Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej

Rokietnica, dn.29.06.2020 r.

Nr RZP.6721.17.2020

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo rejon
ul. Pawłowickiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo rejon ul. Pawłowickiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7.07.2020 r. do 4.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w godz. pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.07.2020 r. w siedzibie OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna 18B, 62-090 Rokietnica, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 18.08.2020 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY ROKIETNICA

 

Na podstawie art. 17a Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.), informuję, że dane osobowe zawarte we wnioskach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Administratorem tych danych jest Wójt Gminy Rokietnica (Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica). Złożone wnioski - po ich zanonimizowaniu - będą przekazywane przez Wójta Gminy Rokietnica do uprawnionych podmiotów na potrzeby realizacji procedury planistycznej.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Rokietnica znajduje się na stronie bip.rokietnica.pl (Urząd Gminy > RODO).

Załączniki:

1. Prognoza oddziaływania na środowisko

2. Projekt uchwały

3. MPZP mapa

Wytworzył:
Ewa Zagdańska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-07-02 14:25:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-07-07 10:07:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki