☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Rokietnica

Ogłoszenie o zamówieniu>>>kliknij tutaj

Załączniki do ogłoszenia:

  1. formularz oferty - załącznik nr 1
  2. formularz cenowy - załącznik nr 2wersja skorygowana#1wersja skorygowana #2 [patrz: odpowiedź na pytanie nr 8, poniżej]
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
  4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dn. 23.12.2019 r., g. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23.12.2019 r., g. 12:10.

 


Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia:

PYTANIE 1
Mając na uwadze charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w druki zwrotnego potwierdzenia odbioru o wzorach zgodnych z obowiązującymi u Wykonawcy do wszystkich przesyłek nadawanych w trybach specjalnych Zamawiający będzie się zaopatrywał samodzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż będzie samodzielnie zaopatrywać się w druki ZPO do wszystkich przesyłek nadawanych w trybach specjalnych.

PYTANIE 2
Opis przedmiotu zamówienia punkt 3), oraz WYKONAWCA punkt 5).
Wykonawca informuje, że usługa „dodatkowy odbiór” świadczona na podstawie usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego jest dodatkowo płatna.
Mając to na uwadze Wykonawca prosi o dodanie do treści Ogłoszenia o zamówieniu zapisu:
„Usługa „dodatkowy odbiór” do usługi płatnego odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego będzie opłaca zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy na dzień wykonania usługi”.
Powyższy zapis nie będzie miał zastosowania jeżeli Zamawiający potwierdzi, że w przypadku konieczności wysyłki korespondencji nie przekazanej przedstawicielowi Wykonawcy w godzinach 14:00 – 14:30 dostarczy przesyłki do wskazanej placówki pocztowej we własnym zakresie. W opinii Wykonawcy sytuacja taka jest opisana w „3. Opis przedmiotu zamówienia WYKONAWCA punkt 5).”.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego z zakresu przedmiotu postępowania.

PYTANIE 3
Opis przedmiotu zamówienia punkt 3), oraz Formularz cenowy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał przesyłki przygotowane do wyekspediowania z siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 14:30. Jednocześnie w Formularzu cenowym, będącym załącznikiem do oferty, Zamawiający nie umożliwił wyceny usługi odbioru przesyłek.
Wykonawca pragnie wskazać, że zastosowane rozwiązanie jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez Zamawiającego: „świadczenie usług pocztowych (…), w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania (…) przesyłek pocztowych” oraz jest niezgodne z ustawą Prawo pocztowe, zgodnie z którą: „Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe (…) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych (…)” (art. 2 ust. 1 pkt 1). Usługa odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego jest odpłatną usługą umowną świadczoną na odrębnych zasadach i jako taka nie mieści się w katalogu określonym jako świadczenie usług pocztowych. Dodatkowo odbiór przesyłek jest usługą transportową (a nie pocztową), opodatkowaną stawką podstawową, co w przypadku konieczności kalkulowania kosztów odbioru według udostępnionych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym usługach, może narazić Wykonawcę na odpowiedzialność karnoskarbową (różne stawki podatku VAT).
Czy uwzględniając wskazaną argumentację, Zamawiający zmodyfikuje formularz cenowy poprzez umożliwienie odrębnego oszacowania kosztu odbierania przesyłek z siedziby Zamawiającego i zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT dla tej usługi transportowej?
W przypadku, braku akceptacji proponowanego rozwiązania, czy ze względu na opisaną sprzeczność, Zamawiający wyłączy odbiór przesyłek z zakresu przedmiotu postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego z zakresu przedmiotu postępowania.

PYTANIE 4
Opis przedmiotu zamówienia punkt 4), oraz WYKONAWCA punkt 2).
Biorąc pod uwagę fakt, że przesyłki przekazane przez Zamawiającego do nadania mogą zawierać nieprawidłowości lub budzić wątpliwości Wykonawcy, Wykonawca prosi o zmianę zapisu na:
„Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości będą wyjaśnione na bieżąco przez pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny, w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek (np.: nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów do dokumentacji nadawczych z opisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia z przedstawicielem Zamawiającego, lub usunięcia w dniu ich odbioru.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na:
„Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości będą wyjaśnione na bieżąco przez pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów do dokumentacji nadawczych z opisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) – po uprzednim uzgodnieniu wspólnego stanowiska z przedstawicielem Zamawiającego (chyba, że kontakt z przedstawicielem Zamawiającego będzie niemożliwy, bądź utrudniony).”

PYTANIE 5
1. Czy Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek przy wykorzystaniu uzgodnionego z Wykonawcą elektronicznego systemu?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek przy wykorzystaniu uzgodnionego z Wykonawcą elektronicznego systemu; odstępstwa od tej zasady mogą mieć miejsce jeśli – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – nie będzie możliwe wykorzystanie uzgodnionego elektronicznego systemu, który zapewnia Wykonawca.

2. Czy Zamawiający adres na przesyłkach przygotowanych do nadania będzie nanosił maszynowo zgodnie z Polskimi Normami?

Odpowiedź: Zmawiający będzie umieszczał dane adresowe na nadrukowanych etykietach samoprzylepnych.

3. Czy Zamawiający na przesyłkach nierejestrowanych przygotowanych do nadania będzie umieszczał napisy informujące o odstąpieniu od ich stemplowania wraz z podaniem daty i miejsca nadania?

Odpowiedź: Zamawiający będzie znakował tę kategorię przesyłek (jak i każdą inną) poprzez wskazanie numeru obowiązującej umowy, w ramach której realizowana jest usługa pocztowa.

4. Czy Zamawiający będzie przekazywał przesyłki w odrębnych strumieniach według kategorii ekonomiczne i priorytetowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

5. Czy Zamawiający będzie przekazywał przesyłki do nadania posortowane według kodów pocztowych minimum do drugiej cyfry kodu pocztowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

6. Czy Zamawiający będzie wydzielał w osobny strumień przesyłki polecone miejscowe z całej partii przygotowanych do nadania przesyłek przy czym przesyłki miejscowe to przesyłki nadane i doręczane na obszarze obsługiwanym przez ten sam WER dla których zakres PNA zostanie przekazany przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.

7. Czy Zamawiający będzie sporządzał w dwóch egzemplarzach odrębne zestawienia ilościowo-wartościowe dla przesyłek miejscowych nierejestrowanych a w przypadku korzystania z elektronicznej książki nadawczej przekazywał odrębny plik z ilością przesyłek miejscowych nierejestrowanych?

Odpowiedź: Zamawiający będzie przygotowywał odrębne zestawienie ilościowe dla przesyłek nierejestrowanych, wykorzystując w tym celu elektroniczną książkę nadawczą (pod warunkiem działania i dostępności usługi elektronicznej książki nadawczej).

8. Czy Zamawiający w przypadku nadawania przesyłek poleconych miejscowych będzie sporządzał odrębną książkę nadawczą dla tych przesyłek lub przekazywał je w odrębnym pliku w przypadku korzystania z elektronicznej książki nadawczej oraz przekazywał je do nadania zgodnie z kolejnością wpisów?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje sortowania przesyłek ze względu na ich miejscowy/zamiejscowy charakter. Przesyłki będą dostarczane w kolejności zgodnej ze zbiorami utworzonymi w elektronicznej książce nadawczej (pod warunkiem działania i dostępności usługi elektronicznej książki nadawczej).

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie umowy o zapisy dotyczące zasad i sposobu nadawania przesyłek zgodnych z obowiązującym regulaminem Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla rozszerzenia umowy o proponowane zapisy.

PYTANIE 6
Opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA punkt 6).
Wykonawca zwraca uwagę, że na fakturze VAT znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przyjętych i zwróconych przesyłek wraz z podaniem ich ilości, cen jednostkowych oraz wartości ogółem.
Sporządzanie dodatkowego zestawienie nie ma w opinii Wykonawcy uzasadnienia gdyż przekazane dane będą powielały się z wystawioną fakturą. W związku z tym Wykonawca prosi o rezygnację z dodatkowego zestawienia.

Odpowiedź: Zmawiający chce mieć gwarancję uzyskania odpowiedniej szczegółowości zestawienia (bez względu na to czy będzie ono stanowić zawartość faktury, czy też osobny załącznik). W związku z tym Zamawiajacy zmienia przywołany zapis na:
„Wykonawca załączy do faktury VAT potwierdzającej wykonanie usługi bądź wyszczególni w tej fakturze zestawienie określające ilość i rodzaj faktycznie nadanych przesyłek pocztowych oraz zwróconych przesyłek pocztowych, a także sumę należnych Wykonawcy opłat pocztowych”.

PYTANIE 7
Istotne dla stron postanowienia. Ust. 4.
Wykonawca zwraca uwagę, iż jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych (które objęte są przedmiotem zamówienia) i nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art. 57 ustawy Prawo pocztowe wyznacza ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle postanowień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu Prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno przewidzieć.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wprowadzenie w treści opisu przedmiotu zapytania zapisów dopuszczających możliwość zmiany cen jednostkowych świadczenia usług, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie obowiązywania umowy o brzmieniu:
„Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym ulegną zmianie pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę.“

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do treści OPZ zapis: „Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym ulegną zmianie pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę.“

PYTANIE 8
Formularz cenowy I OBRÓT KRAJOWY.
Zamawiający w Formularzu cenowym określa charakterystykę przesyłek, które rozumie pod pojęciem gabaryt A oraz gabaryt B.
Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony, jest zobowiązany.Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym jest zmniejszenie liczby pozycji cennikowych, z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie oraz zapewnienie większej przejrzystości.

Dotychczas, cena usługi listowej w obrocie krajowym uzależniona była od następujących  parametrów:
masa (trzy przedziały wagowe: do 350g; ponad 350g – 1000g; ponad 1000g – 2000g),
gabaryt (dwie wielkości przesyłki – A i B),
kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona będzie głównie od dwóch parametrów: kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
format przesyłek:
S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,
M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,
L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być, większa niż 600mm) - do 2000g.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisów zamówienia do nowego sposobu określania rozmiaru przesyłek.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza wersję skorygowaną#1
[aktualizacja: 2019-12-19]: wersja skorygowana #2 - Zamawiający aktualizuje formularz w związku z rozbieżnościami pomiędzy pozycjami zawartymi w formularzu, a treścią ogłoszenia o zamówieniu.

PYTANIE 9
Formularz cenowy I OBRÓT ZAGRANICZNY litera a, b.
Wykonawca informuje, że w obrocie zagranicznym nie występuje podział przesyłek ze względu na gabaryty.
Mając to na uwadze Wykonawca prosi o wykreślenie zwrotu „gabaryt A” z przywołanych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zwrot „gabaryt A” we wskazanym miejscu.

PYTANIE 10
Formularz cenowy.
Wykonawca informuje, że rodzaje przesyłek wymienione przez Zamawiającego w Formularzu cenowym stanowią niewielką część usług świadczonych przez Wykonawcę.
Mając to na uwadze, w celu zapewnienia Zamawiającemu dostępu do pełnego wachlarza usług Wykonawca prosi o dodanie zapisu do Ogłoszenia o zamówieniu o treści:
W przypadku nadawania/zwrotu przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług pocztowych Wykonawcy obowiązującego w dniu nadania/zwrotu przesyłki”.

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu cenowym ujął tylko te usługi, z których faktycznie korzystał na przestrzeni ostatnich lat; w odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości, Zamawiający dodaje do ogłoszenia zapis treści: „W przypadku nadawania/zwrotu przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług pocztowych Wykonawcy obowiązującego w dniu nadania/zwrotu przesyłki”.


Informacja z otwarcia ofert

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.12.2019 roku godz. 12:00
została złożona 1 oferta przez:
Poczta Polska SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
z ceną   294.808,30 PLN brutto

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 250.000,00 PLN brutto

Rokietnica, dnia 23.12.2019 r.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych

                                 


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych została wybrana oferta nr 1 złożona przez :

                              POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

                                                  z ceną  294.808,30 zł brutto 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Zamawiający zwiększył środki przeznaczone w budżecie na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania złożono 1 ofertę przetargową.
Oferta Nr 1

Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  00 - 940 Warszawa
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 100
Ogółem ilość otrzymanych punktów – 100

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania   nie został  wykluczony  żaden Wykonawca.
3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Z up. Wójta
/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta


Informacja o udzieleniu zamówienia

W dniu 30.12.2019 r. pomiędzy Gminą Rokietnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Bartosza Derecha z kontrasygnatą Katarzyny Paulus a Pocztą Polską SA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa została podpisana umowa na świadczenie usług pocztowych w 2020 roku na kwotę 294.808,30 zł brutto.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych
 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 09:34:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-02-28 09:34:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417