesione nakłady przez Najemcę nie podlegają zwrotowi);

- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- okazanie dowodu wpłaty wadium komisji przetargowej;

- okazanie dowodu tożsamości komisji przetargowej lub dokumentów rejestrowych (jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna);

- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków.

Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu oraz oględziny  nieruchomości  dokonać  można po uprzednim uzgodnieniu terminu w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, tel. 61 8960622 pokój nr 3.

Wytworzył:
Dorota Dolata
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-11-26 12:28:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-11-26 12:30:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki