☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbieranie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Rokietnica, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Rokietnica, dnia 16.01.2019 roku.  

ZP.271.3.2019

                                                 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
"Zbieranie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Rokietnica, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych"

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Rokietnica z siedzibą w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8960-600,  fax 61 8960-620,   REGON: 631258543, NIP: 777-28-34-884
Adres strony internetowej: www.rokietnica.pl, e-mail: urzad@rokietnica.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WIELKOŚĆ I ZAKRES ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, odbiór i transport odpadów komunalnych  z terenu gminy Rokietnica, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.

w Piotrowie Pierwszym, Gmina Czempiń lub do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Rumianku gmina Tarnowo, Podgórne, w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy dostarczyć do Kompostowni

w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne.

W ramach wykonywania Zamówienia Wykonawca będzie prowadził  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr  ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w gminie Rokietnica.

Zamówienie nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: ulice, place, w tym place zabaw, tereny zieleni i parki oraz cmentarze i tereny leśne.

W związku z art. 36 a ust. 2 a ustawy Prawo zamówień publicznych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  nie może powierzyć wykonania kluczowej części zamówienia podwykonawcy.

Kluczową częścią zamówienia jest:

•             usługa zbierania, odbioru i transportu odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym lub do stacji Przeładunkowej w Rumianku gm. Tarnowo Podgórne,

•             usługa zbierania, odbioru i transportu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem  bioodpadów do Kompostowni w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne,

•             usługa prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

1.            W RAMACH ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ODEBRAĆ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1)            zmieszane odpady komunalne,

2)            odpady zebrane selektywnie z podziałem na pięć frakcji:

a)            papier - pojemnik lub worek, niebieski opisany „PAPIER”,

b)           metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek, żółty opisany „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

c)            szkło - pojemnik lub worek, zielony opisany „SZKŁO”,

d)           odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  - pojemnik brązowy opisany „BIO” (w okresie od I-XII) oraz worek brązowy opisany „BIO” (tylko w okresie IX – XI),

e)           sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3)            w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w Gminie Rokietnica:

a)            papier,

b)           tworzywa sztuczne,

c)            szkło,

d)           opakowania wielomateriałowe,

e)           zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f)            chemikalia,

g)            przeterminowane leki

h)           opakowania po farbach i lakierach,

i)             zużyte baterie i akumulatory,

j)             lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

k)            meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l)             odpady budowlane i rozbiórkowe,

m)          zużyte opony,

n)           odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

2.            Worki  dostarczane przez wykonawcę właścicielom nieruchomości muszą być zgodne z uchwałą nr xlix/455/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz z opracowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz  uchwałą nr xlix/454/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r. W sprawie w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica.

3.            ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODBIORU:

1)            Ustala  się, że z terenu gminy Rokietnica, w okresie obowiązywania umowy zostaną odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego:

a)            zmieszane odpady komunalne w ilości 5 191,67 Mg (zamówienie podstawowe),

b)           odpady  zebrane selektywnie w ilości 2 360,75 Mg (zamówienie podstawowe).

3.1.        Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości odpadów do odebrania są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie zapotrzebowania w latach ubiegłych. Ich ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie.

3.2.        Odbioru i transportu odpadów wymienionych w dziale II pkt. 1 należy dokonać różnymi samochodami dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. Dopuszcza się odbiór worków z odpadami segregowanymi (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady BIO) oraz ich transport jednym pojazdem jeżeli na pojeździe wydzielone są  odrębne sekcje (boksy, przegrody) uniemożliwiające zmieszanie odpadów.

4.            CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

4.1.        W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami:

1)            W zabudowie jednorodzinnej:

a)            papier , metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO  – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

b)           zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

c)            odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.

2)            W zabudowie wielorodzinnej:

a)            papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

b)           odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

c)            odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych .

4.2.        Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych, terminach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica. 

4.3.        Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania odpadów w Punktcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w gminie Rokietnica. 

4.4.        Wykonawca zobowiązany jest:

1)            poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, o zmianie tego harmonogramu, najpóźniej miesiąc przed terminem obowiązywania tych zmian,

2)            dostarczyć właścicielowi nieruchomości wraz z harmonogramem, o którym mowa powyżej w ppkt 1) ulotki informacyjne z informacją o odbieranych w ramach zbiórki odpadach tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3)            zamieścić informacje z ppkt 1) i 2) na stronie firmy i dostarczyć harmonogram

do Zamawiającego w wersji elektronicznej drogą e-mail nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy lub dokonaniu zmiany harmonogramu,

4)            Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości, worki służące do segregacji papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz szkła w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem oraz w terminie umożliwiającym ich odbiór,

5)            Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości, worki służące do segregacji  odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem oraz w terminie umożliwiającym ich odbiór.

9.            Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) charakteryzuje przedmiot zamówienia:

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 Usługi transportu odpadów

III. SZACUNKOWA WARTOŚC ZAMÓWIENIA.

Zbieranie, odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 1.122.222 zł netto w tym
-  zmieszane odpady komunalne w ilości 5.191,67 MgX200 zł/Mg

- odpady zebrane selektywnie w ilości 2.360,75Mgx150 zł/Mg

- prowadzenie PSZOK w Bytkowie- 4.250 zł/m-c. Koszt roczny 47.222,22 zł netto.

V. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica.

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

Gmina Rokietnica, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) realizuje zadania własne, w tym zadanie utrzymania czystości i porządku oraz zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Po podjęciu decyzji w formie Uchwały nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia Gminy Rokietnica ze Związku Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu,  od dnia 1 stycznia 2017 roku Gmina Rokietnica samodzielnie realizuje zadanie polegające na odbiorze odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniu. Z kolei na podstawie Uchwały nr XXVI/253/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016r. roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Rokietnica objęła systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe.

W związku z powyższym to na organie wykonawczym spoczywa obowiązek zorganizowania całego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Wójt Gminy Rokietnica jest zobowiązany do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i dokonanie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację w sposób zapewniający systematyczność, terminowość i jakość świadczonych usług oraz spełniającego wymogi formalno-prawne, techniczne, organizacyjne oraz zapewniającego wyposażenie w sprzęt w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579) z dniem 1 stycznia 2017 roku rozszerzyła przesłanki udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki między innymi jeżeli zachodzi spełnienie przesłanek określonych w art.67 ust.1 pkt 12, tj. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W wyniku ww. zmiany Gmina uzyskała szczególne uprawnienia udzielania określonym podmiotom zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie spełnia warunki określone w art.67 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Rokietnica. Spółka została utworzona na podstawie uchwały nr XXIII/138/96 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.11.1996 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.163.000,00 zł.(słownie: trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące), a wszystkie udziały objął jedyny wspólnik, tj. Gmina Rokietnica.

W związku z powyższym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.  nie występuje udział kapitału prywatnego.

Dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia do określenia procentu działalności wykonywania powierzonych przez Zamawiającego zadań wskazują, że ponad
90 % działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę, zatem wymóg wykonywania określonego poziomu zadań na rzecz Zamawiającego, który sprawuje nad nim kontrolę także został spełniony.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Wójt Gminy Rokietnica. Zgromadzenie wspólników ma najszersze uprawnienia do wykonywania tzw. uprawnień majątkowych i korporacyjnych. Uprawnienia majątkowe są związane m.in. z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku. Prawa korporacyjne to prawo do powoływania członków organów, prawo udziału i głosu na zgromadzeniach wspólników, zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827 ze zm.) w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Jest to organ, który jest przede wszystkim organem kontrolnym sprawującym nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Spółki, ale przede wszystkim jest organem, który powołuje członków Zarządu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie wspólników. Mając na uwadze obecny stan prawny, który kształtuje zasady powoływania poszczególnych organów w spółkach prawa handlowego i przedstawione mechanizmy wyboru zarządu spółki należy stwierdzić, iż Gmina Rokietnica w pełnym zakresie ma istotny wpływ na decyzje dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie. Ponadto Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy, co znalazło odzwierciedlenie nie tylko w przywołanej uchwale Rady Gminy, ale także w zapisach aktu założycielskiego. Dlatego też Gmina Rokietnica jako jedyny właściciel ma dominujący wpływ na cele strategiczne, które są realizowane przez Spółkę. Poprzez powoływanie członków rady nadzorczej oraz wykonywanie przez Wójta Gminy Rokietnica funkcji zgromadzenia wspólników i tym samym wykonywanie praw korporacyjnych i majątkowych, Gmina Rokietnica sprawuje pełną kontrolę nad Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bytkowie, porównywalną z kontrolą sprawowaną nad własnymi jednostkami organizacyjnymi.

Jak wykazano powyżej Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o. jest podmiotem, który spełnia warunki umożliwiające Zamawiającemu – Gminie Rokietnica udzielenie zamówienia z wolnej ręki

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.

Zamówienie należy wykonywać w sposób ciągły w terminie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.
Przewidywany termin podpisania mowy: 31.01.2019 roku.

VII. Informacja o  zamieszczeniu ogłoszenia  o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante)na podstawie art.66 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako fakultatywne nie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech


                                                                                                                  Rokietnica, dnia 13.02.2019 roku

Informacja o zawarciu umowy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Rokietnica z siedzibą w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8960-600,  REGON: 631258543, NIP: 777-28-34-884
Adres strony internetowej: www.rokietnica.pl, e-mail: urzad@rokietnica.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI ORAZ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Rokietnica, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym, Gmina Czempiń lub do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Rumianku gmina Tarnowo, Podgórne, w terminie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy dostarczyć do Kompostowni w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne.

W ramach wykonywania Zamówienia Wykonawca będzie prowadził  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr  ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w gminie Rokietnica.

Zamówienie nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: ulice, place, w tym place zabaw, tereny zieleni i parki oraz cmentarze i tereny leśne.

W związku z art. 36 a ust. 2 a ustawy Prawo zamówień publicznych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie może powierzyć wykonania kluczowej części zamówienia podwykonawcy.

Kluczową częścią zamówienia jest usługa zbierania, odbioru i transportu odbioru odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym, Kompostowni w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W RAMACH ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ODEBRAĆ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady zebrane selektywnie z podziałem na pięć frakcji:
 1. papier - pojemnik lub worek niebieski opisany „PAPIER”,
 2. metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek żółty opisany „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
 3. szkło - pojemnik lub worek zielony opisany „SZKŁO”,
 4. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  - pojemnik lub worek brązowy opisany „BIO”,
 5. sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 1. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w Gminie Rokietnica:
 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. szkło,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 6. chemikalia,
 7. przeterminowane leki
 8. opakowania po farbach i lakierach,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 12. zużyte opony,
 13. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 1. Worki  dostarczane przez wykonawcę właścicielom nieruchomości muszą być zgodne z uchwałą nr xlix/455/2017 rady gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz z opracowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz  uchwałą nr xlix/454/2017 rady gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r. W sprawie w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica.

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODBIORU:

1. Ustala  się, że z terenu gminy Rokietnica, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego:

 1. zmieszane odpady komunalne w ilości 5.191,67  Mg (zamówienie podstawowe),
 2. odpady  zebrane selektywnie w ilości 2.360,75 Mg (zamówienie podstawowe).

2. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości odpadów do odebrania są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie zapotrzebowania w latach ubiegłych. Ich ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie.

3.Odbioru i transportu odpadów wymienionych w dziale II pkt. 1 należy dokonać różnymi samochodami dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. Dopuszcza się odbiór worków z odpadami segregowanymi (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady BIO) oraz ich transport jednym pojazdem jeżeli na pojeździe wydzielone są  odrębne sekcje (boksy, przegrody) uniemożliwiające zmieszanie odpadów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami:

 1. W zabudowie jednorodzinnej:
 1. papier , metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO  – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,
 3. odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.
 1. W zabudowie wielorodzinnej:
 1. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,
 2. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,
 3. odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych .

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych, terminach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w gminie Rokietnica. 

Wykonawca zobowiązany jest:

 1. poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, o zmianie tego harmonogramu,
 2. dostarczyć właścicielowi nieruchomości wraz z harmonogramem, o którym mowa powyżej w ppkt 1) ulotki informacyjne z informacją o odbieranych w ramach zbiórki odpadach tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. zamieścić informacje z ppkt 1) i 2) na stronie firmy i dostarczyć harmonogram
  do Zamawiającego w wersji elektronicznej drogą e-mail nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy lub dokonaniu zmiany harmonogramu.
 4. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości, worki służące do segregacji odpadów.

WYMOGI WOBEC WYKONAWCY:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości, w pojemnikach o pojemności od 110 l do 7000 l i innych występujących na terenie gminy . Ponadto wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady BIO) w pojemnikach o pojemności od 110 l do 7000 l i innych występujących na terenie gminy  lub w workach od 80 l - 120 l z folii LDPE, za wyjątkiem odpadów BIO które będą odbierane w workach z tworzyw sztucznych biodegradowalnych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości, od których, odbierane są odpady komunalne, gromadzone w sposób selektywny, w worki zgodne
  z  Uchwałą Nr XLIX/455/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz z opracowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz  Uchwałą Nr XLIX/454/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica, w worki o pojemności nie mniejszej niż 80 z folii LDPE, a w przypadku odpadów BIO w worki z tworzyw sztucznych biodegradowalnych, w odpowiednim kolorze , odpowiednio opisane, o odpowiedniej gramaturze dostosowanej do rodzaju segregowanego odpadu, w ilości odpowiadającej ilości wystawionych worków przez właścicieli nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych segregowanych Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne po dwa worki dla każdej frakcji odpadu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w trakcie zbiórki objazdowej - tzw. „wystawki". Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takiej zbiórki, w terminie obowiązywania umowy dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Urząd Gminy w Rokietnicy w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości. Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację tj. oświadczenie oraz dokumentację fotograficzną na poziomie umożliwiającym zmianę wysokości opłaty. Dokumentacje wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady należy przekazać Zamawiającemu.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBJĘTĄ ZAMÓWIENIEM:

 1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Rokietnica, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 t.j.), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016 poz. 934).
 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informację o ilościach odebranych odpadów ( jeżeli w danym miesiącu Wykonawca odebrał odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o nr ewid. 66/5 zlokalizowanej w obrębie Bytkowo w gminie Rokietnica, ww. raport winien obejmować te odpady). Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w/w raport w formie elektronicznej w wersji edytowalnej uzgodnionej z Zamawiającym. 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

 1. Wykonawca  z dniem udzielania zamówienia umożliwił  Zamawiającemu dostęp do systemu GPS dotyczącego wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów oraz miejsc zatrzymania pojazdów.
 2. Udostępnił połączenie telefoniczne oraz adresu e-mail dla właścicieli nieruchomości, w ramach którego będą oni mogli składać wnioski i skargi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Informację o numerze telefonu oraz adresie e-mail Wykonawca zawarł  w harmonogramie.
 3. Udostępnienie dokumentów i złożenia wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli wykonania usług, którą Zamawiający może przeprowadzić w każdym czasie pracy Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół z kontroli.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do posprzątania rozsypanych odpadów podczas opróżniania pojemników na odpady komunalne i odstawienie pojemników na miejsca, z których zostały odebrane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do posprzątania rozsypanych z winy wykonawcy odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w workach.
 5. Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
 6. Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) charakteryzuje przedmiot zamówienia:

90500000 - 2 Usługi związane z odpadami,
90513100 - 7  Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90512000 - 9  Usługi transportu odpadów

Wartość zamówienia.

Strony ustaliły formę wynagrodzenia:
a)  150 zł brutto za odbiór i transport 1Mg odpadów komunalnych zmieszanych,
Przewidywana ilość  zmieszanych odpadów komunalnych - 5.191,67 Mg.
b)  200 zł brutto za odbiór i transport 1Mg odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
Przewidywana ilość odpadów zebranych selektywnie – 2.360,75 Mg

Podstawą miesięcznego rozliczenia prac objętych umową będzie rzeczywiste  odebranie ilości odpadów. 

c) 4.250 zł brutto za prowadzenie PSZOK w Bytkowie, w formie ryczałtu wypłacanego co miesiąc w tej samej wysokości, przez okres obowiązywania umowy.

III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica.

IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI.

Gmina Rokietnica, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) realizuje zadania własne, w tym zadanie utrzymania czystości i porządku oraz zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Po podjęciu decyzji w formie Uchwały nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia Gminy Rokietnica ze Związku Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu,  od dnia 1 stycznia 2017 roku Gmina Rokietnica samodzielnie realizuje zadanie polegające na odbiorze odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniu. Z kolei na podstawie Uchwały nr XXVI/253/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016r. roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Rokietnica objęła systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe.

W związku z powyższym to na organie wykonawczym spoczywa obowiązek zorganizowania całego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Wójt Gminy Rokietnica jest zobowiązany do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i dokonanie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację w sposób zapewniający systematyczność, terminowość i jakość świadczonych usług oraz spełniającego wymogi formalno-prawne, techniczne, organizacyjne oraz zapewniającego wyposażenie w sprzęt w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579) z dniem 1 stycznia 2017 roku rozszerzyła przesłanki udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki między innymi jeżeli zachodzi spełnienie przesłanek określonych w art.67 ust.1 pkt 12, tj. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W wyniku ww. zmiany Gmina uzyskała szczególne uprawnienia udzielania określonym podmiotom zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie spełnia warunki określone w art.67 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Rokietnica. Spółka została utworzona na podstawie uchwały nr XXIII/138/96 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.11.1996 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.163.000,00 zł.(słownie: trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące), a wszystkie udziały objął jedyny wspólnik, tj. Gmina Rokietnica.

W związku z powyższym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.  nie występuje udział kapitału prywatnego.

Dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia do określenia procentu działalności wykonywania powierzonych przez Zamawiającego zadań wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę, zatem wymóg wykonywania określonego poziomu zadań na rzecz Zamawiającego, który sprawuje nad nim kontrolę także został spełniony. Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Wójt Gminy Rokietnica. Zgromadzenie wspólników ma najszersze uprawnienia do wykonywania tzw. uprawnień majątkowych i korporacyjnych. Uprawnienia majątkowe są związane m.in. z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku. Prawa korporacyjne to prawo do powoływania członków organów, prawo udziału i głosu na zgromadzeniach wspólników, zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827 ze zm.) w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Jest to organ, który jest przede wszystkim organem kontrolnym sprawującym nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Spółki, ale przede wszystkim jest organem, który powołuje członków Zarządu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie wspólników. Mając na uwadze obecny stan prawny, który kształtuje zasady powoływania poszczególnych organów w spółkach prawa handlowego i przedstawione mechanizmy wyboru zarządu spółki należy stwierdzić, iż Gmina Rokietnica w pełnym zakresie ma istotny wpływ na decyzje dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie. Ponadto Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy, co znalazło odzwierciedlenie nie tylko w przywołanej uchwale Rady Gminy, ale także w zapisach aktu założycielskiego. Dlatego też Gmina Rokietnica jako jedyny właściciel ma dominujący wpływ na cele strategiczne, które są realizowane przez Spółkę. Poprzez powoływanie członków rady nadzorczej oraz wykonywanie przez Wójta Gminy Rokietnica funkcji zgromadzenia wspólników i tym samym wykonywanie praw korporacyjnych i majątkowych, Gmina Rokietnica sprawuje pełną kontrolę nad Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bytkowie, porównywalną z kontrolą sprawowaną nad własnymi jednostkami organizacyjnymi. Jak wykazano powyżej Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o. jest podmiotem, który spełnia warunki umożliwiające Zamawiającemu – Gminie Rokietnica udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

V. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY.
Zamówienie będzie wykonywane w sposób ciągły w terminie od 1.02.2019r. do 31.12.2019r.
Czas trwania umowy do 31.12.2019 roku.

VI. INFORMACJA O  TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART.66 UST 2. 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jako fakultatywne nie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

VIIINFORMACJA O  TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 95 UST.1 USTAWY.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.02.2019 roku pod nr 2019 – 072770 - 001.

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-04-24 11:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-04-24 11:13:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417