☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów

Informacja dotycząca zdalnego udziału w dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, odbędzie się przy użyciu platformy ClickMeeting.

W dyskusji można będzie wziąć udział, korzystając z poniższego linku.

https://rokietnica.clickmeeting.com/dyskusjapubliczna

instrukcja zdalnego udziału w dyskusji publicznej

Ważna informacja!

Zdalne dyskusje publiczne są nagrywane (zapis dźwięku, zapis tekstu z modułu czat) w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej i zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych.

Preferowaną formą zadawania pytań czy też wzięcia udziału w dyskusji on-line jest opcja tekstowa - poprzez czat.

Uczestnicy dyskusji komunikujący się przy pomocy włączonej kamery i mikrofonu przyjmują do wiadomości, iż ich wizerunek zostanie udostępniony pozostałym członków dyskusji w trakcie sesji on-line.

Informacja dotycząca bezpośredniego udziału w dyskusji publicznej w siedzibie OSP w Rokietnicy

Ze względu na wysoki poziom zakażeń oraz ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z konieczności zachowania wymogów sanitarnych, w szczególności dystansu społecznego, prosimy o udział bezpośredni w dyskusji publicznej wyłącznie osób, które nie mają możliwości udziału zdalnego. Bezpośredni udział w dyskusji publicznej możliwy jest wyłącznie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach, m.in. z przesłonięciem ust i nosa oraz z zastosowaniem rękawiczek ochronnych lub płynu dezynfekującego.  W celu bezpośredniego udziału w dyskusji publicznej konieczne jest wypełnienie poniższego oświadczenia (formularze dostępne również na miejscu).

oświadczenie składane przez osoby niebędące pracownikami Urzędu, uczestniczące w spotkaniach organizowanych w Urzędzie Gminy Rokietnica z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, preferowaną formą uczestnictwa w dyskusji jest skorzystanie z wariantu on-line.

 

Rokietnica, dn. 20-10-2020

RZP.6721.18.2017

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póź.zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Rokietnica zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 października 2020 r. do 26 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62- 090 Rokietnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy: osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach przyjmowania interesantów, po uprzednim umówieniu się i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, telefonicznie pod nr 61 8960 630 oraz przez adres e-mail: urzad@rokietnica.pl lub za pomocą platformy epuap na adres /9n2o20aqis/skrytka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r. w siedzibie OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna 18B, 62-090 Rokietnica, o godz. 15:00 oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica. W związku z ograniczeniami sanitarnymi dotyczącymi zachowania dystansu społecznego, chęć udziału  w dyskusji w siedzibie OSP prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada na podany powyżej nr telefonu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Rokietnica na adres ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub elektronicznej za pomocą  platformy epuap na adres /9n2o20aqis/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Rokietnica

Załączniki:

1. Prognoza oddziaływania na środowisko

2. Projekt uchwały

3. MPZP mapa

Na podst. art. 17a Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że dane osobowe zawarte we wnioskach są przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administratorem tych danych jest Wójt Gminy Rokietnica. Złożone uwagi - po ich zanonimizowaniu - będą przekazywane przez Administratora do uprawnionych podmiotów na potrzeby realizacji procedury planistycznej.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.rokietnica.pl (Urząd Gminy > RODO).

Wytworzył:
Ewa Zagdańska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-10-20 11:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-11-05 15:01:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630