Węzeł przesiadkowy Rokietnica

UE

 

Węzeł przesiadkowy Rokietnica 

Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj

 

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy >>> kliknij tutaj

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

ZAŁĄCZNIKI spis treści

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr XXXV/292/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zal_01_MPZP_U_2013_292_XXXV

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr LI/477/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zal_02_MPZP_U_2018_477_LI

3. Kopia decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 41/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zal_03_DLICP_41_2017

Zal_03_DLICP_41_2017_zalacznik

4. Kopia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-II.4207.50.2017.ZP.17 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zal_04_DoSU_2017-08-11

5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek nr 326/21, 326/23, 326/13, 230/1, 230/7, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

Zal_05_Wypis

Zal_05_Wyrys

6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zal_06 Oświadczenie

7. Mapa zasadnicza nieaktualizowana.

Zal_07_Mapa_01

Zal_07_Mapa_02

8. Koncepcja architektoniczna zabudowy terenów dworca w Rokietnicy autorstwa pracowni MENUO Julia Stryjska-Banaszak z grudnia 2016 r. wraz z aktualizacją z listopada 2018 r.

Zal_08_Koncepcja_00_TYTULOWA

Zal_08_Koncepcja_01_PZT

Zal_08_Koncepcja_02_NOWY BUDYNEK DWORCA_1

Zal_08_Koncepcja_03_NOWY BUDYNEK DWORCA_2

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_1

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_2

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_3

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_4

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_5

 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5. Informacja na temat grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6.1. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6.2. Wykaz usług

Załącznik nr 7.1. Wykaz osób (do realizacji robót budowlanych)

Załącznik nr 7.2. Wykaz osób (do opracowania dokumentacji)

Załącznik nr 8. Wzór umowy

Załącznik nr 9. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania swoich zasobów

 

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

 

Rokietnica, dnia 30 stycznia 2019 r. 


Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29.01.2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnień i  modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1
Wykonawca  wnosi o zmianę zapisu pkt.7.2  ppkt 2.1 SIWZ dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia. Z uwagi na największy zakres robót drogowych prosimy o umożliwienie pełnienia funkcji Kierownika budowy również osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Odpowiedź;
Zamawiający umożliwia pełnienie funkcji  kierownika budowy również  osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej, w związku z tym Zamawiający w  pkt 7.2 ppkt 2.1 SIWZ   w miejsce zapisu „kierownik robót drogowych”  wprowadza zapis  „kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej”
Zmianie ulegają odpowiednio zapisy zawarte we wzorze umowy tj. w § 26 ust.1 wprowadza się punkt 3 o treści „ kierownik budowy  - ……………………posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej”. 

Wykreśla się zapis § 26 ust.2 p.3 wzoru umowy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 17 ust.2 dotyczącego terminu płatności, który otrzymuje brzmienie:

1)         Pierwsza – po odbiorze Koncepcji przez Zamawiającego – na 30 % wynagrodzenia za Opracowanie.

2)         Druga – po odbiorze projektu budowlanego przez Zamawiającego na 50 % wynagrodzenia za Opracowanie.

3)         Trzecia – po uzyskaniu  i przedstawieniu Zamawiającemu  decyzji o pozwoleniu na budowę na 10% wynagrodzenia za Opracowanie.

4)         Czwarta – po akceptacji  projektu wykonawczego przez Zamawiającego na 10% wynagrodzenia za Opracowanie.

Pytanie 2
Ze względu na duży  zakres zadania i konieczność współpracy wielu branż wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców na szczegółowe i rzetelne przygotowanie ofert, uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego tj. co najmniej o 2 tygodnie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Z up. Wójta

/-/ Arkadiusz Klapiński

Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

Rokietnica, dnia 19 lutego 2019 r.

 

Pytanie z dnia 19 lutego 2019 r.

Pytanie
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie Zamawiającego formularza "ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA SWOICH ZASOBÓW"

Odpowiedź:
W załączeniu zamieszczamy przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania swoich zasobów - kliknij tutaj

/-/ Halina Wroniecka

Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych

Rokietnica, dnia 26 lutego 2019 r.


Rokietnica, dnia 1.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Do postępowania złożono 5 ofert przetargowych.

Oferta Nr 1.

TOR-MEL Sp. z o.o. ul. Poznańska 105,  62-052 Komorniki

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

     18.450.000,00

 1. łączna cena za prace projektowe

      2.398.500,00

 1. łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    15.990.000,00

 1. łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            61.500,00

 

Okres gwarancji w pełnych miesiącach

        60 miesięcy

Oferta Nr 2

INFRADROG CHODZIEŻ SP. Z OO. SP.K. ul. Ks. Ksyckiego 6B/1, 64-800 Chodzież

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

   10.315.722,39

 1. łączna cena za prace projektowe

       418.200,00

 1. łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    9.885.222,39

 1. łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

          12.300,00

 

Okres gwarancji w pełnych miesiącach

        60 miesięcy

Oferta Nr 3

INFRAKOM KOSCIAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64- 000 Kościan

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

    11.984,000,00

 1. łączna cena za prace projektowe

         590.000,00

 1. łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    11.380.000,00

 1. łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

          14.000,00

 

Okres gwarancji w pełnych miesiącach

        60 miesięcy

Oferta Nr 4
PUB „BRUKPOL’ S.C. Strzelce Wielkie 81C,   63-820 Piaski

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

  16.073.025,00

 1. łączna cena za prace projektowe

        738.000,00

 1. łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    15.322.725,00

 1. łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            12.300,00

 

Okres gwarancji w pełnych miesiącach

       60 miesięcy

Oferta Nr 5

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo, 64-800 Chodzież

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

 17.466.000,00

 1. łączna cena za prace projektowe

        575.640,00

 1. łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    16 826.400,00

 1. łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            63.960,00

 

Okres gwarancji w pełnych miesiącach

     60 miesięcy


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13.878.977,13 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2019-01-30)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-01-30 07:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2019-04-19 09:08:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki