☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie oraz ul. Przecławskiej w Cerekwicy

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> kliknij tutaj 

     Załączniki do SIWZ:

     2.1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1

     2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

     2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3

     2.4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     2.5. Wykaz robót - załącznik nr 5

     2.6. Wzór umowy - załącznik nr 6

3. Dokumentacja przetargowa >>> kliknij tutaj

 


Zamawiający informuje, że w dokumentacji przetargowej plik pn. „Przedmiar umocnienie dróg gminnych Rokietnica 2020” zawiera dwa arkusze:

1. Umocnienie nawierzchni drogi gminnej - ul. Błotna i Krańcowa w Mrowinie

2. Umocnienie nawierzchni drogi gminnej - ul. Przecławska w Cerekwicy,

które należy przyjąć do wyceny zamówienia.


Komunikat w sprawie transmisji on-line sesji otwarcia ofert w dniu 5.08.2020 r.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert  dla postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie oraz ul. Przecławskiej w Cerekwicy” nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 5 sierpnia 2020 roku o  godz. 9:10.

Możliwość śledzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod tym linkiem.

 

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: 

"W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp"


Rokietnica 05.08.2020 r.

 

                                                            INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania : ZP.271.11.2020

Gmina Rokietnica, działając  jako Zamawiający, w postępowaniu  pn. „ Przebudowę nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Błotnej i Krańcowej w Mrowinie oraz ul. Przecławskiej w Cerekwicy” , zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert, które miało miejsce dnia 05 sierpnia 2020r. o godzinie 09:10
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 450.000,00 zł brutto.

L.P.

 WYKONAWCA

Cena brutto
PLN:

Okres gwarancji:

Termin
wykonania:

Warunki
płatności:

 

1.

 

POL- DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A
UL. Podmiejska 2
78-500 Drawsko Pomorskie

 

410 043,16

 

36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

2.

 

Zakład Wielobranżowy
„TRANS - BRUK”

Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

 

319 842,00

 

36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

3.

        

POL - DRÓG PIŁA Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

 

480.841,62

 

36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

4.

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

 

 

465 355,76

 

36 m-cy

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

5.

 

YOCAM Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 29
62-090 Rostworowo

 

 

579 330,00

 

36 m-cy

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

6.

Firma Budowlano -Remontowo – Drogowa

Dariusz Białobrzycki
Oś. K. Wielkiego 14A/1
62-200 Gniezno

 

669 598,33

 

36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

7.

 

RBD SYSTEM Spółka z o.o.
ul. Fabianowska 188
62-052 Komorniki

 

534 927,00


36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

8.

 

Konsorcjum
Lider: INFRAKOM Chwalim Sp. z o.o. Sp.k.
Chwalim 109
66-120 Kargowa
Partner: INFRAKOM Kościan
Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

 

478 350,44

 

 

36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

 

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

 

9.

BUDROMEL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Św. Wojciech 10/11
61-749 Poznań

 

493 159,54

 

36 m-cy

 

20.10.2020
zgodnie z zapisami SIWZ

- 1 płatność częściowa,
- płatność końcowa
w terminie 14 dni od otrzymania faktury - zgodnie z zapisami SIWZ

Halina Wroniecka

Referat Inwestycji i Infrastruktury


Rokietnica, dnia 25.08.2020 r.

Nr RI.271.11.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                                                         

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr  2  złożona przez:

Zakład Wielobranżowy „TRANS­- BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
z ceną:  319.842,00 zł brutto  i  okresem  gwarancji  36 m-cy.
(słownie: trzysta dziewiętnaście  tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł brutto)Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.
Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Do postępowania złożono  9  ofert przetargowych.

Oferta Nr 1
POL - DRÓG Drawsko Pomorskie ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego

Oferta Nr 2
Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100

Oferta Nr 3
POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64 - 920 Piła
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Oferta Nr 4
COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 41,24
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 81,24

Oferta Nr 5
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62 - 090 Rostworowo
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 33,13
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 73,13

Oferta Nr 6
Firma Budowlano- Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki
Oś. Kazimierza Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 28,66
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 68,66

Oferta Nr 7
RBD SYSTEM Sp. z o.o. ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 35,88
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 75,88

Oferta Nr 8
Konsorcjum firm:
Lider: INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o. Sp.k. 
Chwalim 109, 66-120 Kargowa
Partner: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 40,12
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 80,12

Oferta Nr 9
BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Św. Wojciech 10/11, 61-749 Poznań
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 38,91
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 78,91

 

/-/ Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Danuta Potrawiak

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-07-21 12:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-08-25 11:07:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996