☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa nawierzchni istniejacego pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pawłowickiej w Pawłowicach - etap 3

Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

Załączniki do specyfikacji:

1.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4.  Lista podmiotów należących/ nie należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4

5.  Wykaz robót –  załącznik nr 5

6.  Wzór umowy  – załącznik nr 6

Dokumentacja:

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Odpowiedzi na zadane zapytania do SIWZ z dnia 25.02.2019 roku.:
Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych przepustów i balustrad zgodnie z pkt 10.7. opisu technicznego.

Odpowiedź:
Rysunki stanowiły element projektu.

rysunek 1 - kliknij tutaj
rysunek 2 - kliknij tutaj
rysunek 3 kliknij tutaj

rysunek 4 - kliknij tutaj

Pytanie 2
Prosimy o udostępnienie uzgodnień projektu z gestorami sieci, w szczególności gestorem gazociągu w km 0+240 odcinka nr 2 drogi.

Odpowiedź
Inwestycja zakłada tylko wykonanie nakładki drogowej, bez ingerencji w stan istniejący, bez korytowania, bez zmian niwelety (tylko jej wyrównanie) oraz bez wbudowania krawężników/oporników/obrzeży. Charakter ruchu na drodze również nie ulegnie zmianie tj. utrzymane zostanie ograniczenie tonarzu pojazdów poruszających się po drodze. Uzgodnienia z Gestorami Sieci nie były prowadzone.

Pytanie 3.
Aktualnie masa pojazdów poruszających się drogą jest ograniczona do 3,5 t. Prosimy o informacje czy po wykonaniu zakładanych robót ograniczenie zostanie utrzymane czy zarządca drogi planuje je zlikwidować.

Odpowiedź
Ograniczenie do 3,5t. zostanie utrzymane.

Pytanie 4
Prosimy o informacje na jakiej podstawie określona została kategoria ruchu przedmiotowej drogi. Zgodnie np. z Rozporządzeniem 430 lub Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, złożona konstrukcja nie spełnia wymagań KR1

Odpowiedź
Pierwotnie projekt zakładał wykonanie pełnej konstrukcji dla KR1, jednak  inwestycję ograniczono do wykonania nakładki drogowej.


Odpowiedzi na pytania z dnia 26.02.2018 roku.
Pytanie 1

W nawiązaniu do zapisów par.11 umowy, prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o pokrywaniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy „odszkodowań”. Odszkodowania powinny być pokrywane z polis ubezpieczeniowych, nie mogą być pokrywane z gwarancji należytego wykonania umowy.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 2
W nawiązaniu do zapisów par. 17 umowy dot. Ubezpieczenia  OC, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy brutto, która będzie obejmowała szkody wyrządzone przez Wykonawcę jak i podwykonawców osobom trzecim oraz będzie obejmowała szkody wyrządzone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Polisa taka nie może jednak obejmować szkód wyrządzonych przez Zamawiającego osobom trzecim.

Odpowiedź;
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.


Informacja z otwarcia ofert

Oferta Nr 1
RBD SYSTEM Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Cena  - 649.440,00 zł brutto              Okres gwarancji – 60 m-cy.

Oferta Nr 2
Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa  Dariusz Białobrzycki
Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno
Cena - 884.767,22 zł brutto.             Okres gwarancji – 60 m-cy.

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły
Cena – 555.334,40 zł brutto.            Okres gwarancji – 60 m-cy

Oferta Nr 4
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Cena – 857.385,94 zł brutto.            Okres gwarancji – 60 m-cy.

Oferta Nr 5
ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A  Oś. Cechowe 31, 64-840 Budzyń

Cena – 1.104.170,40 zł brutto           Okres gwarancji – 60 m-cy.

Oferta Nr 6
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Cena – 844.272,86 zł brutto               Okres gwarancji – 60 m-cy.

Oferta Nr 7
Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
Cena – 805.477,42 zł brutto              Okres gwarancji 60 – m-cy.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 495.572,00 zł brutto.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 3 złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Powstańców Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuły z ceną:  555.334,40 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najwyżej oceniony bilans ceny ofertowej i okres gwarancji.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający na podstawie Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 marca 2019 roku zwiększył środki w budżecie Gminy do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania złożono 7 ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
RBD SYSTEM Spółka z o.o. ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 51,30
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 91,30

Oferta Nr 2
Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa  Dariusz Białobrzycki 
Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 37,66
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 77,66

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  ul. Powstańców Wielkopolskich 75. 64-500 Szamotuły.  
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 100

Oferta Nr 4
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 38,86
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 78,86

Oferta Nr 5
ATA -TECGNIK Sp. z o.o. S.K.A  Oś. Cechowe 31, 64-840 Budzyń
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 30,17
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 70,17

Oferta Nr 6
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.    ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 39,46
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 79,46

Oferta Nr 7
Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 41,36
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 81,36

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie został  wykluczony żaden Wykonawca.
3.  Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Z up. Wójta
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy
                                                                                                                         

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-04-24 11:18:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-04-24 11:19:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417