Sprawozdania kwartalne

I kwartał


II kwartał

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: pd początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Rb- Z kwartalne sprawozdania ostanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb - N kwartalne sprawozdanie ostanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb - 28S roczne sprawozdanie w wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb - 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Wytworzył:
Katarzyna Paulus
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2019-04-04 13:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2019-04-04 13:44:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki