☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu>>>kliknij tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 1. Statut Gminy.
 2. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019.
 3. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2019 rok.
 4. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2019 rok.
 5. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20.12.2018r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019 – 2029.
 6. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-2029.
 7. Uchwała SO-0952/50/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.12.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2019 rok.
 8. Uchwała SO-0957/50/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.12.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2019-2029.
 9. Uchwała SO-0951/83/D/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.12.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokietnica w 2019 roku.
 10. Uchwała Nr SO-0951/23/D/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15.01.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokietnica w 2019 roku.
 11. Uchwała Nr SO-0951/27/P/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15.01.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rokietnica.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 13. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rokietnica za rok 2018.
 14. Sprawozdania za IV kwartał 2018 roku: RB NDS, RB Z, RB N, RB 27S, RB 28S, RB UZ, RB PDP, RB ST.
 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu.
 16. Zaświadczenie Regon Gminy.
 17. Zaświadczenie NIP Gminy.
 18. Zaświadczenie z Urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych.
 19. Zaświadczenia z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
 20. Zestawienie zaciągniętych przez Gminę kredytów bankowych – stan na dzień 31.12.2018r.
 21. Formularz ofertowy
 22. Przepisy i instrukcja dotycząca JEDZ.
 23. Klucz publiczny do szyfrowania ofert.
 24. ID postępowania
 25. Informacja nt grupy kapitałowej

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech



Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.05.2019 r. - kliknij tutaj

Odpowiedź na pytanie nr 11 
Prosimy o udostępnienie aktualnego zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy - kliknij tutaj

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2019 r. - kliknij tutaj

Jednocześnie prosimy o udostępnienie dokumentu powołującego Skarbnika - kliknij tutaj


Informacja z otwarcia ofert:

Do postępowania złożono 2 oferty przetargowe.

1.  Bank Gospodarstwa Krajowego,  al.  Aleje Jerozolimskie 7,  00-955 Warszawa (siedziba)
 Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
Cena (wartość odsetek) 1.350.258,80 PLN
Marża banku w wysokości - 0, 86%
Termin uruchomienia kredytu wyniesie 1 dzień roboczy od podpisania umowy.

2. Bank Polskiej Spółdzielczości  S.A. oddział w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 19b,  85-171 Bydgoszcz
Cena (wartość odsetek) -1.272.047,68 PLN
Marża banku w wysokości 0,71%

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  1.410.139,00 PLN.


Rokietnica, dnia 18.06.2019 rok


Rokietnica, 26.06.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Udzielenie kredytu długoterminowego”.

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrał ofertę  nr 2 złożoną przez:
 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Oddział w Bydgoszczy
 ul. Wojska Polskiego 19 85-171 Bydgoszcz

z ceną (wartość odsetek ) brutto  w wysokości 1.272.047,68 PLN.
Oprocentowanie dla stawki WIBOR 3M z dnia 02.04.2019 roku o wartości 1,72%
oraz marży banku w wysokości 0,71%.
Termin uruchomienia kredytu wyniesie 1 dzień roboczy od podpisania umowy.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania zostały złożone dwie oferty.
Oferta Nr 1.
Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (siedziba)
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski ul. Składowa 5,61-888 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 56,52
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin uruchomienia kredytu – 40
Łączna ilość otrzymanych punktów – 96,52
Oferta Nr 2
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.   Oddział w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 19b, 85-171 Bydgoszcz
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin uruchomienia kredytu – 40
Łączna ilość otrzymanych punktów – 100

Z up. Wójta

mgr inż. Arkadiusz Klapiński

Zastępca Wójta

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-06-26 09:06:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-06-26 11:40:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417