Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym

Symbol:
7340

Nr karty:
RGM-14

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.)
Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256)

Opłaty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu organizacji przyjęć mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

1. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

 a) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

 b) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa

 c) 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę, o której mowa w pkt 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500,00 zł brutto dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 2. 37 500,00 zł brutto dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 3. 77 000,00 dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty, o których mowa wyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. 

Wzór wniosku

Wzór oświadczenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ulicy Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania : rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, zgodnie z następującymi przepisami:
  1) ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
  2) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.–Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rokietnicy i wynika z przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-03-05 09:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-04-01 09:19:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki