Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku

1. Ogłoszenie o zamówieniu>>> kliknij tutaj

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

    1. Formularz ofertowy   – załącznik nr 1

     2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

     3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 3

     4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

     5. Informacja na temat grupy kapitałowej - załącznik nr 5

     6. Wykaz sprzętu - załącznik nr 6

     7. Wzór umowy - załącznik nr 7

     8. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

     9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9


Rokietnica, dnia 24.01.2019 roku

Informacja z otwarcia ofert

 1. Do postępowania została złożona jedna oferta:
  Oferta nr 1
  Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
  Cena – 450.038,55 zł brutto.
  Termin płatności - 30 dni.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 450.000,00 zł brutto.
 


Rokietnica, dnia  06.02.2019 r.

Nr ZP.271.2.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU.”
 

1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 1 złożona  przez:

ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino

z ceną   450.038,55 zł brutto  i terminem płatności 30 dni.
/słownie złotych brutto: czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem 55/100/Do postępowania została złożona jedna oferta.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 60
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności - 40
Łączna ilość uzyskanych punktów - 100
Zamawiający na podstawie Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 31.01.2019 roku  dokonał  zwiększenia w budżecie Gminy kwoty  przeznaczonej na realizację zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.
 

2.  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie został  wykluczony żaden Wykonawca.
 

3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.
 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 
Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-04-24 11:16:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-04-24 11:16:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki