☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia teletechnicznego w ramach realizacji zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

     Załączniki do SIWZ:

     2.1. Projekt aranżacji wnętrz Szkoły Podstawowej w Cerekwicy – załącznik nr 1

     2.2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

     2.3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

     2.4. Formularz rzeczowo-finansowy – załącznik nr 4

     2.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5

     2.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 6

     2.7. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 7

     2.8. Wykaz dostaw - załącznik nr 8

     2.9. Wzór umowy - załącznik nr 9

     2.10. Rysunki - załącznik nr 10


Odpowiedzi na pytania z dnia 29.05.2020 r.

1.  Pytanie dotyczące SIWZ teletechnika:

Punkt 7.2  Warunki udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Czy Zamawiający dopuści wykonaną co najmniej 1 dostawę sprzętu teletechnicznego wraz z montażem i instalacją do obiektów użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości min. 450000,00 zł brutto?

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający w pierwszym postępowaniu posiadał na zrealizowanie przedmiotu zamówienia 128460,75 zł brutto, referencje o wartości 450000,00 zł  brutto będą wystarczające, by udokumentować zdolność techniczną i zawodową do wykonania dostawy wraz z montażem i instalację wyposażenia w Szkole Podstawowej w Cerekwicy.

2. Pytanie dotyczące SIWZ teletechnika

W przypadku braku wyrażenia zgody na obniżenie wartości referencji w pytaniu 1, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wykonanie dwóch dostaw sprzętu teletechnicznego wraz z montażem i instalacją do obiektów użyteczności publicznej o sumarycznej wartości co najmniej 500.000 zł brutto?

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu teletechnicznego wraz z montażem i instalacją do obiektów użyteczności publicznej o wartości min.500.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów (referencji) potwierdzających należyte wykonanie dostaw ( co najmniej jednej dostawy o wartości min.500.000,00 zł brutto).
Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy i uznaniem oferty za odrzuconą.

Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych


Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 5.06.2020 r.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego pn.: „Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia teletechnicznego w ramach realizacji zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 5 czerwca 2020 roku o  godz. 9:20.

Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

 

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: 

"W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp"


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Oferta Nr 1
PRODATA Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 232, 60-406 Poznań


Cena – 612.816,48 zł brutto
Okres gwarancji na komputery – 48 m - cy,
Okres gwarancji na urządzenia wielofunkcyjne – 36 m - cy,
Okres gwarancji na serwer  - 84 m - ce,
Okres gwarancji na nagłośnienie – 36 m - cy

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia obejmująca dostawę wyposażenia meblowego oraz teletechnicznego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy" wynosi 128.460,75 zł brutto.

Rokietnica, dnia 5.06.2020 rok

Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych


RI.271.8.2020 

Rokietnica, dnia 23.06.2020 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art.92 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1843) zwanej  dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę:

PRODATA Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań
z ceną  612.816,48  zł brutto
/słownie:  sześćset dwanaście tysięcy osiemset  szesnaście 48/100/

i  oferowanym okresem gwarancji :
- Okres gwarancji na komputery – 48 m - cy,
- Okres gwarancji na urządzenia wielofunkcyjne – 36 m - cy,
- Okres gwarancji na serwer  - 84 m - ce,
- Okres gwarancji na nagłośnienie – 36 m - cy

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
Do postępowania złożono 1 ofertę  przetargową firmy PRODATA Sp. z o.o. która otrzymała następującą liczbę punktów:  
- w kryterium cena - 60,
- w kryterium okres gwarancji - 40.
Ogólna liczba punktów - 100.

2.  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie został  wykluczony żaden Wykonawca.    
                                                                                                                                                                                         
3.  Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 3 Zamawiający informuje, że z postępowania  nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-05-28 14:45:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-06-23 11:18:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470