Opłata planistyczna

Symbol  RP
RP.3137

Nr karty:
RP-15

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:
Wniosek

Podstawa prawna:
1. art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.977).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023r. w sprawie wyceny nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2023r.,poz.1832).
3. art. 35 § 3, art. 36, art. 104, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 oraz art. 262 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r.,poz.775 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023r.,poz.2111 z późn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Violetta Gawenda, Inspektor ds ewidencji opłaty planistycznej i adiacenckiej
tel. 61 89 60 607

Opłaty:
10,00 zł za wydanie decyzji

17,00 zł za ewentualne pełnomocnictwo

Termin odpowiedzi:
do 3 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:
1. W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, Sąd i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Violetta Gawenda
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-10-07 10:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-15 10:48:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki