☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkola w Mrowinie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu)

I. Ogłoszenie o zamówieniu [Ogłoszenie nr 651795-N-2018 z dnia 2018-11-22]

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

01. Formularz ofertowy

02. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

03. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

04. Wykaz wykonanych usług ( w celu oceny w kryterium doświadczenie zawodowe. Dokument składany wraz z ofertą)

05. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług ( na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego)

06. Informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

07. Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert
1. Oferta Nr 1
GASTRO Irena Dzwonnik-Krystman
97-300 Piotrków Tryb. ul. Mieszka I 5/35
Średnia cena dziennego wyżywienia jednego dziecka -12,00 zł brutto.
Średnia cena śniadania i obiadu – 9,50 zł brutto
Średnia cena podwieczorku        -  2,50  zł brutto
Cena oferty 41438 osobodni x 12,00 zł = 497.256,00 zł brutto.
Kwota deklarowanego wsadu do kotła 6,50 zł brutto.

2. JN CATERING Jarosław Nowak
ul. Folwarczna 43, 62-081 Przeźmierowo
Średnia cena dziennego wyżywienia jednego dziecka – 6,20 zł brutto.
Średnia cena śniadania i obiadu – 5,30 zł brutto
Średnia cena podwieczorku        -  0,90  zł brutto
Cena oferty 41438 osobodni x 6,20 zł = 256.915,60 zł brutto.

Kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 290.066,00 zł brutto.
Warunki płatności wg wzoru umowy.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne: Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę , którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 290.066,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej wynosi: 497.256,00 zł brutto.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania - art.93 ust.1 pkt 4 Pzp.

Do postępowania złożono 2 oferty przetargowe:

Oferta Nr 1
„JN CATERING” Jarosław Nowak ul. Folwarczna 43, 62-081 Przeźmierowo  
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.     

Oferta Nr 2
GASTRO  Irena Dzwonnik - Krystman  ul. Mieszka I 5/35 97-300 Piotrków Tryb.
Liczba punktów w kryterium cena – 60 .
Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe – 20
Liczba otrzymanych punktów w kryterium kwota deklarowanego wsadu do kotła – 20

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Małgorzata Łopatka

 
Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-01-16 11:22:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-01-16 11:22:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621