☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23.07.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Nr FZ.524.1.2019

Rokietnica, dn.23-07-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 lipca 2019 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1.        Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:

  1. Danuta Potrawiak – Przewodniczący Komisji;
  2. Katarzyna Paulus – Skarbnik Gminy;
  3. Zdzisław Smól – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
  4. Tomasz Wierzbicki – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
  5. Agnieszka Antczak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

§ 2.        Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 3.        Nadaję Regulamin Pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.        Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 65/2019
     Wójta Gminy Rokietnica
    z dnia 23 lipca 2019 roku

 

REGULAMIN PRACY

Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 1. 1. Wójt powołuje Komisję Konkursową do oceny ofert liczącą 5 członków i ustala jej skład osobowy.

2. W posiedzeniach Komisji Konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 3 członków składu Komisji.

3. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej w jakikolwiek sposób związani z oferentem.

4. Komisja Konkursowa może zaprosić do uczestnictwa osobę z głosem doradczym, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

§ 2. 1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do pisemnego sporządzenia oceny oferty oraz stanowiska Komisji wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.

2. Komisja Konkursowa podczas oceny wniosku stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub innych przepisach, w tym
 w Rocznym Programie Współpracy. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zostały określone z Zarządzeniu nr 13/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2019 roku
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

3. Do każdej podlegającej opiniowaniu oferty Komisja Konkursowa powinna załączyć kwestionariusz oceny oferty oraz stanowisko Komisji Konkursowej.

4. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta Gminy Rokietnica.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy Rokietnica i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecenia realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

§ 3. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.rokietnica.pl (w zakładce: DLA MIESZKAŃCA/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/KOMUNIKATY-INFORMACJE) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica.

§ 4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rokietnica z 23.07.2019 r. >>> LINK

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2019-07-25 13:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2019-07-25 13:44:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1362911