Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach realizacji zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

     Załączniki do SIWZ:

     2.1. Projekt aranżacji wnętrz Szkoły Podstawowej w Cerekwicy – załącznik nr 1

     2.2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

     2.3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

     2.4. Formularz rzeczowo-finansowy – załącznik nr 4

     2.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5

     2.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 6

     2.7. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 7

     2.8. Wykaz dostaw - załącznik nr 8

     2.9. Wzór umowy - załącznik nr 9


Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 25.05.2020 r.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach realizacji zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 25 maja 2020 roku o  godz. 10:10.

Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

 

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: 

"W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp"


Odpowiedzi na pytania z dnia 20.05.2020 r.

Mam pytanie do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA odnośnie wszystkich elementów MEBLE STAŁE - MEBLOŚCIANKI piszą Państwo że te elementy mają być wykonane zgodnie z dokumentacją rysunkową AW, związku z tym że nigdzie niema takiej dokumentacji moglibyśmy ją od Państwa otrzymać.

Odpowiedź:

W załączeniu dokumentacja rysunkowa >>> RYSUNKI


Rokietnica, dn. 25.05.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OFERTA Nr 1
CEZAS-GLOB Sp. z o.o.  ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
Cena – 717.969,15 zł brutto
Okres gwarancji – 60 m-cy

Oferta Nr 2
LUCJAN Sp. z o.o. ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski
Cena – 479.840,22 zł brutto
Okres gwarancji – 60 m-cy

Oferta Nr 3
BALMA Salon Firmowy Poznań Sp. z o.o. ul. Głogowska 157, 60-126 Poznań
Cena – 671.457,00 zł brutto
Okres gwarancji – 60 m-cy

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia obejmująca dostawę wyposażenia meblowego oraz teletechnicznego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy wynosi 128.460,75 zł brutto.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych


                                                                                                         Rokietnica, dnia 24.06.2020 rok

RI.271.5.2020
                                                                                                                       
                                                                                                                    

Zawiadomienie o  wyborze oferty najkorzystniejszej.    

1. Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1843) zwanej  dalej Pzp, Zamawiający informuje, ze w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr złożona przez firmę:

 

LUCJAN Sp. z o.o. ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski

z ceną  479.840,22   zł brutto i oferowanym okresem gwarancji - 60 miesięcy.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania złożono 3 oferty przetargowe.

 

Oferta Nr 1
CEZAS – GLOB Sp. z o.o. ul. Żelazna 2, 10 - 419 Olsztyn
Liczba punktów w kryterium cena – 40,10
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji – 40,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 80,10

 

Oferta Nr 2
LUCJAN Sp. z o.o. ul. Toruńska 39, 86 - 050 Solec Kujawski
Liczba punktów w kryterium cena -  60,00
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji – 40
 Liczba otrzymanych punktów ogółem – 100

                           

Oferta Nr 3
BALMA Salon Firmowy Poznań Sp. z o.o. ul. Głogowska 157, 60-126 Poznań
Liczba punktów w kryterium cena -  42,88
Liczba punktów w kryterium  okres gwarancji - 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 82,88

 

2.  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie został  wykluczony żaden Wykonawca.    
                                                                                                                                                                                         
3.  Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 3  Zamawiający informuje, że z postępowania  nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica 

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2020-05-12)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-05-12 14:53:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-06-24 10:30:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki