☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -> KLIKNIJ TUTAJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA    (dalej: SIWZ) -> KLIKNIJ TUTAJ

 

Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej.
(Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 5 – Informacja nt. grupy kapitałowej.             

Działając na podstawie art. 36 ust.4 PZP zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w  części 16 SIWZ pn. „ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” wprowadza się punkt 11 o treści;  „Zapłata wynagrodzenia nastąpi na  podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od jej wystawienia”.


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert:   13.11.2019r. godz. 12: 00

2. Termin otwarcia ofert:   13.11.2019r.  godz. 12:10

3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia; 1.200.000,00 zł brutto.

4. Do postępowania została złożona jedna oferta przetargowa;
ENEA S.A. Departament Sprzedaży
Biuro Przetargów Publicznych
60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 58
Cena jednostkowa netto za energię elektryczną czynną całodobowa w okresie od 01.01.2020-31.12.2022roku -  0,3400 zł/kWh.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię od 01.01.2020-31.12.2022r-2.717.529 kWh.
Cena oferty brutto: 1.136.470,63 PLN /słownie zł: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy  czterysta siedemdziesiąt 63/100/

Zapłata wynagrodzenia w  terminie 30 dni od wystawienia faktury.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych


Rokietnica, dnia 19.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)  zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 1  złożona przez firmę:

                                               ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

                                                    z ceną:  1.136.470,63 PLN brutto

(przewidywana ilość  -  2.717.529 kWh w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2022

cena jednostkowa netto za  energię  elektryczną czynną całodobowa – 0,3400 PLN)

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwocie, jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Do postępowania  złożono 1  ofertę  przetargową.

Oferta Nr 1
 ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 100

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie został  wykluczony żaden Wykonawca.
3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Z up. Wójta
/Danuta Potrawiak/
Sekretarz Gminy

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 09:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 09:01:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417