Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

     Załączniki do SIWZ:

     2.1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1

     2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

     2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3

     2.4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     2.5. Wykaz robót - załącznik nr 5

     2.6. Wzór umowy - załącznik nr 6

3. Dokumentacja:


Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 29.07.2020 r.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego pn.: „Rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie chodnika”  nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 29 lipca 2020 roku o  godz. 9:10.

Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

 

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: 

"W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp"


L.P.

 WYKONAWCA

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

RBD System Sp. z o.o.
ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

2.397.270,00 PLN

60 m-cy

2.

YOCAM Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 29,   62-090 Rostworowo

2.227.530,00 PLN

60 m-cy

3.

IVESTON Sp. z o.o.
ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki

2.677.000,00 PLN

60 m-cy

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK”
ul. Paderewskiego 23/9
64 - 610 Rogoźno

2.712.301,46 PLN

60 m-cy

5.

Zakład Robót Inżynieryjnych
P.U.H. Mieczysław Szczechowiak

ul. Konińska 28, 62- 045 Pniewy

2.792.100,00 PLN

60 m-cy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.492.663,00 zł brutto.

Rokietnica, dnia 29.07.2020 r.

 


Informacja z otwarcia ofert w dn. 29.07.2020 r. - uzupełnienie

L.P.

 WYKONAWCA

Cena brutto
PLN:

Okres gwarancji:

Termin
wykonania:

Warunki
płatności:

1.

 

RBD System  Sp. z o.o.
ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

 

 

2.397.270,00

 

60 m-cy

16.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

3 płatności częściowe
płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

2.

  YOCAM Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 29, 
 62-090 Rostworowo

 

 

2.227.530,00

 

 

60 m-cy

16.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

3 płatności częściowe
płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

3.

        

       IVESTON Sp. z o.o.
ul. Obrzycka 133,
64-600 Oborniki

 

 

2.677.000,00

 

60 m-cy

 

16.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

3 płatności częściowe
płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

4.

P Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe                                       „ANMAK”
ul. Paderewskiego 23/9
64 - 610 Rogoźno

 

 

2.712.301,46

 

60 m-cy

16.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

3 płatności częściowe
płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

5.

Zakład Robót Inżynieryjnych
P.U.H. Mieczysław Szczechowiak

ul. Konińska 28  ,
 62- 045 Pniewy

 

 

2.792.100,00

 

60 m-cy

16.11.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

3 płatności częściowe
płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury- zgodnie z zapisami SIWZ

 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.492.663,00 zł brutto.

Rokietnica, dnia 03.08.2020 r.

 

 

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych

 


Rokietnica, dn. 10 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
                                                                                                             

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr  2  złożona przez firmę:

YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

z ceną:  2.227.530,00 zł brutto  i  okresem  gwarancji  60 m-cy.
(słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści zł brutto)

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do postępowania złożono  5  ofert przetargowych.

Oferta Nr 1

RBD SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 55,75
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 95,75

Oferta Nr 2
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100


Oferta Nr 3
IVESTON Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 49,93
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem –  89,93

Oferta Nr 4
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK”
ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogożno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 49,28
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 89,28

Oferta Nr 5
Zakład Robót Inżynieryjnych P.U.H. Mieczysław Szczechowiak
ul. Konińska 28, 62-045 Pniewy
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 47,87
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 87,87

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Rokietnica

Danuta Potrawiak

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2020-07-13)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-07-13 16:17:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2020-08-10 12:14:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki