☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 roku poz. 8627 z 5 listopada 2018 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Mrowino w sprawie zmiany numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.
  2. Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców miejscowości Mrowino.

§ 2.

Termin konsultacji ustala się na okres od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku.

§ 3.

Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  1. poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  2. poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można złożyć w terminie od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta Budynek C Urzędu Gminy Rokietnica;
  3. poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Formularz uwag do projektu zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino można przesłać na adres ri@rokietnica.pl w terminie od 23 kwietnia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku;

§ 4.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, tablicach ogłoszeń miejscowości Mrowino, w Biuletynie Informacji Publicznej, w czasopiśmie Gminy Rokietnica Rokickie Wiadomości oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 5.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Leopold Wiorek.

§ 6.

Z dniem 20 marca 2020r. traci moc Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 marca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Wytworzył:
Leopold Wiorek
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-03-20 09:05:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-03-20 09:15:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470