☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

     Załączniki do SIWZ:

     2.1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1

     2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

     2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3

     2.4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     2.5. Wykaz robót - załącznik nr 5

     2.6. Wzór umowy - załącznik nr 6

 

3. Dokumentacja:

 


Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 03.04.2020

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego pn.: „Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 03 kwietnia 2020 roku o  godz. 10:10.

Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: 

"W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp"


Pytania i odpowiedzi

Pytanie z dnia 20.03.2020 roku

"Czy akceptujecie Państwo gwarancję wadialną podpisaną podpisem elektronicznym?".

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do postępowania przetargowego.

Pytanie z dnia 23.03.2020r.

w związku z ogłoszonym przez Zamawiającego przetargiem pn. "Budowa ul. Sportowej w Rokietnicy” ZP.271.3.2020  zwracam się z prośbą o zmianę zapisów umowy - paragraf 8 pkt 22. "Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego robót. Odbiór częściowy nastąpi po wykonaniu 50% robót budowlanych. […]. 

W związku z obecnie panującą sytuacją dot. COVID -19 oraz terminem realizacji robót, wyznaczonym na 31 sierpnia 2020 i zmianą zasad współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi, w tym czasie, w tym dostawcami materiałów i częściowo skróceniem terminu płatności za towary, wnoszę o możliwość zgody Zamawiającego na fakturowanie, które następować będzie na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) oraz faktury końcowej. Pozwoli to na zachowanie ciągłości współpracy wielu podmiotów i zmniejszy ryzyko finansowe inwestycji. 

Ponadto ukształtowanie zaproponowanych postanowień w taki sposób nie prowadzi również do faworyzowania wykonawców o większym potencjale finansowym, którzy dysponują wyższymi środkami pieniężnymi oraz mają możliwość przy ich pomocy realizować roboty budowlane przez długi okres de facto na własny koszt.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść wzoru umowy nadając § 8 pkt 22 brzmienie - Rozliczanie niniejszej umowy nastąpi na podstawie:

faktur częściowych,

faktury końcowej.

Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru częściowego robót. Odbiór częściowy nastąpi po wykonaniu 25%: 50% i 75% robót budowlanych. Wartość wykonanych prac określona zostanie na podstawie procentowego zaawansowania robót określonych przez inspektora nadzoru.

Pytanie z dnia 27.03.2020r.

Zwracamy się uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert z dnia 03.04.2020r. na termin późniejszy, np. po 10.04.2020r. Prośbę motywujemy, tym że czas na przygotowanie ofert oraz termin otwarcia przypada na okres obowiązywania stanu epidemii w Polsce. Stan epidemii wywołał reorganizację pracy w firmach, co wiąże się z wieloma trudnościami w rzetelnym przygotowaniu ofert, dokonania wizji lokalnej i przeanalizowania projektu. Uzasadnione staje się więc przedłużanie terminu składania ofert.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.


Informacja z otwarcia ofert

 

L.P.

 WYKONAWCA

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. SKA
Oś. Cechowe 31,  64-840 Budzyń

1.690.159,24 PLN

60 m-cy

2.

Dankar Usługi Budowlane WOD-KAN i C.O. Danuta Pyssa  Nienawiszcz 23,
64-610 Rogoźno

1.422.929,19 PLN

60 m-cy

3.

MARDROG  Maciej  Kubacha,  Piechonin
ul. Bułgarska  10, 64-020 Czempiń

1.299.000,00 PLN

60 m-cY

4.

Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”
Anna Białobrzycka ul. Wodna 18,
62-200 Gniezno

1.282.163,73 PLN

60 m-cy

5.

P.U.H. „BUD - BRUK”  Ryszard Mielcarek
ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

1.117.977,75 PLN

60 m-cy

6.

Zakład Usług Wielobranżowych
JACH – GUM  Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

1.248.162,76 PLN

60 m-cy

7.

           RBD System  Sp. z o.o.
ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

1.227.171,00 PLN

60 m-cy

8.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik
ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno

1.401.139,22 PLN

60 m-cy

9.

PERFECTA Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20, 62-052 Komorniki

1.192.106,66 PLN

60 m-cy

10.

PUB “BRUKPOL” Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski

1.375.472,27 PLN

60 m-cy

11.

IZBRUK Maciej Rybicki  Zakład Ogólnobudowlany  Dziedzice 59,
62-404 Ciążeń

1.004.331,68 PLN

60 m-cy

12.

YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29,
62-090 Rostworowo

   878.220,00 PLN

60 m-cy

13.

Konsorcjum firm
Lider: INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. SP. K,    ul. Ks. Ksyckiego 6B/1
64-800 Chodzież
Partner: ROKAN CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Ks. Ksyckiego 6B/1 64-800 Chodzież

1.028.197,45 PLN

60 m-cy

14.

Zakład Robót Wielobranżowych
Kubiaczyk Spółka Komandytowa
Kokoszki 25, 62-330 Nekla

998.279,84 PLN

60 m-cy

15.

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino

1.103.310,00 PLN

60 m-cy

16.

Zakład Instalacyjno-Budowlany
Mateusz Maćkowiak
ul. Świętojańska 7,  64-310 Lwówek

1.252.112,74 PLN

60 m-cy

17.

BUD-MIX BUDOWNICTWO 
Michał Nowaczyk, Arcugowo 8,
62-220 Niechanowo

1.544.650,96 PLN

60 m-cy

18.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Sławomir Lisiewicz, Stróżewo 36,
64-800 Chodzież

1.834.000,00 PLN

60 m-cy

19.

RDR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak

1.099.620,00 PLN

60 m-cy

20.

Renomex Sp. z o.o. Sp.k
ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki

1.178.088,28 PLN

60 m-cy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 1.811.000,00 zł brutto.

Rokietnica, dnia 03.04.2020 r.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych


Rokietnica, dnia 17.04.2020 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr  12  złożona przez firmę:


YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

z ceną: 878.220,00 zł brutto   i  okresem  gwarancji  60 m-cy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Do postępowania złożono  20  ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
ATA-TECHNIK Sp. z o.o. SKA  Oś. Cechowe 31,  64-840 Budzyń
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 31,17
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 71,17

Oferta Nr 2
DANKAR Usługi Budowlane WOD. KAN. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 37,03
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem –77,03

Oferta Nr 3
MARDROG Maciej  Kubacha , Piechonin  ul. Bułgarska 10, 64-020 Czempiń
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 40,56
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 80,56

Oferta Nr 4
Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”  Anna Białobrzycka   ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 41,10
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 81,10

Oferta Nr 5
P.U.H. „BUD-BRUK” Ryszard Mielcarek  ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 47,13
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 87,13.

Oferta Nr 6
Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław  Jachimowski ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 42,22
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 82,22

Oferta Nr 7
RBD SYSTEM Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 42,94
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 82,94

Oferta Nr 8
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Paweł Wojtusik
ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 37,61
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 77,61

Oferta Nr 9
PERFECTA  Robert  Gąsiorek  ul. Komornicka 20, 62-052 Komorniki
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Oferta Nr 10
PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81 C, 63-820 Piaski
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 38,31
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem ilość otrzymanych punktów – 78,31

Oferta Nr 11
IZBRUK Maciej Rybicki  Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Oferta Nr 12
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem100


Oferta Nr 13
Konsorcjum firm
Lider: INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. SP. K,    ul. Ks. Ksyckiego 6B/1  64-800 Chodzież
Partner: ROKAN CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp.k.           ul. Ks. Ksyckiego 6B/1 64-800 Chodzież
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 51,25
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 91,25

Oferta Nr 14
Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. K. , Kokoszki 25,62-330 Nekla
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 52,78
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 92,78
 
Oferta Nr 15
Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13,  62-090 Mrowino.
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena –47,76
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 87,76

Oferta Nr 16
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak  ul. Świętojańska 7 , 64-310 Lwówek
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 42,08
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 82,08

Oferta Nr 17
BUD - MIX BUDOWNICTWO  Michał Nowaczyk,
Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 34,11
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 74,11

Oferta Nr 18
Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy Sławomir LISIEWICZ, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 28,73
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 68,73

Oferta Nr 19
RDR Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 7, 64-004 Czerwonak
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 47,92
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 87,92

 Oferta Nr 20
RENOMEX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2020-03-19)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-03-19 11:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-04-17 11:34:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470