☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach inwestycji pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy

Rokietnica, dn. 24 czerwca 2020 r.

Nr RI.7012.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis i rozmieszczenie wyposażenia wskazano w projekcie aranżacji wnętrz, którego wybrane części stanowią zał. nr 2.1, 2.2 i 2.3 do niniejszego zapytania.

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 21 sierpnia 2020 r.

Wzór umowy na wykonanie zamówienia stanowi zał. nr 3 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy.

Uwaga: obiekt szkoły pozostaje w budowie. Termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 31 lipca 2020 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych. Jednocześnie w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. szkoła będzie wyposażana w meble i sprzęt teletechniczny. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo współdziałania na terenie szkoły dwóch i więcej wykonawców, co nie będzie stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotowego zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę i montaż wyposażenia kuchni lub zaplecza kuchennego w obiekcie użyteczności publicznej o wartości min. 150.000,00 zł brutto.

 1. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny. Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób:

liczba punktów = Cmin / Cof * 100, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cof – cena podana w ocenianej ofercie

 1. Miejsce i termin złożenia oferty oraz sposób przygotowania oferty
  1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, bądź osobiście lub pocztą w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.
  2. Oferta składana w formie elektronicznej powinna zostać zatytułowana w następujący sposób: „Oferta w ramach postępowania na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”.
  3. Oferta składana w formie pisemnej powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta w ramach postępowania na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”.
  4. Termin składania ofert wynosi do dnia 01 lipca 2020 r. W przypadku ofert składanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
  7. Oferta powinna zawierać w szczególności:
   • imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy,
   • adres oraz dane kontaktowe (adres e-mail i nr telefonu),
   • cenę netto i brutto wykonania całości zamówienia,
   • kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe netto i brutto wyposażenia zgodnie z zestawieniem, o którym mowa w pkt I,
   • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Zestawienie wyposażenia;
 2. Projekt aranżacji wnętrz (2.1 Opis, 2.2 Rzut zaplecza kuchennego, cz. I, 2.3 Rzut zaplecza kuchennego, cz. II);
 3. Wzór umowy;
 4. Ogólna klauzula informacyjna.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Sporządziła:

Julianna Maciejewska

tel.: 61 8 960 610

e-mail: julianna.maciejewska@rokietnica.pl

Wytworzył:
Julianna Maciejewska
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2020-06-24 14:47:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2020-06-24 15:31:06)
 
 
liczba odwiedzin: 4656121

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X