☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadzór inwestorski - Budowa nowego budynku dworca kolejowego, budowa parkingów, przebudowa układu drogowego w ramach realizacji zadania Węzeł przesiadkowy Rokietnica

UE

 

Nadzór inwestorski  - Budowa nowego budynku dworca kolejowego, budowa parkingów, przebudowa układu drogowego w ramach realizacji zadania "Węzeł przesiadkowy Rokietnica"
 
Ogłoszenie o zamówieniu >>kliknij tutaj
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>kliknij tutaj
 
Załączniki do specyfikacji:
 
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
 
 
 
 
Załącznik nr 5. Wykaz usług
 
Załącznik nr 6. Wykaz osób 
 
Załącznik nr 7. Wzór umowy
 
 
/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

UE

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie:

Proszę o informacje jakie załączniki mają być wysłane razem z ofertą na Nadzór inwestorski – Budowa nowego budynku dworca kolejowego, budowa parkingów, przebudowa układu drogowego w ramach realizacji zadania  „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”.

SIWZ jest w tym aspekcie niejednoznaczny, raz podaję się że dokumenty mają być wysyłane w terminie do 5 dni po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a później że są one wymagane razem z ofertą. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:
I. Do oferty ( zgodnie z wzorem zał. Nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza  dokumenty:.

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (zgodne z wzorem zał. nr 2 do SIWZ)

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - (zgodne z wzorem zał. Nr 3 do SIWZ).

3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania (tylko w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji.)

4.  Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( albo inny dokument ) służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów przez podmiot trzeci ( tylko w przypadku korzystania  z potencjału osób trzecich).

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający zastosował tzw. „procedurę odwróconą” (art. 24aa Ustawy),  zgodnie z którą  Zamawiający na podstawie art.26 ust.2 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Z up. Wójta
/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

UE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.)  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Termin składania ofert:  07.10.2019r. godz. 11: 00
  2. Termin otwarcia ofert:   07.10.2019r.  godz. 11:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia; 226.283,00 brutto.
  4. Zestawienie złożonych ofert:

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena
zł brutto

Doświadczenie

Insp. nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych -ilość nadzorów

Doświadczenie insp. Nadzoru w zakresie robót drogowych – ilość nadzorów

  1.  

Specjalistyczne Biuro
Inwestycyjno – Inżynierskie
PROSTA-PROJEKT
Piotrkowice
ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

409.577,70

3

2

2.

 

 

  „PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak
ul. Porazińskiej 52/1
60-195 Poznań

196.800,00

3

2

3.

Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH”
mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9
56-120 Brzeg Dolny

150.000,00

3

2

4.

Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO  INVEST Sp. z o.o. 
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.

350.550,00

3

2

5.

EKOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. Budziszyńska 35/1
54-434 Wrocław

560.880,00

3

2

6.

Agencja Inwestycyjna
Terra Sp. z o.o. i wspóln. s.k.
ul. Botaniczna 24/3
60-586 Poznań

318.570,00

4

4

7.

Budconsult
Doradztwo Budowlane
ul. Chrobrego 29
64-720 Lubasz

146.370,00

3

2

8.

BBF Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań

230.010,00

3

2

9.

SABRE
Tomasz  Szabelski
ul. Osiedlowa 5
62-050 Mosina

168.000,00

3

2

10.

MD – Projekt
Kompleksowe Usługi Inżynierskie
Dariusz Śródecki
ul. Półwiejska 5
62-025 Kostrzyn

113.160,00

3

2

11.

KKBud Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

135.300,00

3

2

Halina Wroniecka

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


ZP.271.14.2019

Rokietnica, dnia  30.10.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) dalej  ustawa lub Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Nr 10 złożona przez:

MD – Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki
ul. Półwiejska 5, 62 – 025 Kostrzyn.

z ceną 113.160,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt)
 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do   postępowania  złożono  11  ofert przetargowych.

 

Oferta Nr 1

Specjalistyczne Biuro  Inwestycyjno – Inżynierskie  PROSTA-PROJEKT 
Piotrkowice  ul. Kielecka 37,  26-020 Chmielnik
Liczba otrzymanych punktów w kryterium:

1. Cena – 16,58

2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 30

3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 56,58

 

Oferta Nr 2

„PRO-BUD”  Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane
Krzysztof Kaźmierczak,  ul. Porazińskiej 52/1,  60-195 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium:
1. Cena – 34,50

2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 20

3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 64,50

 

Oferta Nr 3

Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9,   56-120 Brzeg Dolny

Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Oferta Nr 4

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO  INVEST Sp. z o.o. 
ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium:
1. Cena – 19,37

2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 30

3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10
Ogółem liczba uzyskanych punktów – 59,37

 

Oferta Nr 5

EKOCENTRUM Sp. z o.o. 
ul. Budziszyńska 35/1,  54 - 434 Wrocław

Liczba otrzymanych punktów w kryterium:
1. Cena – 12,10

2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 0

3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10
Ogółem liczba uzyskanych punktów – 22,10

 

Oferta 6

Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy  s. k. 
ul. Botaniczna 24/3,  60-586 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium:
1. Cena –21,31

2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 30

3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10
Ogółem liczba uzyskanych punktów – 61,31

 

Oferta 7

Budconsult,  Doradztwo Budowlane, 
ul. Chrobrego 29,  64 - 720 Lubasz

Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Oferta 8

BBF Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium:
1. Cena –29,52

2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 30

3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10
Ogółem liczba uzyskanych punktów – 69,52

 

Oferta 9

SABRE,  Tomasz  Szabelski 
ul. Osiedlowa 5, 62- 050 Mosina

Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Oferta 10

MD - Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki
ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn

Liczba punktów w kryterium:
1. Cena – 60
2. Doświadczenie inspektora nadzoru w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  – 30
3. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - 0
Ogółem liczba uzyskanych punktów - 90

 

Oferta 11

KKBud Sp. z o.o. 
ul. Św. Michała 43,   61-119 Poznań

Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Z poważaniem,

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak 
Sekretarz Gminy 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 08:59:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 09:00:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417