☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa ulic Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Załączniki do SIWZ:

     2.1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1

     2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

     2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3

     2.4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     2.5. Wykaz robót - załącznik nr 5

     2.6. Wzór umowy - załącznik nr 6
 

3. Dokumentacja:

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1.
W  dokumentacji pn.: „Tom 01- Projekt zagospodarowania terenu” wskazano, że częścią zadania jest oświetlenie drogowe, którego nie ma w opisie przedmiotu zamówienia i w kosztorysie ofertowym.
Prosimy o wyjaśnienie czy oświetlenie drogowe pozostaje w przedmiocie zamówienia
i w jakim zakresie.
Odpowiedź
Wykonanie  oświetlenia drogowego  nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2
W w.w. dokumentacji podano również, że należy wykonać zabezpieczenie rurami osłonowymi, dwudzielnymi istniejącą infrastrukturę. Ich lokalizację wskazano na planie zagospodarowania ale nie ujęto w kosztorysie ofertowym.

Prosimy o wyjaśnienie czy oświetlenie drogowe pozostaje w przedmiocie zamówienia
 i w jakim zakresie.
Odpowiedź
Wykonanie oświetlenia drogowego nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3
 W tej samej dokumentacji znajduje się zapis „w celu ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego niezbędne jest prowadzenie badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem przedmiotowego terenu”. Pozwolenie na prowadzenie prac straciło ważność 30.12.2018. Czy Zamawiający posiada kolejne pozwolenie na prowadzenie prac oraz w jaki sposób ująć je w kosztorysie ofertowym?
Odpowiedź
Aktualne pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych Gmina przekaże Wybranemu Wykonawcy. Wykonane prace Wykonawca wyceni w ofercie przetargowej rozliczanej w sposób ryczałtowy. 
Współrzędne geodezyjne miejsca prowadzenia badań archeologicznych: x-516 552, y-34925 powierzchnia badań archeologicznych: kanalizacja deszczowa dłu.ok.250m, gł. do 2,0m i szer. ok.0,8m; nawierzchnia ulic dł.996m, szer.ok.10,0 m.

Pytanie 4.
Porównując poz. 24 i 25 dotyczące wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej Wykonawca zauważył niezgodności w wartości przedmiaru. Prosimy o wyjaśnienie czy ilości oraz jednostki w tych pozycjach są prawidłowe.
Odpowiedź:
W poz. 24 przedmiaru:       błędnie określono zakres jest  „359,000m2- grubości 10 cm”.
                     powinno być „359,000m3- grubości min.10 cm.”

Poz.25 przedmiaru określona prawidłowo.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Arkadiusz Klapiński

Zastępca Wójta

                                 Informacja z otwarcia ofert
Oferta Nr 1
PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Piaski
Cena – 1.856.449,47    okres gwarancji – 60 m-cy

Oferta Nr 2
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Cena – 1.510.624,98 zł brutto.             Okres gwarancji – 60 m-cy.

0ferta Nr 3
Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa  Dariusz Białobrzycki
Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Cena – 2.399.789,32 zł brutto.             Okres gwarancji – 60 m-cy.
Oferta Nr 4
ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.
Osiedle Cechowe 31 64-840 Budzyń
Cena – 2.290.186,88 zł brutto.            Okres gwarancji  60  m-cy.
Oferta Nr 5
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

Cena – 1.389.500,00  zł brutto           Okres gwarancji  60  m-cy.

Oferta Nr 6
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak
ul. Świętojańska 7 , 64-310 Lwówek
Cena – 1.810.736,35 zł brutto               Okres gwarancji – 60 m-cy.
Oferta Nr 7
Konsorcjum firm;
Lider:   DANKAR Usługi Budowlane Wod.Kan. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
Partner: Bimex Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Fabryczna 7,  64-610 Rogoźno
Cena – 1.955.995,91 zł brutto              Okres gwarancji – 60 m-cy.
Oferta Nr 8

RBD SYSTEM Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Cena  - 1.783.500,00 zł brutto              Okres gwarancji – 60 m-cy.
Oferta Nr 9

OPTIMO Krzysztof Huliński ul. Św. Wawrzyńca 3/33, 60-539 Poznań

Cena – 2.000.000,00 zł brutto            Okres gwarancji 60  m-cy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.123.850,00 zł brutto.

Rokietnica, dnia 09.08.2019 r.


Rokietnica, dnia 29.08.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa ulic Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu”

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 5  złożona przez firmę:

                             YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

                               z ceną: 1.389.500,00 zł brutto   i  okresem  gwarancji  60 m-cy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Rokietnica  Nr XIII/102/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Zamawiający zwiększył środki przeznaczone w budżecie Gminy na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania złożono 9 ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Piaski
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 44,90
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem ilość otrzymanych punktów – 84,90

Oferta Nr 2
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 55,19
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 95,19

0ferta Nr 3
Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa  Dariusz Białobrzycki
Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena - 34,74
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 74,74

Oferta Nr 4
ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.  Osiedle Cechowe 31,  64-840 Budzyń
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 36,40
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 76,40

Oferta Nr 5
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100,00

Oferta Nr 6
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak
ul. Świętojańska 7 , 64-310 Lwówek
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 46,04
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 86,04

Oferta Nr 7
Konsorcjum firm;
Lider:   DANKAR Usługi Budowlane Wod. Kan. i C.O. Kosztorysowanie
Danuta Pyssa  Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
Partner: BIMEX Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Fabryczna 7,  64-610 Rogoźno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 42,62
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 82,62

Oferta Nr 8
RBD SYSTEM Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 46,74
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 86,74

Oferta Nr 9

OPTIMO Krzysztof Huliński ul. Św. Wawrzyńca 3/33, 60-539 Poznań
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Z up. Wójta
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 08:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 08:57:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417