Petycje 2020

Petycje 
wniesione w trybie przewidzianym Ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Data wpływu: 20.01.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: osoba fizyczna

W sprawie: poprawy warunków na drodze dojazdowej do miejscowości Sepno oraz zmiany administracyjnej wsi Sepno.

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2) Wezwanie do uzupełnienia i złożenia wyjaśnień w sprawie petycji.

3) Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ zgodnie z wezwaniem nie dokonano uzupełnienia petycji.


Data wpływu: 23.04.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: osoba prawna

W sprawie: próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała. Podmiot składający niniejszą prośbę ma na myśli nowoczesne -  bezkontaktowe systemy pomiaru temperatury Interów z odczytem na monitorze - pozwalające poprzez zdalny odczyt ochronę w relacjach Urzędnik/Interesant - Nauczyciel/Uczeń – Pracodawca/Pracownik w miejscu pracy na terenie gminy.

Treść pisma: scan petycji,

Załączniki do petycji: 1, 2.

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2) Zgodnie §2 niniejszej Prośby/Petycji - mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów, petycja została przekazana właściwym jednostkom. 

3) Odpowiedź na petycję.


Data wpływu: 26.06.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: osoba prawna

W sprawie: Jawność i Transparentność w Gminach - dot. uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków i stosowanych do tego środków i technologii

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2) Odpowiedź na petycję.


Data wpływu: 10.08.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Pani Lidia Kit

W sprawie: budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Szamotulska z Trakt Napoleoński oraz drogi rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych, wzdłuż ulicy Trakt Napoleoński w stronę wsi Pamiątkowo  

Treść pisma: scan petycji, zał. mapa

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2) Odpowiedź na petycję.


Data wpływu: 21.10.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: osoba prawna

W sprawie: podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do poprawy infrastruktury stadionu piłkarskiego znajdującego się w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej   

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Rokietnica.

2) Odpowiedź na petycję.


Data wpływu: 14.12.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Pan Arkadiusz Rakoczy

W sprawie: pilnego przyjęcia uchwały zgodnie z przesłaną treścią

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Data wpływu: 14.12.2020 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Pan Piotr Sterkowski

W sprawie: pilnego przyjęcia uchwały zgodnie z przesłaną treścią

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Rokietnica, dn. 25.05.2021 r

Nr RO.152.4.2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2020 
przez Wójta Gminy Rokietnica

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Wójta Gminy Rokietnica wpłynęło 5 petycji.

Na stronie internetowej (http://bip.rokietnica.pl w zakładce: Rejestry i Ewidencje / Petycje) zamieszczono informację o sposobie załatwienia 5 petycji oraz ich odwzorowanie cyfrowe (skan).

Autorzy petycji jednokrotnych wnosili o:

  • poprawy warunków na drodze dojazdowej do miejscowości Sepno oraz zmiany administracyjnej wsi Sepno;
  • próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych
    z wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała. Podmiot składający niniejszą prośbę ma na myśli nowoczesne -  bezkontaktowe systemy pomiaru temperatury Interów z odczytem na monitorze - pozwalające poprzez zdalny odczyt ochronę w relacjach Urzędnik/Interesant - Nauczyciel/Uczeń – Pracodawca/Pracownik w miejscu pracy na terenie gminy;
  • Jawność i Transparentność w Gminach - dot. uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków i stosowanych do tego środków i technologii;
  • budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Szamotulska z Trakt Napoleoński oraz drogi rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych, wzdłuż ulicy Trakt Napoleoński w stronę wsi Pamiątkowo;
  • podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do poprawy infrastruktury stadionu piłkarskiego znajdującego się w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej.

W 2020 roku do wiadomości Wójta Gminy Rokietnica wpłynęła jedna petycja skierowana do Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań w sprawie budowy północnego układu komunikacyjnego Metropolii Poznańskiej.

 

/-/ Z up. Wójta Gminy
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy 

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-02-04 08:17:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2021-05-25 13:22:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki