o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 90/25, 90/27 i 90/29 wraz z prognozą oddziaływania na środowisk

Rokietnica, dnia 23.01.2020 r.

RZP.6721.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 90/25, 90/27 i 90/29 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 90/25, 90/27 i 90/29 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.01.2020 r. do 28.02.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pokój nr 7 w godzinach przyjmowania interesantów tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.02.2020 r. o godz. 14.00 w sali nr 13 w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica na adres Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, e-mail: urzad@rokietnica.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Na podstawie art. 17a Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.), informuję, że dane osobowe zawarte we wnioskach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Administratorem tych danych jest Wójt Gminy Rokietnica (Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica). Złożone wnioski - po ich zanonimizowaniu - będą przekazywane przez Wójta Gminy Rokietnica do uprawnionych podmiotów na potrzeby realizacji procedury planistycznej.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Rokietnica znajduje się na stronie bip.rokietnica.pl (Urząd Gminy > RODO).

 

WÓJT GMINY ROKIETNICA

Załączniki:

1. Prognoza oddziaływania na środowisko

2. Projekt uchwały

3. MPZP mapa

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2020-01-23 09:21:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-01-29 13:54:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki