☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Węzeł przesiadkowy Rokietnica

UE

 

Węzeł przesiadkowy Rokietnica 

Ogłoszenie o zamówieniu >>kliknij tutaj

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>kliknij tutaj

 

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy >>kliknij tutaj

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

ZAŁĄCZNIKI spis treści

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr XXXV/292/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zal_01_MPZP_U_2013_292_XXXV

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr LI/477/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Zal_02_MPZP_U_2018_477_LI

3. Kopia decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 41/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zal_03_DLICP_41_2017

Zal_03_DLICP_41_2017_zalacznik

4. Kopia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-II.4207.50.2017.ZP.17 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zal_04_DoSU_2017-08-11

5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek nr 326/21, 326/23, 326/13, 230/1, 230/7, obręb Rokietnica, gm. Rokietnica.

Zal_05_Wypis

Zal_05_Wyrys

6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zal_06 Oświadczenie

7. Mapa zasadnicza nieaktualizowana.

Zal_07_Mapa_01

Zal_07_Mapa_02

8. Koncepcja architektoniczna zabudowy terenów dworca w Rokietnicy autorstwa pracowni MENUO Julia Stryjska-Banaszak z grudnia 2016 r. wraz z aktualizacją z listopada 2018 r.

Zal_08_Koncepcja_00_TYTULOWA

Zal_08_Koncepcja_01_PZT

Zal_08_Koncepcja_02_NOWY BUDYNEK DWORCA_1

Zal_08_Koncepcja_03_NOWY BUDYNEK DWORCA_2

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_1

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_2

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_3

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_4

Zal_08_Koncepcja_04_WIZUALIZACJA_5

 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy [doc] [pdf]

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [doc] [pdf]

Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [doc] [pdf]

Załącznik nr 5. Informacja na temat grupy kapitałowej [doc] [pdf]

Załącznik nr 6.1. Wykaz robót budowlanych [doc] [pdf]

Załącznik nr 6.2. Wykaz usług [doc] [pdf]

Załącznik nr 7.1. Wykaz osób (do realizacji robót budowlanych) [doc] [pdf]

Załącznik nr 7.2. Wykaz osób (do opracowania dokumentacji) [doc] [pdf]

Załącznik nr 8. Wzór umowy [doc] [pdf]

 

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica


Rokietnica, dnia 16.05.2019 r.

 

Działając na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Pytanie 1
 Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca w swojej ofercie ma zawrzeć koszt systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem informacji wizualnej na wyświetlaczach?

Odpowiedź;
Nie – na etapie projektowym należy uzgodnić odpowiednie okablowanie dla systemu.
Wyświetlacze nie wchodzą w zakres opracowania i zostaną dostarczone przez PKP.

Pytanie 2 

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca w swojej ofercie ma wycenić:

- system automatycznych zapowiedzi głosowych w języku polskim oraz w językach obcych,

Odpowiedź;
Należy przewidzieć zapowiedzi głosowe w budynku poczekalni.

- system nagłośnienia dworca gwarantujący wysoką zrozumiałość mowy w każdym miejscu,  

Odpowiedź;
Tak. W obrębie budynku dworca - w zakresie opracowania.

-wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu nowoprojektowanego dworca?
Odpowiedź
Tak, należy wykonać instalacje fotowoltaiczne .

 - systemy niskoprądowe zwiększające bezpieczeństwo takie jak: monitoring CCTV, SSWiN,
system KD.?
Odpowiedź;
Tak. Należy wykonać systemy niskoprądowe.

-Stacje ładowania samochodów elektrycznych przy stanowiskach postojowych dla samochodów osobowych (5 szt.).?
Odpowiedź;
Tak  5 szt. Wyposażone w ładowarki szybkiego ładowania.

- Stosowanie systemu informacji fakturowej dla zwiększenia orientacji przestrzennej osób z ograniczeniami percepcji wzroku poprzez zastosowanie zróżnicowanych faktur nawierzchni, w tym faktur kierunkowych, uwagi oraz ostrzegawczych. ?
Odpowiedź;

Wg norm i przepisów dla budynków użyteczności publicznej, w tym dworców.

- Zastosowanie koloru jako informacji poprzez zróżnicowanie kolorystyczne stosowanych nawierzchni, w tym wyróżnienia kolorystycznego pasów kierunkowych i nawierzchni ostrzegawczych oraz poprzez zastosowanie kontrastujących kolorów stopni schodów i posadzek?
Odpowiedź;
Nie.

-  Zastosowanie materiałów antypoślizgowych na posadzkach zewnętrznych ciągów komunikacyjnych i na posadzkach w budynku.?  -- Zastosowanie krawężników naprowadzających w ciągu zatok autobusowych i pętli autobusowej?
Odpowiedź;
Tak wg norm  i przepisów dla budynków użyteczności publicznej.

- Zastosowanie kontrastowych pasów z piaskowanego szkła lub białej folii na szklanych osłonach wiat przystankowych? 

Odpowiedź

Wg docelowego projektu.

- Zastosowanie ławek z podłokietnikami zlokalizowanych w sposób umożliwiających zaparkowanie wózka oraz zapewniający swobodę przejścia użytkowników ciągu pieszego. Zastosowanie dodatkowych „przysiadaków”. ?
Odpowiedź

Nie
- Obniżenie poziomu jednego okienka kasy / punktu informacyjnego do poziomu umożliwiającego obsługę osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. ?
Odpowiedź;
Nie.
- Zainstalowanie pętli induktofonicznej oraz punktu informacji fonicznej. ?
Odpowiedź:
Nie.

- Zastosowanie dualnych tablic informacyjnych (informacja tekstowa i obrazkowa)?
Odpowiedź;
tak

 - Zastosowanie napisów w formie negatywowej (jasne znaki na ciemnym tle).?
Odpowiedź
Nie

-  Zastosowanie dodatkowych inskrypcji na tablicach informacyjnych w alfabecie Braille’a?
Odpowiedź;
Nie.

- Montaż dodatkowych rozkładów jazdy w obrębie wiat przystankowych oraz dworca kolejowego na wysokości wzroku osoby siedzącej na wózku inwalidzkim (ok. 90cm).?
Odpowiedź
Nie

- Zastosowanie sterowanych automatycznie drzwi wejściowych do budynku dworca?
Odpowiedź
Tak

- Zastosowania Inteligentnego Systemu Transportu w obrębie węzła przesiadkowego z wykorzystaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,?
Odpowiedź:
Nie

- Zastosowania odnawialnych źródeł pozyskiwania energii (OZE), np. z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych?
Odpowiedź
Tak

- wszystkie inne wynikające z zapisów PFU odnośnie innowacyjności ?
Odpowiedź

Tak. Należy zrealizować elementy w zakresie opisanym w PFU.

 

Wszystkie te zapisy znalazły się w PFU jako "dobre praktyki projektowania" jednak te rzeczy mogą stanowić przeważający  udział kosztów w stosunku do całej wartości inwestycji. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał ich zastosowania?

Odpowiedź

Tak. Należy zrealizować elementy w zakresie opisanym w PFU.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójt Gminy Rokietnica


Rokietnica, dnia 21.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Do postępowania złożono 6 ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

     13.698.000,00

a) łączna cena za prace projektowe

      1.750.000,00

b) łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    11.935.700,00

c) łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            12.300,00

Okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach

        60 miesięcy

Oferta Nr 2
Konsorcjum firm:
Lider;  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, Koło
Partner:  Jan Marzantowicz  Biuro Inżynierskie  64-800 Chodzież, Osiedle Widok nr 27

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

   12.470.190,40

a) łączna cena za prace projektowe

       590.400,00

b) łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    11.855.190,40

c) łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

         24.600,00

Okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach

        60 miesięcy

Oferta Nr 3
INFRAKOM KOSCIAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64- 000 Kościan

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

    12.876.870,00

a) łączna cena za prace projektowe

         590.000,00

b) łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    12.272.870,00

c) łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

          14.000,00

Okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach

        60 miesięcy

Oferta Nr 4
INFRADROG CHODZIEŻ SP. Z O.O. SP. K. UL. KS. KSYCKIEGO 6B/1, 64-800 CHODZIEŻ

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

  13.464.227,08

a) łączna cena za prace projektowe

        553.500,00

b) łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    12.899.657,08

c) łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            11.070,00

Okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach

       60 miesięcy

Oferta Nr 5
Konsorcjum firm:
LIDER:. YOCAM SP. Z O.O. UL. ŚWIERKOWA 29, 62-090 ROSTWOROWO
PARTNER:  VIEGEN BIS SP. Z O.O., UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ 108, 60-465 POZNAŃ

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

  14.490.000,00

a) łączna cena za prace projektowe

        1.500.000,00

b) łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    12.970.000,00

c) łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            20.000,00

Okres gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach

       60 miesięcy


Oferta Nr 6
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36, 64-800 Chodzież

Całkowita wartość zamówienia (zł brutto)
w tym:

 14.644.000,00

a) łączna cena za prace projektowe

        615.000,00

b) łączna cena za wykonanie robót budowlanych

    13.930.600,00

c) łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego

            98.400,00

Okres gwarancji i rękojmi  w pełnych miesiącach

     60 miesięcy


  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
  13.878.977,13 zł brutto.
  Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.


UE

Rokietnica, dnia 12.06.2019 r.

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Nr 2 złożona przez Konsorcjum firm w składzie:

Lider:      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Partner:  Jan Marzantowicz Biuro Inżynierskie, Osiedle Widok nr 27, 64-800 Chodzież

z ceną 12.470.190,40  zł brutto (słownie złotych: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt 40/100) w tym:

- łączna cena za prace projektowe  590.400,00 zł brutto,

- łączna cena za wykonanie robót budowlanych 11.855.190,40 zł brutto,

- łączna cena za pełnienie nadzoru autorskiego  24.600,00 zł brutto,

i oferowanym okresem gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Do postępowania zostało złożonych 6 ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
PUB „BRUKPOL”  s.c. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski
Liczba punktów w kryterium cena – 54,62
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 94,62

Oferta Nr 2
Konsorcjum firm:
Lider:      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
Partner:  Jan Marzantowicz Biuro Inżynierskie, Osiedle Widok nr 27, 64-800 Chodzież
Liczba punktów w kryterium cena – 60,00
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji i rękojmi – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 100

Oferta Nr 3
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Liczba punktów w kryterium cena – 58,10
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji i rękojmi – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 98,10

Oferta Nr 4
INFRADROG Chodzież Sp. z o.o. Sp.k. ul. Ks. Ksyckiego 6B/1, 64-800 Chodzież
Liczba punktów w kryterium cena – 55,57
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji i rękojmi – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 95,57

Oferta Nr 5
Konsorcjum firm:
Lider:     Yocam Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Partner: Vigen Bis Sp. z o.o. ul. Janiny Omańkowskiej 108, 60-465 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena – 51,63
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji i rękojmi – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 91,63

Oferta 6
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież
Liczba punktów w kryterium cena – 51,09
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji i rękojmi – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 91,09

Wójt Gminy Rokietnica
/-/ Bartosz Derech

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 08:55:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 08:56:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417