☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

Załączniki do specyfikacji:

1.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4.  Lista podmiotów należących/ nie należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4

5.  Wykaz robót –  załącznik nr 5

6.  Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania  – załącznik nr 6

7. Wzór umowy - załącznik nr 7

Dokumentacja:


Odpowiedzi na zapytania

Działając na podstawie art.38 ustawy PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania do SIWZ.

1. Odpowiedzi na zapytania z dnia 12.02.2019 roku

Pytanie 1.
„Mając na uwadze nakłady pracy i czas zainteresowanych Oferentów przeznaczone na sporządzenie wyceny wszystkich elementów składających się na ofertę, zwracamy się z prośbą o podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania”.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający podaje kwotę jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

2. Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.02.2019 roku

Pytanie 2.
Prosimy o wskazanie przez  Zamawiającego  punktu poboru  energii elektrycznej dla potrzeb budowy. Czy Zamawiający posiada warunki energetyczne wydane przez Operatora  dla zasilania elektrycznego budowy?

Odpowiedź:
Punkt poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr  2811/2019/OD5/ZR2 ( plac budowy – zasilenie tymczasowe znajduje się na działce Nr ew.  61 obręb Cerekwica.) do pobrania
Gmina posiada również warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej docelowe  Nr 2821/2019/OD5/ZR2. Do pobrania

3. Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.02.2019 roku

Pytanie 2
Prosimy o podanie parametrów technicznych i gabarytowych dla tablic interaktywnych łącznie z ilością.

Odpowiedź:
Dostawa tablic  interaktywnych nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3
Na rysunkach przedstawione są projektory - prosimy o podanie ich parametrów technicznych łącznie z ilością.

Odpowiedź;
Dostawa projektorów nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4
W projekcie elektrycznym podano, że powyższe elementy zaprojektowano w odrębnym opracowaniu – prosimy o załączenie tej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie załączył dokumentacji projektowej na elementy nie stanowiące przedmiotu zamówienia.

4. Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.02.2019 roku (cz.2)

Pytanie 4
Wnoszę o uzupełnienie opisu dotyczącego tablic interaktywnych o parametry techniczne.

Odpowiedź
Dostawa tablic interaktywnych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Rokietnica, dnia 19 lutego 2019 r.

 

Pytania z dnia 13.02.2019 roku (cz.1)

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający może załączyć rysunki w wersji edytowalnej celem łatwiejszej weryfikacji ilości wykonywanych prac przedstawionych w przedmiarach?

Odpowiedź:
Rysunki w wersji edytowalnej w załączeniu. do pobrania

Pytanie 3

Na rysunkach podciągów żelbetowych monolitycznych K_04¬_01, K_04_02, K_04_03, K_04_04 zaprojektowane są podciągi o następujących nr 04.07, 04.20, 04.22, 04.26, 04.25, 04.27, 04.29, 04.30, 04.32, 04.35 ,04.54, 04.55, 04.56, 04.61, które to elementy nie są ujęte w przedmiarach.  Ponadto oznaczenie 04.58 występuje dwukrotnie, raz na rysunku K_04_01 i ponownie na rysunku K_04_04  opisując dwa różne elementy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Belki zliczone są w poz. Przedmiaru 58 i 59. Oznaczenie 04.58 opisuje belki prefabrykowane w zwieńczeniu haki oraz podciąg na piętrze w osi 1. Dlatego też elementy te są osobno rozrysowane   Opisane.

Pytania z 14.02.2019 roku.

Pytanie 1
Czy Zamawiający świadomie zrezygnował z instalacji dzwonka szkolnego?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zrezygnował z instalacji dzwonka szkolnego.

Zgodnie z rysunkiem nr 501 i nr 502) instalacji elektrycznych (PW_CER_IE_501_rew00, PW_CER_IE_502_rew00).

W kosztorysie pozycja 2.8 – instalacja dzwonkowa, wkradł się błąd co do ilości dzwonków (powinno być 8 szt. a nie 1szt.)

Pytanie 2

W przedmiarach w pozycjach 343 i 344 powtarza się opis „Dostarczenie i montaż wyposażenia boiska zewnętrznego w elementy do gry w siatkówkę; ilość za opisem z PW”. Według opisu technicznego zewnętrzne boisko do siatkówki jest tylko jedno. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zewnętrzne boisko wyposażono w jeden komplet do siatkówki.

Pytanie 4

Dlaczego na rysunku Sali sportowej narysowano 2 boiska do siatkówki a w opisie jest mowa o 1 komplecie – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź;

Na sali gimnastycznej powinny być 3 komplety do gry w siatkówkę. Projektuje się jedno duże boisko oraz dwa małe boiska do gry.

Pytanie 5

W przedmiarach jest mowa o wyposażeniu do badmintona (poz. 328). Nigdzie w opisie i w części rysunkowej nie znaleziono wymagań co do wyposażenia – prosimy o informację czy boisko do badmintona na pewno należy do zadania, jeśli tak, to prosimy o wytyczne co do parametrów wyposażenia i jego lokalizacji i ilości kompletów.

 Odpowiedź;

Na sali gimnastycznej powinny być 3 komplety do gry w siatkówkę, natomiast zestaw do badmintona powinien zostać wykreślony.

Pytanie nr 6

W pozycji 328 przedmiarów jest mowa o piłkochwytach za bramkami – prosimy o podanie specyfikacji, w tym wymiarów

Piłkochwyty wzdłuż dłuższych ścian -zabezpieczające fasady szklane.

Siatki systemowe montowane do ściany, z systemem przesuwnym:

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do ustalenia na etapie realizacji.

Oczka 50x50mm, grubość splotu 3mm.

Rozmiar siatki: długość 5m, wysokość: 2,4m.

Odpowiedzi na pytania z 15.02.2019 roku.

Pytanie 2.

Wnosimy o uszczegółowienie stolarki drzwiowej wewnętrznej. Zgodnie z opisem z zestawienia stolarki drzwiowej drzwi drewniane pełne, w drzwiach np. D4 jest mowa o tym, iż skrzydło i ościeżnica pokryta laminatem. Czy drzwi drewniane  mają być w 100% z drewna?. Takie przygotowane od stolarza, ale nie będą pokryte laminatem, ewentualnie malowane. Czy maja być wykonane z ramiakiem drewnianym a wypełnione płytą mdf, hdf, plaster miodu i laminowane ?

Proszę o wskazanie przykładowego producenta oraz modelu drzwi wewnętrznych. W drzwiach D7 skrzydło i ościeżnica w okładzinie z laminatu tablicowego, proszę o wskazanie przykładowego producenta oraz modelu drzwi.

Odpowiedź:

D4 - Drzwi 100% drewniane i malowane w kolorze laminatu lub drzwi płytowe z ramą wykonaną z płyty mdf pokrytej laminatem.

(Konstrukcja: Rama skrzydła wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi. Wypełnienie – płyta wiórowa otworowa)

D7 - Drzwi pokryte laminatem tablicowym,

Drzwi płytowe z ramą wykonaną z płyty mdf pokrytej laminatem, drzwi bezprzylgowe ukryte

(Konstrukcja: Rama skrzydła wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi. Wypełnienie – płyta wiórowa otworowa)

Projekt opracowano na podstawie dostępnych laminatów: w kolorze białym, o grubości 0,35mm w połysku (z możliwością stosowania markerów suchościeralnych). Ten sam laminat zastosowano na frontowych ścianach sal lekcyjnych.

Pytanie 3

W drzwiach EI 30 nie można wykonać zawiasów ukrytych tylko zawiasy widoczne, a w drzwiach przylgowych nie ma możliwości zastosowania zawiasów ukrytych ponieważ nie można otworzyć takiego skrzydła pod katem 90 stopni lub większym. Wnosimy o wprowadzenie zmian w projekcie i dostosowania drzwi do parametrów technicznych możliwych do wykonania.

Odpowiedź

Drzwi EI 30 należy zastosować zawiasy rolkowe.

Natomiast drzwi przylgowe należy wyposażyć w zawiasy widoczne, z zastosowaniem nakładek na zawiasy w kolorze ościeżnicy.

Pytanie 4
Wnoszę o uzupełnienie opisu dotyczącego tablic interaktywnych o parametry techniczne.

Dobór tablic interaktywnych poza zakresem opracowania. W projekcie przewiduje się wyprowadzenie podłączeń sieci elektrycznych i teletechnicznych.

 

Odpowiedzi na pytania z 18.02.2019 roku

Pytanie 1
W projekcie zastosowano drzwi przylgowe z zawiasami ukrytymi. Niemożliwe do wykonania, prosimy się zdecydować na bezprzylgowe z zawiasem ukrytym albo przylgowe z zawiasem widocznym. Ponadto w drzwiach D7 projektuje się drzwi bezprzylgowe natomiast ościeżnicę przylgową – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź
Należy zastosować drzwi przylgowe wyposażone w zawiasy widoczne, z zastosowaniem nakładek na zawiasy w kolorze ościeżnicy.
D7 - Drzwi pokryte laminatem tablicowym,
Drzwi płytowe z ramą wykonaną z płyty mdf pokrytej laminatem, drzwi bezprzylgowe ukryte, ościeżnicą obejmującą drzwi bezprzylgowe.
(Konstrukcja: Rama skrzydła wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi. Wypełnienie – płyta wiórowa otworowa)

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga wykonanie stolarki drewnianej zgodnie z zestawieniem stolarki, czy dopuszcza wykonanie zgodne ze standardami producentów ( np. wysokość w świetle otworu 205 cm gdzie standardem jest 203 cm). Wiąże się to z zamówieniem drzwi wykonywanych na  wymiar co znacznie podnosi cenę.

Odpowiedź :
Dopuszcza się wykonanie drzwi zgodnie ze standardem producenta. W takim przypadku należy zastosować wszystkie drzwi tej samej wysokości oraz przed zamówieniem wymaga to konsultacji z głównym projektantem.

Pytanie 3.           
Drzwi wewnętrzne drewniane D8, D9, D9a zaprojektowano jako malowane – jest to rozwiązanie mało odporne  na zarysowania, o wiele lepszym rozwiązaniem jest wykonanie okleiny CPL 0,2 mm

Odpowiedź
Jest możliwość zastosowania drzwi w okleinie CPL 0,2mm w kolorze zgodnie z opisem.

Pytanie 4
Prosimy o załączenie zestawienia materiałowego dla instalacji wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź
Zestawienie materiałów w części opisowej:
18.282 PW_SZKOŁA CEREKWICA_2019.01.28 IS OPIS - Załącznik 11 od strony 158.

Pytanie 5.
Prosimy o wyjaśnienie zapisów w opisie boiska wielofunkcyjnego (str. 15): „wewnątrz bieżni trawa naturalna oraz rzutnia do pchnięcia kulą”. Na rysunku PZT nie ma zaznaczonej rzutni do pchnięcia kulą, prosimy o podanie wyposażenia jakie ma być zamontowane dla tej dyscypliny.

Odpowiedź
Dla tej dyscypliny nie ma potrzeby montowania wyposażenia. Na łukach bieżni należy zastosować trawę.

 

Pytania z dnia 15.02.2019 roku

Pytanie 1
W przedmiarach i w opisie nie zamieszczono skoczni lekkoatletycznej, natomiast jest narysowana na PZT. Jeżeli ma być wykonana, prosimy o podanie parametrów technicznych, jakie są wymagane przy budowie skoczni.

Odpowiedź:
Skocznia do skoku w dal na przedłużeniu bieżni:
- nawierzchnia rozbiegu jak dla bieżni,
- odbicie wykonane z belki drewnianej o długości 1,22 m ± 0,01 m, szerokości 200 mm ± 2 mm i grubości nie większej niż 100 mm, usytuowana w odległości min. 1 m
- listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 1,22 m ± 0,01 m z drewna
- zeskocznia (piaskownica) o minimalnej głębokości 30 cm,
- obudowa zeskoczni zabezpieczona gumowymi nakładkami,
- łapaczy piasku o szerokości 60cm, wykonanych z gumy lub plastiku.

Pytania z dnia 15.02.2019 roku (cz.2)

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiału GRP zbiornika szczelnego o pojemności 380m3  na  PEHD lub beton ?

Odpowiedź:
Jest możliwość wprowadzenia zmiany zbiornika pod warunkiem wcześniejszego przedstawienia kart katalogowych proponowanych zamienników wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi od obciążenia gruntem.

Pytania z dnia 19.02.2019 roku (cz. 1)

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na poziomie 5% przy dużej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję mając na uwadze, iż oznacza konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych wykonawcy gdyż jest wnoszone przed podpisaniem umowy. Taki wymóg w rzeczywistości może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie jednakże nie mogącym sobie pozwolić na wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ustalonego procentu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytania z dnia 19.02.2019 roku (cz.2)

Pytanie 1
Zwracam się z pytaniem dotyczącym pkt 7.9 Posadzki;
Zamawiający w powyższym pkt wskazuje wykładzinę heterogeniczną o parametrach które w swojej ofercie ma tylko jeden producent, czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty również na wykładzinie o parametrach zbliżonych do projektowanej?
-  wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna,
-  klasa użytkowa wg EN ISO 10874:34
-  grubość całkowita EN ISO 24346: 3.1 mm,
-  grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340:1.02 mm,
-  masa całkowita wg EN ISO 23997:3250G/M2
- zabezpieczona fabrycznie poliuretanem Top Clean xp o poziomie redukcji dźwięków 17 Db,
- reakcji na ogień wg EN 13501-1 :Bfl-s1
- antypoślizgowa wg DIN 51130;R9 wg EN 13893:≥0.3,
- wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.09 mm,
- trwałość barwy wg EN ISO 105-BO2 min. 6,
- właściwości  elektrostatyczne wg EN 1815:<2 kV – antystatyczna,
- redukcja dźwięków wg NF EN ISO 717/2: 17 Db,
- poprawa akustyki NF S31-074:<65 Db, Class A 

Odpowiedź;
Oczywiście, dopuszcza się oferty innych dostawców o parametrach zbliżonych do tych co zostały opisane. Przy wyborze docelowej wykładziny wymagana będzie akceptacja inwestora oraz głównego projektanta.

Pytanie 1
Zamawiający wymaga zamontowania na sali gimnastycznej nawierzchni z warstwą wierzchnią poliuretanową gr. 2 mm oraz 7 cm konstrukcji legarowanej.
Tego typu podłoga wykonywana jest z kilku warstw. Jedną z nich jest podwójna warstwa płyt OSB-3 o łącznej grubości 20 mm. Na takie podłoże wylewana jest wylewka poliuretanowa o gr. 2 mm, która może zostać „odchudzona” przez wykonawcę, a w dodatku przy ręcznej aplikacji w różnych miejscach sali może mieć różną grubość przez co efekt wizualny jest mało zadowalający. Po przygotowaniu wylewki nanoszona jest wałkiem farba dwukomponentowa, która to de facto stanowi bardzo cienką warstwę użytkową. Wyznaczając boiska różnymi kolorami farby, po ich przetarciu uwidacznia się kolor zastosowanej wylewki.
System taki z racji swoich licznych wad i mankamentów jest już mało popularny i coraz rzadziej stosowany.
Obecnie na ryku podłóg sportowych najczęściej stosowane są systemy o konstrukcji legarowanej z nawierzchnią z wykładzin PCV.
W związku z powyższym, czy zamawiający będzie wymagał zastosowania certyfikowanej podłogi sportowej na systemie legarowanym wykończoną wykładziną PCV gr. min. 7 mm posiadającą warstwę użytkową 2 mm winylu wzmacnianego zbrojoną siatką z włókna szklanego. Są to integralne warstwy, które jako system przewyższają parametry sportowe ujęte w projekcie i zapewniają znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych np. koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, badmintona.
Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający dostaje nawierzchnię w całości wykonaną w fabryce pod przyjętym reżimem technologiczny utrzymującą wyznaczone parametry na całej powierzchni hali sportowej. Zastosowanie takiego rozwiązania podwyższy rangę obiektu oraz przede wszystkim zwiększy komfort i bezpieczeństwo ćwiczących dzieci. 

Odpowiedź;
Akceptowane będą podłogi z wylewką poliuretanową.

Pytanie 2
Czy zamawiający będzie wymagał, aby zastosowany system podłogi sportowej posiadał certyfikat zgodności z norma EN 14904 oraz oznakowanie CE ?

Odpowiedź
Certyfikaty wymagane.

Pytanie 3
Czy zamawiający w celu podniesienia rangi obiektu oraz wyeliminowania wykładzin o słabych parametrach i jakości będzie wymagał aby nawierzchnia posiadała certyfikaty międzynarodowych federacji takich jak FIVB, FIBV, EHF oraz IHF ?

Odpowiedź:
Certyfikaty międzynarodowych federacji nie będą wymagane.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2019 roku.

Pytanie 1
Prosimy o załączenie rysunków konstrukcji stalowych wraz z zestawieniem stali. Z załączonej dokumentacji nie wynika z jakich profili mają być wykonane poszczególne elementy ani ich ilości. Wykonawca musi mieć możliwość zweryfikowania ilości stali.

Odpowiedź:
Zestawienie stali oraz opis wszystkich elementów zawarty został w opisie od str. 24-33. (PW_TOM 2_KONSTRUKCJA_opis)

Pytanie 2
W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego nr referencyjnego ZP.271.6.2019 zwracam się z prośbą o udostepnienie/przesłanie zwrotne Przedmiaru robót w całości w wersji edytowalnej (excel).
Po wygenerowaniu do Excela z programu Norma plik jest niespójny z załączonym PDF.
W załączniku przesyłam plik w wersji excel – kliknij tutaj.
Ponadto chciałbym uzyskać informacje czy przykładowo w przedmiarze/kosztorysie – Lp. 3.d.1.1/KNR 2-010506-04 uzupełniamy tyko kalkulacje dla całości prac tj. 1165,00 m2 czy dla każdej pozycji z osobna tj. 15,39 m2 + 87,500 m2 + 14,580m2 + itd…

Odpowiedź;
1165 m2 to łączna powierzchnia do wyrównania/przygotowania pod podbeton fundamentów.

Pytanie 3
W projekcie konstrukcji oraz architektury nie znalazłem rodzaju, grubości blachy trapezowej na dachu nad sala sportowa. Proszę o podanie parametrów dla blachy trapezowej.

Odpowiedź
Rys. K_00_03 (opis znajduje się w przestrzeni między osiami 3-4/B-E)
Blacha trapezowa TR150 grubość t=0,88mm i 1,25mm

Pytanie 4
Proszę uzupełnić projekt o projekt przyłącza wodociągowego wraz z komora wodomierzową i wyposażeniem komory oraz przyłącza kanalizacji  deszczowej.

Odpowiedź:
Projekty przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (nie deszczowej) są  w trakcie uzgodnień (obecnie na etapie  narady koordynacyjnej). Projekt zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu kompletu uzgodnień (NK, gestor sieci, zarządca drogi).

Odpowiedź na pytanie z dnia 14.02.2019 roku.

Pytanie 3
Na PZT jest duża ilość nasadzeń, o których nie ma mowy w innych częściach projektu. Czy zgodnie z zapisem w dokumentacji: „wszystkie informacje przedstawione na rysunkach a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie a nie przedstawione na rysunkach należy traktować jakby były ujęte wszędzie” (którym projektant obarcza Wykonawcę swoimi ewentualnymi niedociągnięciami), należy wykonać te nasadzenia? Jeśli tak, to prosimy o podanie listy nasadzeń wraz z wymaganiami. To samo pytanie dotyczy wyposażenia w krzesła, fotele, biurka, ławki szkolne, monitory, wycieraczki i inne elementy wyposażenia szkoły.

Odpowiedź;
Wykonawca  dokona nasadzenia drzewa na dziedzińcu  wewnętrznym;
Pozostałe nasadzenia Zamawiający dokona we własnym zakresie, nie sa przedmiotem  postępowania przetargowego.
Wyposażenie szkoły w krzesła, fotele, biurka, ławki szkolne, monitory, wycieraczki i inne elementy nie jest przedmiotem przetargu.

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.02.2019 roku.

Pytanie 1
Proszę o informację czy wyposażenie radiowęzła w głośniki, regulator głośności, matrycę miksującą, wielostrefowy kontroler naścienny, wzmacniacze cyfrowe, odtwarzacz multimedialny, stację kontrolną z mikrofonem jest w zakresie zadania.

Odpowiedź:
W zakresie zadania są elementy stałe, montowane w przestrzeni sufitu – głośniki oraz okablowanie. Pozostała elektronika jest poza zakresem tego zamówienia.

Pytanie 2. 
Czy w drzwiach D1a, D1b, D2, D3 - drzwi i górne naświetle mają być bez odporności ogniowej, a tylko boczne witryny mają być w klasie EI15?

Odpowiedź
Obudowa drogi ewakuacyjnej wymaga zastosowania elementów o odporności ogniowej EI 15. W tym przypadku EI 15 dotyczy naświetla bocznego i górnego (elementów nieotwieralnych)

Pytanie 3
W pokoju pielęgniarskim są dwa wejścia, czy zgodnie z projektem, tylko jedno ma być objęte kontrolą dostępu? Jeśli tak, to które? Jeśli oba wejścia, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów.

Odpowiedź:
Objęto kontrolą dostępu pokój pielęgniarki od strony części przeznaczonej na halę gimnastyczną w związku z wprowadzonym podziałem funkcjonalnym na część szkolną i Sali sportowej.
W przypadku gdzie funkcjonuje jedynie sala gimnastyczna pokój pielęgniarki może być nieużytkowany w związku z czym został oddzielony systemem kontroli dostępu ograniczający dostęp osób niepowołanych.
Od strony szkoły nie przewidywano systemu kontroli dostępu w związku z założeniem funkcjonowania gabinetu podczas funkcjonowania szkoły

Pytanie 4
Proszę o podanie  przykładowego producenta drzwi stalowych przylgowych z ukrytym zawiasem. Może być producent, którego drzwi zostały wykorzystane w projekcie.

Odpowiedź;
Należy zastosować drzwi przylgowe wyposażone w zawiasy widoczne, z zastosowaniem nakładek na zawiasy w kolorze ościeżnicy.

Pytanie 5
Zamawiający w projekcie wymaga izolacji posadzki na gruncie z papy  w dwóch warstwach. Natomiast w opisie izolacji w hali sportowej nie podano ilości warstw papy. Czy mają być również 2 warstwy czy jedna?

Odpowiedź;
W posadzce na gruncie w części hali sportowej, również należy zastosować dwie warstwy papy.

Pytanie 6
Zamawiający na izolacje pionowe przeciwwilgociowe ścian fundamentowych przewiduje malowanie emulsją asfaltową. Czy Zamawiający jest pewien skuteczności takiego rozwiązania i nie przewiduje wykonania izolacji przeciwwodnej typu średniego lub ciężkiego?

Odpowiedź:
W posadzce na gruncie w części hali sportowej, również należy zastosować dwie warstwy papy.

Pytanie 7
Dlaczego Zamawiający w przedmiarach (poz. 225) podaje grubość podkładów betonowych na gruncie 10 cm natomiast w opisie ta grubość wynosi 15 cm. Która wartość jest właściwa?

Odpowiedź:
Wg warstw G1 i G1a jest 10 cm. W przypadku warstwy P1 jest faktycznie 15 cm.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2019 r – cz.2

Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii platformy dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w opisie jest informacja że platforma będzie w szybie samonośnym, a z rzutów wynika, że szyb jest żelbetowy.

Odpowiedź:
Szyb windowy jest szybem murowanym. Posiada jedną ścianę żelbetową od strony korytarza co jest zabiegiem estetycznym.

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2019 roku (cz.1)

Pytanie 1
Czy oprawy montowane na Sali sportowej (F1, F2) maja być zabezpieczone przed uderzeniami piłką?

Odpowiedź:
Tak oprawy i inne elementy instalacyjne w przestrzeni podsufitowej powinny być zabezpieczone przed uderzeniem piłki.

Pytanie 2
W przedmiarach nie ujęto dekoracyjnej wylewki betonowej, która ma być wykonana zgodnie z opisem w holu głównym A01.
Proszę o uściślenie czy Zamawiający zrezygnował z tej wylewki w holu głównym.

Odpowiedź
W holu głównym projektuje się wylewkę betonową.

Pytanie 3
Wg opisu w salce zajęć korekcyjnych B017 powinna być podłoga sportowa z wylewką poliuretanową, a według zestawienia powierzchni ma być wykładzina PCV. Proszę o uściślenie.

Odpowiedź
W sali korekcyjnej należy również zastosować podłogę sportową z wylewką poliuretanową.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2019 roku.

Pytanie 1.
Prosimy o wskazanie konkretnego profilu oraz sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego i/lub PPOŻ:
92 d.1.6 KNR 2-02 1217-04 Narożniki z kątownika - montaż elementu pomiędzy stalowym wykończeniem czoła zadaszenia a pokryciem dachowym.

Odpowiedź;
Kątownik równoramienny, stalowy 20x20x3, malowany w kolorze RAL 7016, 

Pytanie 2
Zgodnie z opisem technicznym, część elementów stalowych wymaga ocynkowania – prosimy o wskazanie adekwatnego tonażu konstrukcji (w zestawieniu prac ujęto tylko malowanie);

Odpowiedź:
Elementy zewnętrzne powinny zostać ocynkowane ogniowo. Pk.9 opisu technicznego.
Zostały wykonane 2 zestawienia stali i tak należy je zabezpieczać: (adekwatny tonaż jest podany pod każdą tabelą osobno)
1)    elementy dachu – zabezpieczamy korozyjnie poprzez malowanie.
2)    pozostałe elementy mają dodatkowy wymóg – ocynkowanie ogniowe
Klasa korozyjności opisana jest na rysunkach: C2
Kolory wg. części architektonicznej projektu RAL 7016.

Pytanie 3. 
Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego i/lub PPOŻ dla następujących pozycji:
91 d.1.6  KNNR 7 0208-07 Dostarczenie i montaż stalowego elementu na czole zadaszenia; element z ceownika 300 i blachy gr. 10 mm
93 d.1.6  KNNR 7 0208-07 Dostarczenie i montaż elementu stalowego na półce ściany żelbetowej.

Odpowiedź:
Element stalowy na czole daszku jest elementem zewnętrznym i powinien zostać zabezpieczony poprzez cynkowanie.  Kolory wg. części architektonicznej projektu RAL 7016.
Element stalowy na krawędzi stropu będzie miał dospawane pręty główne zbrojenia i wystarczającym zabezpieczeniem będzie malowanie jego zewnętrznych płaszczyzn.

Pytanie 4.
Czy Inwestor dysponuje projektem warsztatowym konstrukcji stalowej - z dokumentacji wynika, że model dla tego zakresu opracowano w programie TEKLA STRUCTURES? Jeżeli tak, to prosimy o jego przekazanie, jeżeli nie, to czy należy wycenić sporządzenie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej?

Odpowiedź:
Element stalowy na czole daszku jest elementem zewnętrznym i powinien zostać zabezpieczony poprzez cynkowanie. Kolory wg. części architektonicznej projektu RAL 7016.
Element stalowy na krawędzi stropu będzie miał dospawane pręty główne zbrojenia i wystarczającym zabezpieczeniem będzie malowanie jego zewnętrznych płaszczyzn.

Uzupełnienie odpowiedzi do pytania z dnia 14.02.2019 roku dotyczącego nasadzenia drzewa na dziedzińcu wewnętrznym (KLON).

Drzewo opisane w projekcie jest dużym okazem. Określa to Standard 20 -25. Wysokość 2,2m to wysokość rozgałęzienia, nie całego drzewa. Specyfikacja (wymagania ogólne) - kliknij tutaj

 

Odpowiedzi  na zapytania z dnia 22.02.2019 roku (cz.2)

Pytanie 2.
Prosimy o informację, czy na sali sportowej należy montować piłkochwyty za bramkami (brak informacji w dokumentacji technicznej);

Odpowiedź:
Nie montować piłkochwytów za bramkami na sali sportowej  nie zabezpiecza to elementów możliwych do uszkodzenia, tylko amortyzuje uderzenie piłki w ścianę lub drabinki. jest to element zbędny, możliwy do zastosowania na późniejszym etapie, jeśli pojawi się życzenie użytkownika.
(Korekta odpowiedzi na pytania6 z dnia 14.02.2019 roku).

Pytanie  3.
Prosimy o informację, czy sala sportowa ma zawierać wyposażenia do gry w badmintona, jeżeli tak, to jakie;

Odpowiedź
Sala gimnastyczna nie zawiera wyposażenia do gry w badmintona.

Pytanie 4.
W celu umożliwienia opracowania rzetelnej oferty, prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 15 marca br., prosimy jednocześnie o wydłużenie terminu składania pytań, na które Zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedź do dnia 1 marca br.;

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert oraz  przedłużenie terminu udzielania odpowiedzi na zadane zapytania do SIWZ.

Pytanie 5
W projekcie występują rozbieżności dotyczące wykończenia posadzek, np.:
a. Stołówka – wg zestawienie pomieszczeń wykładzina PCV, Pkt 7.9 opisu – płytki ceramiczne
b. Szatnie – wg zestawienie pomieszczeń – płytki ceramiczne, Pkt 7.9 opisu – wykładzina winylowa
Prosimy o ujednolicenie dokumentacji

Odpowiedź:
Wykończenie posadzek  w  pomieszczeniach stołówki i szatni - płytki ceramiczne.
 

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.02.2019r. (cz.1)

Pytanie 1
Czy szyby w konstrukcjach wewnętrznych (np. okna OW), które nie mają zapisanej uwagi o akustyce, muszą być zespolone jak w opisie, czy dopuszcza się pojedyncze szkło bezpieczne?

Odpowiedź;
Prosimy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2
W zestawieniu okien wewnętrznych brakuje konstrukcji OW4, która znajduje się na rzucie parteru w pom. C.0.04. Prosimy o podanie parametrów;

Odpowiedź;
W pomieszczeniu znajduje się okno wewnętrzne OW2 – parametry w zestawieniu stolarki okiennej.
 

Odpowiedzi na pytania z 25.02.2019r. (cz.3)

Pytanie 1
Ponieważ Zamawiający nie załączył projektów przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, natomiast załączył przedmiary, to czy można się spodziewać, że w przypadku rozbieżności projektu z przedmiarami  nastąpi rozliczenie finansowe różnic w ilości wykonanych prac?

Odpowiedź
Ad. 1 - Projekty przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej są obecnie na etapie uzgodnień (NK, gestor sieci, zarządca drogi). Projekt zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu kompletu uzgodnień. Mogą wystąpić różnice miedzy danymi przekazanymi do przedmiaru, a ostatecznym rozwiązaniem projektowym uwzględniającym wymagania i uwagi  gestora  czy zarządcy drogi .

Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie przez Zamawiającego  zbiornika retencyjnego o pojemności 380 m3 w technologii żelbetowej?

Odpowiedź
Ad. 2 -Tak, ale  należy w przypadku przyjęcia innego posadowienia zbiornika  sprawdzić parametry przepompowni.

Pytania z dnia 26.02.2019 roku.

Wniosek Wykonawcy o zmianę  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „PZP”), Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegranicznego pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”, numer referencyjny: ZP.271.6.2019 poprzez modyfikację § 6 ust. 2 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ polegającą na przyjęciu przez Zamawiającego następującego brzmienia jego treści:
„2. Strony postanawiają, że rozliczenie robót budowlanych odbywać się będzie w następujący sposób:
1) faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu w wysokości obliczonej proporcjonalnie do zaawansowania procentowego elementów przedmiotu umowy każdorazowo wskazanego w protokołach odbioru częściowego, o których mowa w ust. 1. Łączna wartość brutto faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy.
2) faktura końcowa – rozliczająca pozostałe wynagrodzenie - wystawiona będzie po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy – na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i ewentualnego protokołu odbioru usunięcia usterek oraz dostarczeniu przez Wykonawcę robót kompletnej dokumentacji powykonawczej i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.
3) Pierwszą fakturę częściową Wykonawca ma prawo wystawić po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowane będą roboty budowlane”.

Uzasadnienie wniosku

W świetle art. 38 ust. 4 PZP w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z niniejszym wnioskiem o zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków płatności faktur częściowych za zrealizowane roboty budowlane. Uzasadniając tenże wniosek, Wykonawca w pierwszej kolejności pragnie wskazać, iż Zamawiający jako podmiot dysponujący środkami publicznymi powinien zapewnić równy dostęp do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak największej grupie przedsiębiorstw spełniających warunki udziału w postępowaniu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Niewątpliwie barierą lub utrudnieniem dla przedsiębiorstw z tego segmentu może być § 6 ust. 2 wzoru umowy – załącznik numer 7 do SIWZ, ograniczający wypłatę wynagrodzenia jedynie do 6 części przy trwającej ponad rok inwestycji (w nieustalonych z góry terminach, uzależnionych od warunków niezależnych od wykonawcy, postęp realizacji może zostać opóźniony przez wiele czynników na które wpływu nie ma wykonawca, w szczególności wady projektowe,). Małe i średnie przedsiębiorstwa nie posiadają bowiem zdolności finansowej porównywalnej do największych wykonawców w branży budowlanej, aby w  trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pewnym stopniu kredytować inwestycję Zamawiającego bez obciążenia dla własnego budżetu. Wykonawcy ponoszą comiesięczne, stałe koszty związane w szczególności z wynagrodzeniem pracowników, obciążeniami publicznoprawnymi, kontraktami z dostawcami materiałów i urządzeń budowlanych oraz z podwykonawcami, jak również zobowiązane są do wpłacania zaliczek na poczet urządzeń i sprzętów wbudowanych w ramach przedmiotu umowy, czy na materiały budowlane wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy. Tym samym, aby Wykonawca będący małym lub średnim przedsiębiorstwem mógł zachować płynność w regulowaniu tych zobowiązań ze środków własnych, uzasadnione jest rozliczenie wynagrodzenia w okresach miesięcznych w sposób proporcjonalny do zaawansowania wykonanych robót budowlanych. Wprowadzenie do umowy comiesięcznych rozliczeń może pozytywne wpłynąć na realizację zasady konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, poprzez większy udział małych i średnich przedsiębiorstw oraz na liczbę złożonych w postępowaniu ofert.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o modyfikację treści § 6 ust. 2 wzoru umowy - załącznik numer 7 do SIWZ w sposób wskazany powyżej.

Odpowiedź;
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę zapisów wzoru umowy (§ 6 ust. 2 wzoru umowy) zgodnie ze złożonym wnioskiem

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.02.2019 roku.(cz2)

Pytanie 1
W odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 21.02.2019r., pomyłkowo udzielono takiej samej odpowiedzi jak na pytanie nr 3, prosimy o uzupełnienie odpowiedzi;

Pytanie 4
Czy Inwestor dysponuje projektem warsztatowym konstrukcji stalowej - z dokumentacji wynika, że model dla tego zakresu opracowano w programie TEKLA STRUCTURES? Jeżeli tak, to prosimy o jego przekazanie, jeżeli nie, to czy należy wycenić sporządzenie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej?

Odpowiedź:
Projekty warsztatowe poza zakresem opracowania.

Pytania z dnia 27.02.2019 roku (cz.1 )

Pytanie 1
Pod boiskiem i bieżnią Zamawiający przewidział podbudowę z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15 cm która nie jest nigdzie wyspecyfikowana w przedmiarach.
Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź
Tak, powinna być 2 x papa na izolacji poziomej posadzki na gruncie.

Odpowiedź na pytanie z 27.02.2019 roku. (cz.2)

Pytanie 1
Projekt nie przewiduje wykonania zadaszeń nad wejściami do budynku, (za wyjątkiem zadaszeń z płyty żelbetowej). Jeżeli oferent ma przewidzieć wykonanie daszków (np. szklanych) nad pozostałymi wejściami do budynku, prosimy o przekazanie wytycznych dla tego zakresu;

Odpowiedź
Proszę wykonać zgodnie z projektem – nie ma potrzeby stosowania zadaszeń.

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 22.02.2019 roku (cz.1)

Pytanie 1.
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 14 lutego br., prosimy o informację czy wycenie podlegają następujące elementy wyposażenia: tablice interaktywne, napisy 3d numerujące sale, wyposażenie sali sportowej  (bramki do piłi ręcznej, elementy wyposażenia do gry w siatkówkę, badbintona, tablice z koszami do gry w koszykówkę, drabinki, trybuna, piłkochwyty za bramkami, kotara, tablica z wynikami), szafki ubraniowe, wyposażenie ruchome łazienek (kosze na śmieci), wyposażenie boisk zewnętrznych (słupki, siatki, itp.);

Odpowiedź
Wycenie podlegają napisy 3d numerujące sale, wyposażenie Sali sportowej (oprócz badmintona, który nie jest przedmiotem przetargu), szafki ubraniowe, wyposażenie boisk zewnętrznych.

Pytanie 1.(Cz.2)               
W związku z informacją, że jesteście Państwo w trakcie uzgodnień projektów przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wnioskujemy o wyłączenie tych elementów z zakresu przetargu.

Odpowiedź;
Zamawiający nie dokonuje wyłączenia tych elementów z przetargu.

Pytanie 2
Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej badań geotechnicznych gruntu. Opis techniczny branży konstrukcyjnej zawiera tylko fragment opracowania.

Odpowiedź
Badania geotechniczne gruntu w załączeniu – kliknij tutaj.

Pytanie 3           
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o koszty utylizacji gruntu z wykopów.
Odpowiedź
Zaktualizowany kosztorys obejmuje koszty utylizacji gruntu.- kliknij tutaj

Pytanie 4
Podane w dokumentacji projektowej wzory (modele) ławek, koszy i stojaków rowerowych są produkowane tylko przez jedną firmę. Brak na rynku modeli równoważnych, przez co ograniczona jest zasada konkurencyjności. Proszę o podanie wzorów alternatywnych.

Odpowiedź;
Ławki i kosze nie są przedmiotem zamówienia.
Można zastosować rozwiązania równoważne (dotyczy stojaków rowerowych) w opisie podano podstawowe parametry wykończeniowe tych elementów wielkości powinny być zbliżone do podanych w projekcie.

Pytanie 5
W związku z tym, że część wyposażenia nie wchodzi w zakres przetargu proszę o podanie szczegółowego zestawienia wyposażenia, które należy przyjąć do wyceny. Czy wycieraczki rzeczywiście nie wchodzą w zakres przetargu, a szafki typ in school już tak? Tego typu wątpliwości jest więcej.

Odpowiedź.
Wycieraczki są w zakresie oraz zostały uwzględnione w projekcie i kosztorysach

Pytanie 6         
Czy przy obliczeniach obciążeń stałych i użytkowych stropów i stropodachów wzięto pod uwagę obciążenia central wentylacyjnych i dachu zielonego?

Odpowiedź
Tak, obciążenia central wentylacyjnych jak i wielkości podkonstrukcji wg. dtr’ek urządzeń dobranych w części branżowej projektu wykonawczego. Obciążenia warstwami dachowymi zgodnie z warstwami opisanymi w części architektonicznej

Pytanie 7          
W opisie technicznym branży architektonicznej zapisano, że w holu głównym (pomieszczenie A.0.01 na posadzce ma być wykonana dekoracyjna wylewka betonowa. Prosimy o podanie parametrów tej posadzki oraz uzupełnienie przedmiaru, gdyż nie obejmuje tego zakresu robót.

Odpowiedź;
Posadzka typowa, betonowa, utwardzana chemicznie, niepyląca.

Pytanie 8         
Według opisu technicznego architektonicznego punkt 7.5 dotyczącego obróbek blacharskich jest zapis, że należy je wykonać z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy stalowej ocynkowanej malowanej. Proszę o jednoznaczną informację, który z wariantów przyjąć do wyceny.

Odpowiedź
Blacha tytanowo – cynkowa.

Pytanie 9           
W pozycji 214 przedmiaru branży architektonicznej dotyczącej obudów płytami gipsowo-kartonowymi nad wejściami do klas przyjęto za małą szerokość wnęk. Proszę o korektę pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź
Zaktualizowany kosztorys w odpowiedzi na pytanie 3

Pytanie 10        
Z przekrojów architektonicznych wynika, że nad szafkami ubraniowymi ma być wykonana zabudowa z płyt g-k. Brak tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Zaktualizowany kosztorys w odpowiedzi na pytanie 3.

Pytanie 11        
Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę szafek ubraniowych?

Odpowiedź;
W ofercie należy uwzględnić dostawę szafek ubraniowych.

Pytanie 13         
Czy numeracja sal lekcyjnych ma być zamontowana po obu stronach wnęk wejściowych do klas, czy po jednej?

Odpowiedź
Po obu stronach.

Pytanie 14         
Według zapisów w punkcie 10 opisu architektonicznego drzwi do zmywalni powinny być szczelne i obite blachą na pełnej wysokości. Natomiast na podstawie zestawienia stolarki drzwiowej drzwi mają być drewniane malowane. Jaka wersja jest obowiązująca?

Odpowiedź
Drzwi do zmywalni drewniane malowane.

Pytanie 15         
Czy jakiekolwiek wyposażenie stołówki z zapleczem wchodzi w zakres przetargu? Część wyposażenia opisano w punkcie 10 opisu technicznego branży architektonicznej.

Odpowiedź:
Wyposażenie ruchome stołówki nie jest przedmiotem zamówienia. W wycenie należy ująć elementy wbudowane na stałe jak blaty, krany, zlewozmywaki.

Pytanie 16         
Czy załączony w dokumentacji przetargowej rysunek konstrukcyjny ław fundamentowych K_00_01 jest aktualny? Pytanie wynika z analizy rysunków szczegółowych np. inna numeracja stóp fundamentowych, czy w osiach 1 i A zamiast ław 01.12 nie powinno być oznaczenie 01.11?

Odpowiedź
Ilość materiału się zgadza, numery pozycji od 01.04 są przesunięte o jedną pozycję.

Pytanie 17         
Czy ława fundamentowa w osiach E/E’ i 7 ma być identycznie zbrojona jak na szczególe ławy 01.13? Pytanie wynika z tego, że na szczególe wkreślono jedną ścianę nośną a w/w osiach są dwie ściany nośne obciążające ławy.

Odpowiedź
Rysunek zbrojeniowy odnosi się do zbrojenia ław. Szczegół ilości ścian może być różny.

Pytanie 18       
Na piętrze budynku przy klatkach schodowych (oś J) wrysowano ścianki żelbetowe o wysokości 1,10 m. Brak jest jednak danych odnośnie rodzaju betonu, zbrojenia oraz nie ujęto tego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź;
Nie ma tam żelbetowych ścianek konstrukcyjnych o osi J przy klatkach schodowych. Pytanie dotyczy pewnie balustrad.

Pytanie 19         
Jaką długość ma mieć ściana żelbetowa Sx02 zlokalizowana na paterze w osi H? Według rzutu architektonicznego A_01: 3,18 m, rzutu konstrukcyjnego K_00_02: 4,68 m, przedmiaru: 2,80 m.

Odpowiedź
Długość zgodna z rzutem konstrukcji i rys. zbrojeniowym: 4,6m

Pytanie 22         
Na rysunku konstrukcyjnym K_00_02 na parterze w osi H zaprojektowano podciągi 04.24 i 04.25. Brak rysunków konstrukcyjnych dla tych podciągów oraz nie uwzględniono ich w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Podciągi zawarte są na rys.K_04_03

Pytanie 23         
W osi 10 po lewej stronie fasady F2 patrząc od zewnątrz wrysowany jest słup żelbetowy 24x38 cm. Brak jest jednak rysunku konstrukcyjnego tego słupa. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź
Jest wliczony w długość ściany żelbetowej.

Pytanie 24         
Nad kotłownią zaprojektowano strop częściowo żelbetowy, a częściowo pokryty blachą trapezową. Brak jest jednak konstrukcji wsporczej dla blachy trapezowej oraz nie ma opisanych warstw dachowych jakie należy w tym miejscu wbudować. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej jak i przedmiaru.

Odpowiedź;
Mocowanie blachy trapezowej do górnej płaszczyzny obwodowego wieńca żelbetowego.

Pytanie 25        
W związku z tym, że dokumentacja przetargowa nie zawiera rysunków wykonawczych konstrukcji stalowych, to proszę o informację, czy zostaną one dostarczone w trakcie realizacji?

Odpowiedź;
Projekt zawiera rysunki wykonawcze i całkowite zestawienie elementów stalowych, nie zawiera rysunków warsztatowych.

Pytanie 26       
W związku z tym, że nie ma możliwości sprawdzenia poprawności obliczeń ilości konstrukcji stalowej proszę o informację, czy w przypadku, gdy ilość rzeczywista okaże się większa od zestawienia zawartego w opisie technicznym branży konstrukcyjnej, to czy zostanie ona rozliczona jako robota dodatkowa?

Odpowiedź;
Gabaryty konstrukcji są określone na rysunkach. obciążenia w opisie technicznym i przekrojach architektonicznych.

Pytanie 27         
Przedmiar nie obejmuje żadnych robót związanych z wykonaniem zieleni wokół szkoły. Czy te roboty nie wchodzą w zakres przetargu?

Odpowiedź
Proponuje się jedynie trawnik.

Odpowiedzi na pytania z 25.02.2019 roku (cz.3)
Pytanie 3
W przedmiarach w pozycji 249 podano ilość m2 fasady F1 -  18,88m2 , z zestawienia stolarki wynika ilość  30,89 m2. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź;
Zaktualizowany kosztorys w odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 22.02.2019 roku (cz.1)

Pytanie 7
Czy zamawiający zgodzi się na wykonanie szafek ubraniowych w innym układzie niż układ typu „L”?

Odpowiedź;
Zamawiający  wyraża zgodę na wykonanie szafek ubraniowych w innym układzie niż układ typu „L”

Pytanie 8           
Czy ze względu na warunki gruntowo wodne panujące na terenie budowy projektant projektując zbiornik retencyjny V=380m3 przewidział obciążenie zbiornika w taki sposób, aby nie uległ on wyporowi?

Odpowiedź
Prosimy o wykonanie zbiornika w technologii żelbetowej.

Pytanie 9 
Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 21.02.2019 jest nie na temat. Pytanie dotyczy ścian fundamentowych.
Pytanie
Zamawiający w projekcie wymaga izolacji posadzki na gruncie z papy w dwóch warstwach. Natomiast w opisie izolacji w hali sportowej nie podano ilości warstw papy. Czy maja być również 2 warstwy czy jedna.

Odpowiedź:
2x papa, jako izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie.

Pytanie 4
W przedmiarach w pozycji 261 podano ilość fasady F13 i F14 ze szkła profilowanego 291,54 m2, naszym zdaniem właściwa ilość wyliczona z rysunków  wynosi 307,13m2.
Ponadto naszym zdaniem należy rozdzielić fasady F13 i F14 jako osobne pozycje, gdyż są to dwa odmienne produkty i przez to cena m2 każdego z nich będzie inna.

Odpowiedź
Zaktualizowany kosztorys w odpowiedzi na pytanie 3 z dnia 22.02.2019 roku (cz.1)

Pytanie 5
Ilość okien O5 z przedmiaru 2 szt., z zestawienia stolarki w  projekcie  3 szt. – proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź;
3 sztuki, zgodnie z projektem.

Pytanie 6.           
Czy zamawiający jest pewien że szafki ubraniowe mają mieć zamykanie szyfrowe? Z informacji od dostawców szafek z takim rozwiązaniem wiemy, że szkoły podstawowe odchodzą od takich rozwiązań ze względu na problemy z zapamiętaniem kodów przez dzieci.

Odpowiedź
Tak, szafki ubraniowe mają mieć zamykanie szyfrowe.

 

Odpowiedzi na pytana z dnia 26.02.2019 roku
Pytanie 2
Prosimy o sprawdzenie tonażu stali zbrojeniowej zawartej na rysunku K_04_01 dotyczącej zbrojenia elementu Poz.04.58 8 szt. – sumaryczny tonaż stali zbrojeniowej zawarty w tabeli (7565.06 kg) wydaje się być mocno zawyżony, prawdopodobny błąd w jednostkach zestawienia długości prętów zbrojeniowych;

Odpowiedź:
Tak, jest błąd w jednostkach zestawieniowych. Powinno być: 756,5kg.

Pytanie 3
Prosimy o uściślenie odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 21.02.2019: elementy dachu – czy wystarczające jest tylko zabezpieczenie antykorozyjne, czy również zabezpieczenie PPOŻ do R30 (zgodnie z pozycją 85 d.1.6 zestawienia robót)?

Odpowiedź:
Nie jest wymagane zabezpieczenie ppoż.

Pytanie 4
Prosimy o uściślenie odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 21.02.2019: pozostałe elementy – czy dla elementów ujętych w tej grupie wystarczające jest tylko ocynkowanie, czy też część z nich (lub całość) wymaga dodatkowego malowania (wg RAL) lub zabezpieczenia do R30, jak np. belki HEA340?

Odpowiedź:
Jeśli nie są to elementy konstrukcyjne – brak wymagań zabezpieczenia ppoż.

Pytanie 5
Prosimy o wyjaśnienie, czy powierzchnia wokół drzewa ma być wysypana grysem – jak w detalu dziedzińca A_16.09, czy korą sosnową – jak w pozycji 12 d.1.2 przedmiaru? I jaka ma być grubość tej warstwy?

Odpowiedź:    
Otoczaki frakcji 8-16 mm białe, min. 4cm grubości.

Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie czy powierzchnie wysypane kamieniem mają być wykończone otoczakami frakcji 8-16mm, czy grysem kamiennym czarnym?

Odpowiedź
Otoczaki frakcji 8-16 mm białe.

Pytanie 7
Pod jaką warstwą ma być zastosowany hydrożel (poz. 14 d.1.2) i w jaka ma być jego grubość?

Odpowiedź;
Zalecane zastosowanie dla drzewa na dziedzińcu, wg zaleceń dendrologów [pozycja w kosztorysie, jako zalecenie].

Pytanie 8           
Czy na dachu zielonym ma być wykonany trawnik z siewu – zgodnie z pozycją 154 d.1.12? Na przekroju wpisany jest dach zielony ekstensywny, co sugerowałoby raczej matę rozchodnikową?

Odpowiedź:
Zieleń ekstensywna – zastosować rozwiązania systemowe.

Pytanie 9 
Prosimy o wyjaśnienie gdzie zlokalizowana jest balustrada z pozycji 322 d.1.18? Wg nas na schodach wewnętrznych są jedynie pochwyty;

Odpowiedź:
Schody wewnętrzne wyposażone tylko w pochwyty.

Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, iż nie wymaga się montażu na dachu systemu asekuracji dla osób z obsługi serwisowej;

Odpowiedź:
Montaż systemów asekuracyjnych wymagany jest na etapie użytkowania obiektu. Zamawiający może zainstalować taki system, jeśli uzna potrzebę. Wymagana decyzja użytkownika
 

Odpowiedź na pytanie z 25.02.2019 roku

Pytanie 12
W ciągach komunikacyjnych sufit modułowy jest oddzielony od ścian płytami g-k. Według detalu na rysunkach A_11 i A-12 należy wykonać opaskę z 3 płyt g-k. Brak tego zakresu w przedmiarach, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź
Uzupełniony przedmiar w odpowiedzi na pytanie 3 z 22.02.2019 roku.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2019 roku.

Pytanie 20
Na rysunku konstrukcyjnym K_00_02 w osi 1 pomiędzy osiami G’-I wrysowano symbol podciągu, jednak brak jest jakichkolwiek danych co to ma być za podciąg i jak zbrojony. Proszę o zamieszczenie na stronie rysunku konstrukcyjnego dla tego podciągu oraz uwzględnienie go w przedmiarze zarówno w pozycjach dotyczących betonowania jak i zbrojenia.

Pytanie 21
Na rysunku konstrukcyjnym K_00_02 pomiędzy osiami I-I’ nad klatką schodową wkreślono podciąg, na którym na piętrze zaprojektowano ścianę gr. 24 cm. Brak rysunku konstrukcyjnego dla tego podciągu oraz nie zawarto tego zakresu w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedzi;
W odpowiedzi na pytania dotyczące konstrukcji, przesyłam w załączniku rewizję rysunków - kliknij tutaj Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione już w zaktualizowanym kosztorysie.
 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2019 roku.
Prosimy o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących specyfikacji przetargowe:

  • Na rysunku IE-604 zamawiający przedstawił schemat ideowy dla systemu AV dla pom. sali lekcyjnej.

Na schemacie widnieją dwa tryby projekcji:

  1. Projektor wraz z ekranem multimedialnym,
  2. Projektor wraz z tablicą multimedialną.

Jeżeli chodzi o pierwsze rozwiązanie to instalacja do projektora powinna być poprowadzona nad sufitem podwieszanym w określonej odległości dostosowanej do wymiaru ekranu.

Pytanie: Prosimy o określenie tej odległości.
Jeżeli chodzi o 2 rozwiązanie to aby wyeliminować efekt cienia na tablicy projektor krótkoogniskowy powinien być zawieszony nad tablicą multimedialną gdzie powinna być doprowadzona instalacja od projektora do biurka nauczyciela.
Natomiast optymalnym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie monitorów multimedialnych, które zastąpiłyby powyższe rozwiązania.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie – zainstalowanie monitorów interaktywnych i zmienia ułożenie okablowania do monitorów.
Zmienia schemat ideowy systemu nagłośnienia i podłączenia tablic interaktywnych dla sal lekcyjnych na schemat ideowy systemu nagłośnienia i podłączenia monitorów interaktywnych dla sal lekcyjnych.
Wytyczne do schematu: okablowanie audio, hdmi, usb (powyżej 3 m zastosowanie aktywnego przedłużacza – repeater USB), 230 V od monitora do biurka nauczyciela wyprowadzone na ścianie gdzie ma być zawieszony monitor na wysokości od podłogi 120 cm na środku monitora.
Wówczas okablowanie do monitorów powinno być ułożone zgodnie ze schematem ideowym systemu nagłośnienia i podłączenia tablic interaktywnych dla sal lekcyjnych.
Należy jedynie zmienić schemat ideowy systemu nagłośnienia i podłączenia tablic interaktywnych dla sal lekcyjnych na schemat ideowy systemu nagłośnienia i podłączenia monitorów interaktywnych dla sal lekcyjnych.
Wytyczne do schematu: okablowanie audio, hdmi, usb (powyżej 3 m zastosowanie aktywnego przedłużacza – repeater USB), 230 V od monitora do biurka nauczyciela wyprowadzone na ścianie gdzie ma być zawieszony monitor na wysokości od podłogi 120 cm na środku monitora.
Proszę o informację czy wyposażenie radiowęzła w głośniki, regulator głośności, matrycę miksującą, wielostrefowy kontroler naścienny, wzmacniacze cyfrowe, odtwarzacz multimedialny, stację kontrolną z mikrofonem jest w zakresie zadania.

Odpowiedź:
W zakres zadania nie wchodzi wyposażenie radiowęzła w głośniki, regulator głośności, matrycę miksującą, wielostrefowy kontroler naścienny, wzmacniacze cyfrowe, odtwarzacz multimedialny, stację kontrolną z mikrofonem należy jedynie poprowadzić okablowanie.


Informacja z otwarcia ofert

Oferta Nr 1

"KANROD" Dariusz Dorna     Al. Zamkowa 17a, 64-730 Wieleń
 cena - 23.900.000,00 zł brutto           okres gwarancji 60 m-cy

Oferta Nr 2
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek.
cena – 22.552.145,60 zł brutto          okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta Nr 3
Konsorcjum firm:
Lider  -  PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o.
Partner Konsorcjum -  PTB NICKEL Sp. z o.o.
ul. Obornicka 6B, Jelonek, 62-002 Suchy Las
Cena 24.296.708,47 zł brutto           okres gwarancji 60 m-cy

Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol Poznań” Sp. z o.o.
ul. W. Jankowskiego 12, 61-248 Poznań
Cena  - 32.964.000,00 zł brutto          okres gwarancji 60 m-cy
 

Oferta Nr 5
METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków.
Cena -  22.032.570,57 zł brutto        okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta Nr 6
AGMA Sp. z o.o. ul. Poznańska 103, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Cena – 24.575.400,00 zł brutto         okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta Nr 7
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.
Cena – 26.494.200,00 zł brutto        okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta Nr 8
 LEPIKO Sp. z o.o.  Skórzewo ul. Skórzewska  19
Cena – 24.095.700,00 zł brutto                     okres gwarancji 60 m-cy

Oferta Nr 9
Constructo Sp. z o.o. sp.k. Rogóewko 6A, 87-162 Lubicz
Cena – 20.957.185,26 zł brutto.  Okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta Nr 10
Wojtkowiak Sp. z o.o. ul. Kopernika 37, 64-600 Oborniki
Cena – 20.975.531,10                 okres gwarancji 60 m-cy

Oferta Nr 11
Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy Sławomir Lisiewicz,
Stróżewo 36,  64-800 Chodzież
Cena – 23.339.000,00 zł brutto    okres gwarancji 60 m-cy.

Oferta Nr 12
Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Młodych 78A, 64-920 Piła
Cena – 25.765.104,03 zł brutto       okres gwarancji 60 m-cy.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 17.634.572,11 zł brutto.

Termin płatności  -  30 dni od daty dostarczenia faktury.
Termin realizacji   -   31.07.2020 roku.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej    

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Nr 9 złożona przez:

CONSTRUCTO Sp. z o.o. Sp. k . Rogówko 6A, 87-162 Lubicz

z ceną  20.957.185,26  zł brutto i oferowanym okresem gwarancji - 60 miesięcy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.
Zamawiający na podstawie Uchwał Rady Gminy Rokietnica Nr VII/64/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok oraz Uchwały Nr VII/65/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-2029 z dnia 25 marca 2019 roku zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia  do ceny oferty najkorzystniejszej.
 Do   postępowania zostało złożonych 12 ofert przetargowych.
Oferta Nr 1
"KANROD" Dariusz Dorna  Al. Zamkowa 17a, 64-730 Wieleń
Liczba punktów w kryterium cena -  52,61
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 92,61

Oferta Nr 2
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek.
Liczba punktów w kryterium cena -  55,76
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 95,76

Oferta Nr 3
Konsorcjum firm:
Lider  -  PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o.
Partner Konsorcjum -  PTB NICKEL Sp. z o.o.
ul. Obornicka 6B, Jelonek, 62-002 Suchy Las
Liczba punktów w kryterium cena -  51,75
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 91,75

Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol Poznań” Sp. z o.o.
ul. W. Jankowskiego 12, 61-248 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena -  38,15
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 78,15

Oferta Nr 5
METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków.
Liczba punktów w kryterium cena -  57,07
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 97,07

Oferta Nr 6
AGMA Sp. z o.o. ul. Poznańska 103, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Liczba punktów w kryterium cena – 51,16
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 91,16

Oferta Nr 7
Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań.
Liczba punktów w kryterium cena -  47,46
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 87,46

Oferta Nr 8
 LEPIKO Sp. z o.o.  Skórzewo ul. Skórzewska  19
Liczba punktów w kryterium cena -  52,18
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 92,18

Oferta Nr 9
Constructo Sp. z o.o. sp.k. Rogówko 6A, 87-162 Lubicz
Liczba punktów w kryterium cena - 60 
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem - 100

Oferta Nr 10
Wojtkowiak Sp. z o.o. ul. Kopernika 37, 64-600 Oborniki
Oferta nie podlegała ocenie.

Oferta Nr 11
Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy Sławomir Lisiewicz,
Liczba punktów w kryterium cena – 53,88 
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 93,88

Oferta Nr 12
Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Młodych 78A, 64-920 Piła
Liczba punktów w kryterium cena -  48,80
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 88,80

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej    

W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez firmę CONSTRUCTO Sp. z o.o. Sp. k. Rogówko 6A, 87-162 Lubicz, Zamawiający Gmina Rokietnica unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.03.2019 roku złożonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy.”

Z up. Wójta
/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta


Rokietnica, dnia 24.04.2019 r.

Anulowanie wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zawiadomienie o  ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.    

 

Zamawiający  działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) dalej Pzp  po odstąpieniu od zawarcia umowy  w dniu 10.04.2019 roku przez firmę Constructo  Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rogówko 6A, 87-162 Lubicz i na skutek wycofania  odwołania od wyboru oferty najkorzystniejszej złożonego do KIO  przez firmę METROLOG Sp. z o.o. anuluję czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.03.2019 roku i  dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert -   złożonej przez Wykonawcę;

METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

z ceną  22.032.570,57 zł brutto i oferowanym okresem gwarancji - 60 miesięcy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający na podstawie Uchwał Rady Gminy Rokietnica: Nr VIII/68/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok oraz  Nr VIII/69/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019 - 2029 z dnia  15 kwietnia 2019 roku zwiększył kwotę  przeznaczoną  na realizację zamówienia  do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

 
Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2019-05-14)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-05-14 14:48:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-05-14 14:49:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417